Algemene Voorwaarden Carrefour Connect

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden bepalen de procedure die Carrefour Belgium heeft ontwikkeld voor de elektronische registratie en identificatie van Gebruikers van Carrefour Belgium via Carrefour Connect.
Het Carrefour Connect-systeem:

 • a. vereist maar één enkel paswoord voor alle deelnemende onlinediensten van Carrefour Belgium. De gebruiker dient zich maar éénmaal aan te melden teneinde toegang te verkrijgen tot de beveiligde zones van de verschillende onlinediensten van Carrefour Belgium waarvoor hij zich heeft ingeschreven. De Gebruiker moet zich dus niet meerdere keren aanmelden en dient slechts eenmaal zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te geven.
 • b. vereist maar één enkele aanmeldingsprocedure per Platform voor meerdere diensten zodat de Gebruiker niet meerdere keren dezelfde informatie moet ingeven.
 • c. vereist slechts één enkele afmelding per Platform om alle sessies van alle deelnemende onlinediensten van Carrefour Belgium te sluiten.
 • d. De gebruikersnaam is uniek en eigen aan elke Gebruiker. Eenzelfde gebruikersnaam kan niet tweemaal gebruikt worden teneinde zowel geregistreerd te worden zowel als Professioneel Gebruiker als Particulier Gebruiker.

Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor ten gepaste tijde de nodige updates door te voeren van het Carrefour Connect-systeem. Carrefour Belgium zal het nodige in het werk stellen om de hinder naar de Gebruikers toe tot een minimum te beperken. Desalniettemin kan Carrefour Belgium niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele hinder of schade geleden door de Gebruiker ten gevolge van deze updates

2. Definities

Carrefour Belgium of Carrefour: Carrefour Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Olympiadenlaan 20 te 1140 Brussel en met ondernemingsnummer 0448.826.918 en met BTW nummer [BE 448.826.918].

Platform: Carrefour websites of de mobiele applicatie.

Carrefour Connect: is een mechanisme voor de elektronische registratie en identificatie van de gebruikers van de Carrefour-websites en /of mobiele applicatie. Hierdoor moeten Gebruikers maar één keer inloggen op hun account teneinde te kunnen navigeren tussen de verschillende beveiligde zones van online diensten van Carrefour Belgium per Platform en gebruik te kunnen maken van de diensten van Carrefour. De deelnemende websites, diensten en mobiele applicaties kunnen door Carrefour Belgium te allen tijde worden aangepast.

Gebruiker: Een Particulier Gebruiker en/of Professioneel Gebruiker.

Particulier Gebruiker: natuurlijk persoon van minstens 18 jaar oud die de onlinediensten van Carrefour Belgium gebruikt voor privédoeleinden. Eens u als Particulier Gebruiker geregistreerd bent, kan dit nadien niet meer gewijzigd worden naar een Professioneel Gebruiker.

Professioneel Gebruiker: vertegenwoordiger van een Onderneming die de onlinediensten van Carrefour Belgium gebruikt in het kader van zijn professionele activiteiten. Eens u als Professioneel Gebruiker geregistreerd bent, kan dit nadien niet meer gewijzigd worden naar een Particulier Gebruiker.

Onderneming: Elke organisatie die in hoofd of in bijkomende orde een winstgevende activiteit voert, beschikt over een exploitatiezetel in België en in het bezit is van een Belgisch ondernemingsnummer of BTW nummer. Hieronder eveneens begrepen alle natuurlijke personen die een vrij beroep uitoefenen.

Carrefour Bonus Card: Getrouwheidskaart die toegang geeft tot het Carrefour Bonus Card-getrouwheidsprogramma.

Partnerbedrijven: bedrijven die een overeenkomst hebben met Carrefour Belgium en samenwerken in het kader van het Carrefour Bonus Card-getrouwheidsprogramma.

My Carrefour - account: portaal die de Gebruiker van Carrefour Connect toelaat te genieten van een persoonlijke pagina die hem in staat stelt zijn persoonsgegevens te beheren en met verschillende functies verbonden aan de verschillende deelnemende sites, mobiele applicaties en onlinediensten . Bijvoorbeeld: indien de Gebruiker toegetreden is tot het Carrefour Bonus Card programma en hij deze gegevens heeft meegedeeld in het kader van Carrefour Connect: het consulteren van het saldo van de Carrefour Bonuspunten en onderliggende transacties, het afdrukken of annuleren van Bonuscheques, leden toevoegen aan een Carrefour Bonus Card account, ….Deze Account laat de Gebruiker toe om met éénmalige ingave van username en wachtwoord, direct toegang te verkrijgen tot de beveiligde zones van de verschillende onlinediensten waarvoor hij zich heeft ingeschreven.

3. Kenmerken en modaliteiten van Carrefour Connect

Carrefour Connect vereenvoudigt de toegang tot meerdere deelnemende onlinediensten van Carrefour Belgium aan de hand van één enkele identificatie. De Gebruiker moet rekening houden met de volgende punten om de veiligheid van zijn handelingen te waarborgen:

 • De identificatie van de sessie is enkel geldig voor courante browsers die up-to-date zijn, met de laatste software-update;
 • In het geval van een mobiele applicatie is de identificatie van de sessie enkel gegarandeerd door Carrefour Belgium indien toestel van de gebruiker over de laatste update beschikt, zowel van de applicatie als het onderliggende operating systeem;
 • Als de Gebruiker de sessie sluit vanuit eender welke Carrefour Belgium-webpagina met de knop 'Afmelden', sluit hij meteen alle open web sessies ;
 • Als hij de sessie niet sluit met de knop 'Afmelden' en de webbrowser of mobiele applicatie nog openstaat, kan de Gebruiker alle diensten van de Carrefour Connect gebruiken zonder zich opnieuw te moeten aanmelden, indien deze actie plaatsvindt voor de inschakeling van de automatische deactivatie;
 • Een connect sessie is wordt automatisch gedeactiveerd na 12 u.
 • Een web sessie blijft 1 uur actief en zal verlengd worden met een zelfde termijn indien de Gebruiker surft naar een van de andere deelnemende websites.;
 • Een sessie binnen de mobiele applicatie is onbeperkt geldig. Door gebruik te maken van tokens worden de credentials van de gebruiker nooit op het toestel bewaard, maar zorgen deze tokens ervoor dat de gebruiker op een veilige manier ingelogd kan blijven in de app.;
 • Een sessie binnen de mobiele applicatie wordt enkel gesloten indien de Gebruiker zich effectief afmeldt voor de mobiele applicatie;
 • Indien u bent aangemeld als Professioneel Gebruiker zal u op elke deelnemende online dienst geïdentificeerd worden als Gebruiker voor professionele doeleinden. Indien u bent aangemeld als Particulier Gebruiker zal u op elke deelnemende online dienst geïdentificeerd worden als Gebruiker voor particuliere private doeleinden.

Carrefour Connect heeft als doel:

 • De navigatie tussen de verschillende deelnemende websites en diensten te vereenvoudigen en dit per Platform;
 • het beheer van wachtwoorden voor de Gebruiker te vereenvoudigen;
 • de onlinedeelname aan een wedstrijd of andere acties en/of diensten van Carrefour Belgium te vereenvoudigen door automatisch, nadat de Gebruiker zich heeft aangemeld, de persoonlijke gegevens in te vullen die nodig zijn om aan die wedstrijden, acties deel te nemen en/of gebruik te kunnen maken van de diensten;
 • de navigatie tussen de verschillende deelnemende elektronische Carrefour Connect-kanalen te vereenvoudigen, door de Gebruiker maar één keer te laten aanmelden per Platform.

Bij de aanmaak van een My Carrefour - account, erkent u dat de identificatiemethode en de daaraan gekoppelde gegevens persoonlijk zijn. U bent verantwoordelijk voor de keuze van uw paswoord en aansprakelijk in geval van ontdekking of misbruik ervan.

Indien u op de hoogte bent van het gebruik van uw paswoord zonder uw toestemming of indien uw gebruikersnaam, paswoord of andere identificatiemiddelen verloren bent, dient u onmiddellijk Carrefour Belgium hiervan op de hoogte te brengen:

 • via de klantendienst van Carrefour die bereikbaar is op het nummer 0800.9.10.11 of
 • via ons contactformulier via de website contact.carrefour.eu/NL/form.html

Indien Carrefour Belgium vaststelt of vermoedt dat uw My Carrefour account, uw gebruikersnaam, uw paswoord of eender welk identificatiemiddel ongeoorloofd gebruikt wordt, behoudt Carrefour zich het recht voor uw My Carrefour-account tijdelijk te blokkeren.

Als de aanmeldingsprocedure gedeactiveerd is, kan u via het contactformulier beschikbaar via de link contact.carrefour.eu/NL/form.html of via de Klantendienst op 0800.9.10.11 vragen om de procedure opnieuw te activeren. Carrefour Belgium behoudt zich in dit geval het recht voor uw identiteit te controleren en dit teneinde een ongeoorloofd gebruik van uw account door derden te vermijden.

U bent verantwoordelijk voor de keuze van het e-mailadres dat u meedeelt. U verklaart dat het e-mailadres aan u toebehoort en dat derden het niet kunnen gebruiken zonder uw toestemming.

4. Voorwaarden voor het gebruik van Carrefour Connect.

De Gebruiker heeft pas toegang tot de online diensten, aangeboden door de Carrefour Belgium-websites en/of mobiele applicaties, nadat hij de registratieprocedure voor Carrefour Connect en de aanmeldings- en identificatieprocedure gevolgd heeft en hij de desbetreffende contractuele voorwaarden heeft aanvaard.

De Gebruiker moet bij de Carrefour Connect-registratie de volgende gegevens bezorgen:

 • Aanspreking;
 • Voorkeurstaal;
 • Naam en voornaam;
 • Adres;
 • E-mail;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens van uw Onderneming indien u zich registreert als Professioneel Gebruiker.

Indien de Gebruiker eveneens gebruik wenst te maken van de voordelen van zijn Carrefour Bonus Card, binnen de verschillende onlinediensten waarvoor hij zich heeft ingeschreven, dient hij deze gegevens eveneens te bezorgen op het ogenblik van zijn Carrefour Connect registratie of achteraf binnen het beheer van zijn My Carrefour - account. Indien de Gebruiker zich registreert als Professioneel Gebruiker dient de Carrefour Bonus Card, om te kunnen genieten van de voordelen ervan, gekoppeld te worden aan een Professionele Account zoals bepaald in de voorwaarden van het Carrefour Bonus Card – programma. Indien de Gebruiker zich registreert als Particulier Gebruiker dient zijn Carrefour Bonus Card, om te kunnen genieten van de voordelen ervan, gekoppeld te worden aan een Particuliere Account zoals bepaald in de voorwaarden van het Carrefour Bonus Card – programma.

Elke Gebruiker moet elke wijziging van of fout in zijn gegevens meedelen aan Carrefour Belgium, conform artikel 5. Carrefour Belgium is in geen geval aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het feit dat de Gebruiker die nieuwe, gewijzigde of foutieve gegevens niet meedeelt.

Die gegevenswijzigingen worden verwerkt binnen de maand volgend op de aanvraag van de Gebruiker.

5. De verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden verwerkt door Carrefour Belgium NV, op basis van deze overeenkomst,als verantwoordelijke voor de verwerking, in het kader van het beheer van Carrefour Connect, uw My Carrefour-account en de diensten en producten waarvan u gebruikt maakt en dit in overeenstemming met deze voorwaarden en de privacyverklaring zoals deze kan worden teruggevonden op https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.
Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw My Carrefour-account en zolang u gebruik maakt van de diensten aangeboden door Carrefour Belgium. Na beëindiging van uw Account en indien u geen gebruik meer maakt van de diensten van Carrefour Belgium worden uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaard, alvorens zij definitief worden verwijderd, behoudens wettelijke verplichtingen in hoofde van Carrefour Belgium.
De verschillende rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn hernomen in onze algemene privacyverklaring. U kunt deze consulteren door hier te klikken.
We wensen er echter wel op te wijzen dat indien u niet langer gebruik wenst te maken Carrefour Connect en u uw recht op verzet of het recht om uw Gegevens te schrappen uitoefent, u niet langer gebruik kan maken van de diensten die verbonden zijn met uw Account.

6. Opzegging en wijziging

De geldigheidsduur van uw My Carrefour -account is onbeperkt (behoudens hetgeen voorzien onder artikel 5), zolang het Carrefour Connect-programma bestaat. Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor de voorwaarden van het Carrefour Connect-programma te wijzigen of het programma zelfs stop te zetten, conform de wettelijke bepalingen. Carrefour heeft eveneens het recht om deelnemende websites van Carrefour toe te voegen of te schrappen. Carrefour Belgium verbindt zich ertoe dat mee te delen via de site of via het meest geschikte kanaal in functie van de contactgegevens waarover Carrefour Belgium beschikt in het kader van het Carrefour Connect programma.
.

7. Algemene bepalingen

Carrefour Belgium kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen.

Carrefour Belgium kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, opgelopen in het kader van Carrefour Connect, voor zover deze schade niet het rechtstreeks gevolg is van een grove of opzettelijke fout vanwege Carrefour. Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande, kan Carrefour Belgium niet aansprakelijk worden gehouden voor falende informaticanetwerken, verlies, vertragingen of gebreken van technische aard, door storingen van de internetverbinding of bij operatoren die tussenkomen in de verzending van gegevens en de hosting van de website.

Carrefour neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van uw Account en van uw persoonsgegevens.

Elk schrijven met betrekking tot Carrefour Connect moet aan Carrefour Belgium gericht worden op het volgende adres: Carrefour Belgium– Postbus 500 – 1070 Brussel.
De helpdesk en klantendienst van Carrefour is bereikbaar op het nummer 0800.9.10.11 of via het klantenformulier beschikbaar via volgende link:contact.carrefour.eu/NL/form.html
« Ontevreden ondanks onze inspanningen ? Contacteer de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de handel: www.ombudsmanvoordehandel.be

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgische recht is van toepassing op Carrefour Connect van Carrefour Belgium en op de algemene voorwaarden. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd