Terms and conditions

Artikel 1: Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden bepalen de procedure die Carrefour Belgium heeft uitgewerkt voor de registratie en de elektronische identificatie van de Gebruikers van Carrefour Belgium via Carrefour Connect. Registratie en identificatie

● a. slechts één wachtwoord nodig voor alle deelnemende onlinediensten van Carrefour Belgium. De gebruiker moet zich eenmalig aanmelden om toegang te krijgen tot de beveiligde delen van de online diensten van Carrefour Belgium waarvoor hij zich heeft geregistreerd. De gebruiker hoeft zich niet meer dan één keer aan te melden, maar hoeft slechts één keer zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

● b. slechts één registratieprocedure per Platform vereist en dit voor verschillende diensten, zodat de gebruiker niet meermaals dezelfde informatie hoeft in te voeren.

● c. vereist slechts één verbreking van de verbinding per Platform om alle sessies van de deelnemende online diensten van Carrefour Belgium af te sluiten.

● d. de gebruikersnaam is uniek en specifiek voor elke gebruiker. Dezelfde gebruikersnaam kan niet tweemaal worden gebruikt om te registreren als particuliere gebruiker en als professionele gebruiker.

Carrefour Belgium behoudt het recht om te zijner tijd de nodige updates aan het Carrefour Connect systeem aan te brengen. Carrefour Belgium zal al het nodige doen om het ongemak voor de Gebruikers tot een minimum te beperken. Carrefour Belgium kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor het ongemak of de schade die de Gebruiker zou lijden ten gevolge van deze updates.

Artikel 2: Definities

Carrefour België of Carrefour : Carrefour Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 3 bus 3, 1930 Zaventem Brussel en met ondernemingsnummer 0448.826.918 en met BTW-nummer [BE 448.826.918]].

Platform: website van Carrefour of mobiele applicatie.

Carrefour Connect: is een elektronisch registratie- en identificatie mechanisme voor gebruikers van de Carrefour website en/of mobiele applicatie. Hiermee kunnen klanten in één keer op het platform inloggen op hun account om te navigeren tussen de verschillende veiligheidszones van de online diensten van Carrefour Belgium en om gebruik te maken van de diensten van Carrefour. De deelnemende websites, deelnemende diensten en deelnemende mobiele toepassingen kunnen op elk moment door Carrefour Belgium worden gewijzigd.

Gebruiker: Een particuliere gebruiker of een professionele gebruiker

Privé Gebruiker: een natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die de onlinediensten van Carrefour Belgium voor privédoeleinden gebruikt. Wanneer u eenmaal als particuliere gebruiker bent geregistreerd, kan uw registratie daarna niet meer worden gewijzigd in die van professionele gebruiker.

Professionele Gebruiker: vertegenwoordiger van een onderneming die de onlinediensten van Carrefour Belgium gebruikt in het kader van zijn beroepsactiviteiten. Als u eenmaal geregistreerd bent als Professionele gebruiker, kunt u uw registratie niet meer wijzigen in een Privé-gebruiker

Vennootschap: Elke organisatie die, hoofdzakelijk of incidenteel, een winstgevende activiteit uitoefent, haar zetel in België heeft en in het bezit is van een Belgisch BTW-nummer en/of inschrijvingsnummer, met inbegrip van alle natuurlijke personen die een vrij beroep uitoefenen.

Carrefour Bonus Card (hierna de Card genoemd): een kaart die u toelaat deel te nemen aan het Carrefour Bonus Card Programma.

Partnerondernemingen: ondernemingen die contractueel verbonden zijn met Carrefour Belgium en die deelnemen aan het Carrefour Bonus Card Programma door in België Carrefour Bonus Card punten of andere voordelen toe te kennen.

My Carrefour-account: een portaal dat de Carrefour Connect Gebruiker in staat stelt gebruik te maken van een gepersonaliseerde pagina die hem toelaat zijn persoonlijke functies te beheren met verschillende functies die gelinkt zijn aan de verschillende deelnemende websites, mobiele applicaties en online diensten. Bijvoorbeeld, als de Gebruiker is toegetreden tot het Carrefour Bonus Card programma en deze informatie heeft meegedeeld via Carrefour Connect: raadplegen van het saldo van Carrefour Bonuspunten en de onderliggende transacties, afdrukken of annuleren van bonus vouchers, toevoegen van leden aan een Carrefour Bonus Card rekening ... My Carrefour-Account geeft de Gebruiker rechtstreeks toegang tot de beveiligde delen van de verschillende online diensten waarvoor hij zich heeft ingeschreven na het invoeren van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

Artikel 3: Carrefour Connect kenmerken en voorwaarden

Carrefour Connect vereenvoudigt de toegang tot meerdere deelnemende onlinediensten van Carrefour Belgium aan de hand van één enkele identificatie. De Gebruiker moet rekening houden met de volgende punten om de veiligheid van zijn handelingen te waarborgen:

*De identificatie van de sessie is enkel geldig voor courante browsers die up-to-date zijn, met de laatste software-update;

*In het geval van een mobiele applicatie is de identificatie van de sessie enkel gegarandeerd door Carrefour Belgium indien toestel van de gebruiker over de laatste update beschikt, zowel van de applicatie als het onderliggende operating systeem;

*Als de Gebruiker de sessie sluit vanuit eender welke Carrefour Belgium-webpagina met de knop 'Afmelden', sluit hij meteen alle open web sessies ;

*Als hij de sessie niet sluit met de knop 'Afmelden' en de webbrowser of mobiele applicatie nog openstaat, kan de Gebruiker alle diensten van de Carrefour Connect gebruiken zonder zich opnieuw te moeten aanmelden, indien deze actie plaatsvindt voor de inschakeling van de automatische deactivatie;

*Een connect sessie is wordt automatisch gedeactiveerd na 12 u.

*Een web sessie blijft 1 uur actief en zal verlengd worden met een zelfde termijn indien de Gebruiker surft naar een van de andere deelnemende websites.;

*Een sessie binnen de mobiele applicatie is onbeperkt geldig. Door gebruik te maken van tokens worden de credentials van de gebruiker nooit op het toestel bewaard, maar zorgen deze tokens ervoor dat de gebruiker op een veilige manier ingelogd kan blijven in de app.;

*Een sessie binnen de mobiele applicatie wordt enkel gesloten indien de Gebruiker zich effectief afmeldt voor de mobiele applicatie of de applicatie verwijdert;

*Indien u bent aangemeld als Professioneel Gebruiker zal u op elke deelnemende online dienst geïdentificeerd worden als Gebruiker voor professionele doeleinden. Indien u bent aangemeld als Particulier Gebruiker zal u op elke deelnemende online dienst geïdentificeerd worden als Gebruiker voor particuliere private doeleinden.

Carrefour Connect heeft als doel:

*De navigatie tussen de verschillende deelnemende websites en diensten te vereenvoudigen en dit per Platform;

*het beheer van wachtwoorden voor de Gebruiker te vereenvoudigen;

*de onlinedeelname aan een wedstrijd of andere acties en/of diensten van Carrefour Belgium te vereenvoudigen door automatisch, nadat de Gebruiker zich heeft aangemeld, de persoonlijke gegevens in te vullen die nodig zijn om aan die wedstrijden, acties deel te nemen en/of gebruik te kunnen maken van de diensten;

*de navigatie tussen de verschillende deelnemende elektronische Carrefour Connect-kanalen te vereenvoudigen, door de Gebruiker maar één keer te laten aanmelden per Platform.

*Bij de aanmaak van een My Carrefour - account, erkent u dat de identificatiemethode en de daaraan gekoppelde gegevens persoonlijk zijn. U bent verantwoordelijk voor de keuze van uw paswoord en aansprakelijk in geval van ontdekking of misbruik ervan.

*Indien u op de hoogte bent van het gebruik van uw paswoord zonder uw toestemming of indien uw gebruikersnaam, paswoord of andere identificatiemiddelen verloren bent, dient u onmiddellijk Carrefour Belgium hiervan op de hoogte te brengen:

*via de klantendienst van Carrefour die bereikbaar is op het nummer 0800.9.10.11 of

*via ons contactformulier via de website contact.carrefour.eu/NL/form.html

*Indien Carrefour Belgium vaststelt of vermoedt dat uw My Carrefour account, uw gebruikersnaam, uw paswoord of eender welk identificatiemiddel ongeoorloofd gebruikt wordt, behoudt Carrefour zich het recht voor uw My Carrefour-account tijdelijk te blokkeren.

*Als de aanmeldingsprocedure gedeactiveerd is, kan u via het contactformulier beschikbaar via de link contact.carrefour.eu/NL/form.html of via de Klantendienst op 0800.9.10.11 vragen om de procedure opnieuw te activeren. Carrefour Belgium behoudt zich in dit geval het recht voor uw identiteit te controleren en dit teneinde een ongeoorloofd gebruik van uw account door derden te vermijden.

U bent verantwoordelijk voor de keuze van het e-mailadres dat u meedeelt. U verklaart dat het e-mailadres aan u toebehoort en dat derden het niet kunnen gebruiken zonder uw toestemming.

Artikel 4 : Voorwaarden voor het gebruik van Carrefour Connect.

De Gebruiker heeft pas toegang tot de online diensten, aangeboden door de Carrefour Belgium-websites en/of mobiele applicaties, nadat hij de registratieprocedure voor Carrefour Connect en de aanmeldings- en identificatieprocedure gevolgd heeft en hij de desbetreffende contractuele voorwaarden heeft aanvaard.

De Gebruiker moet bij de Carrefour Connect-registratie de volgende gegevens bezorgen.

*Aanspreking;

*Voorkeurstaal;

*Naam en voornaam;

*Adres;

*E-mail;

*Geboortedatum;

*Gegevens van uw Onderneming indien u zich registreert als Professioneel Gebruiker.

Indien de Gebruiker eveneens gebruik wenst te maken van de voordelen van zijn Carrefour Bonus Card, binnen de verschillende onlinediensten waarvoor hij zich heeft ingeschreven, dient hij deze gegevens eveneens te bezorgen op het ogenblik van zijn Carrefour Connect registratie of achteraf binnen het beheer van zijn My Carrefour - account. Indien de Gebruiker zich registreert als Professioneel Gebruiker dient de Carrefour Bonus Card, om te kunnen genieten van de voordelen ervan, gekoppeld te worden aan een Professionele Account zoals bepaald in de voorwaarden van het Carrefour Bonus Card – programma. Indien de Gebruiker zich registreert als Particulier Gebruiker dient zijn Carrefour Bonus Card, om te kunnen genieten van de voordelen ervan, gekoppeld te worden aan een Particuliere Account zoals bepaald in de voorwaarden van het Carrefour Bonus Card – programma.

Elke Gebruiker moet elke wijziging van of fout in zijn gegevens meedelen aan Carrefour Belgium, conform artikel 5. Carrefour Belgium is in geen geval aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het feit dat de Gebruiker die nieuwe, gewijzigde of foutieve gegevens niet meedeelt.

Die gegevenswijzigingen worden verwerkt binnen de maand volgend op de aanvraag van de Gebruiker.

Artikel 5 : De verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden verwerkt door Carrefour Belgium NV, op basis van deze overeenkomst,als verantwoordelijke voor de verwerking, in het kader van het beheer van Carrefour Connect, uw My Carrefour-account en de diensten en producten waarvan u gebruikt maakt en dit in overeenstemming met deze voorwaarden en de privacyverklaring zoals deze kan worden teruggevonden op https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw My Carrefour-account en zolang u gebruik maakt van de diensten aangeboden door Carrefour Belgium. Na beëindiging van uw Account en indien u geen gebruik meer maakt van de diensten van Carrefour Belgium worden uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaard, alvorens zij definitief worden verwijderd, behoudens wettelijke verplichtingen in hoofde van Carrefour Belgium.

De verschillende rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn hernomen in onze algemene privacyverklaring. U kunt deze consulteren door hier te klikken.

We wensen er echter wel op te wijzen dat indien u niet langer gebruik wenst te maken Carrefour Connect en u uw recht op verzet of het recht om uw Gegevens te schrappen uitoefent, u niet langer gebruik kan maken van de diensten die verbonden zijn met uw Account.

Artikel 6 : Opzegging en wijziging

De geldigheidsduur van uw My Carrefour -account is onbeperkt (behoudens hetgeen voorzien onder artikel 5), zolang het Carrefour Connect-programma bestaat. Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor de voorwaarden van het Carrefour Connect-programma te wijzigen of het programma zelfs stop te zetten, conform de wettelijke bepalingen. Carrefour heeft eveneens het recht om deelnemende websites van Carrefour toe te voegen of te schrappen. Carrefour Belgium verbindt zich ertoe dat mee te delen via de site of via het meest geschikte kanaal in functie van de contactgegevens waarover Carrefour Belgium beschikt in het kader van het Carrefour Connect programma.

Artikel 7: Algemene bepalingen

Carrefour Belgium kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen.

Carrefour Belgium kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, opgelopen in het kader van Carrefour Connect, voor zover deze schade niet het rechtstreeks gevolg is van een grove of opzettelijke fout vanwege Carrefour. Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande, kan Carrefour Belgium niet aansprakelijk worden gehouden voor falende informaticanetwerken, verlies, vertragingen of gebreken van technische aard, door storingen van de internetverbinding of bij operatoren die tussenkomen in de verzending van gegevens en de hosting van de website.

Carrefour neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van uw Account en van uw persoonsgegevens.

Elk schrijven met betrekking tot Carrefour Connect moet aan Carrefour Belgium gericht worden op het volgende adres: Carrefour Belgium– Postbus 500 – 1070 Brussel.

De helpdesk en klantendienst van Carrefour is bereikbaar op het nummer 0800.9.10.11 of via het klantenformulier beschikbaar via volgende link:contact.carrefour.eu/NL/form.html

« Ontevreden ondanks onze inspanningen ? Contacteer de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de handel: www.ombudsmanvoordehandel.be

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgische recht is van toepassing op Carrefour Connect van Carrefour Belgium en op de algemene voorwaarden. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd