You are here

Reglement van de Bonusland wedstrijd “Terugbetaalde Boodschappen”

Artikel 1: Algemene informatie

1. De huidige voorwaarden van de wedstrijd "Terugbetaalde Boodschappen" (hierna de "Actie") zijn van toepassing op de actie georganiseerd door Carrefour Belgium N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Da Vincilaan 3, bus 3, 1930 Zaventem, met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna "Carrefour"). Voor het verloop van deze wedstrijd (organisatie van de wedstrijd, uitreiking van de prijzen, enz.) doet Carrefour een beroep op de diensten van Shelf Service, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Z1 ResearchPark 50, 1731 Zellik, met ondernemingsnummer 0445.834.269 (hierna "Shelf Service").

2. Deelname aan de Actie impliceert uitdrukkelijke aanvaarding van dit reglement, zonder voorbehoud. Het niet naleven van dit reglement door de deelnemer heeft automatisch de nietigheid van zijn/haar deelname tot gevolg en het verlies van zijn/haar prijs, indien van toepassing, zonder dat de organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder enig recht op schadevergoeding. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze Actie op een andere manier dan beschreven in dit reglement.

3. De regels zijn beschikbaar op de website www.bonusland.be en in de Carrefour app.

Artikel 2: Voorwaarden met betrekking tot deelnemers

1. Deelname aan de Actie is uitsluitend voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en houder zijn van een Carrefour Bonus Card-rekening.

2. Deelname is persoonlijk en mag onder geen beding worden overgedragen aan derden.

3. Alle personen die deelnemen aan de Actie als onderdeel van een georganiseerd samenwerkingsverband, hetzij in het kader van een of ander legaal of feitelijk verband, hetzij op een andere manier samenwerken om hun winkansen te vergroten, of die door de organisator verdacht worden van fraude, worden uitgesloten van de Actie.

4. Medewerkers en personeelsleden van Carrefour en Shelf Service, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen mits zij zich hebben aangemeld conform de voorwaarden van dit reglement.

Artikel 3: Voorwaarden voor deelname

1. De Actie is alleen geldig in België in Carrefour hypermarkten, Carrefour Market supermarkten, Carrefour Express buurtwinkels en online winkelen op carrefour.be.

2. De Actie begint op 11/09/2023 (startdatum Actie) en eindigt op 11/10/2023. De aankopen die in aanmerking worden genomen voor de toekenning van de deelnames moeten gebeuren tussen 11/09/2023 en 08/10/2023. Voor bestellingen op Carrefour.be moeten de afhalingen of leveringen tijdens dezelfde periode gebeuren.

3. Van 11/09/2023 tot en met 08/10/2023, en op voorwaarde dat de Carrefour Bonus Card gescand werd aan de kassa, wordt een deelname aan de wedstrijd toegekend voor elke aankoop van minstens € 15 in de Carrefour hypermarkten, Carrefour Market en Express supermarkten, en online aankopen op carrefour.be. Bij de berekening van de aankoopbedragen wordt geen rekening gehouden met tabak, sigaretten, elektronische sigaretten en tabaksproducten.

4. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer in het bezit zijn van een Carrefour Bonus Card en een aankoop hebben gedaan van minimaal € 15 aan deelnemende producten. Vervolgens moet hij/zij:

- zich authenticeren op een Kiosko-toestel of op de website bonusland.be, hetzij door de combinatie van hun Carrefour Bonus Card, geboortedatum en postcode in te geven, hetzij door hun Carrefour Connect gebruikersnaam en paswoord in te geven, van 11/09/2023 tot en met 08/10/2023.

- accepteer deze regels, die kunnen worden bekeken op www.bonusland.be en op de Carrefour app.

- Geef een juist antwoord op de hoofdvraag en de schiftingsvraag.

Het tijdstip waarop de deelnemer zich registreert, wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de gegevens die hij/zij doorgeeft correct, actueel en volledig zijn.

5. Indien de inschrijving plaatsvindt na de start van de Actie, zullen alle aankopen van de klant sinds de start van de Actie in aanmerking worden genomen, op voorwaarde dat de Carrefour Bonus Card werd gescand aan de kassa toen de aankoop werd gedaan.

Artikel 4: Winst

1. De winnaars zijn de deelnemers die de hoofdvraag en de schiftingsvraag juist hebben beantwoord. Als niemand de beslissingsvraag juist heeft beantwoord, is de winnaar de persoon die de hoofdvraag juist heeft beantwoord en wiens antwoord het dichtst bij het juiste antwoord op de beslissingsvraag ligt. In het geval van een gelijke stand wordt de winnaar bepaald op basis van de tijd van deelname, waarbij de deelnemer die het eerst antwoordde als winnaar wordt aangewezen.

2. In totaal zijn er 200 terugbetalingen in Bonuspunten van de wekelijkse boodschappen te winnen tijdens de speelperiode. Alleen aankopen van meer dan 15 euro worden in aanmerking genomen. De winnende aankopen worden terugbetaald in Bonuspunten, tot een maximaal van €100.

3. Er wordt slechts één terugbetaling toegekend per gezin dat dezelfde Carrefour Bonus Card bezit voor de volledige duur van de wedstrijd.

4. De winsten worden verdeeld over 4 spelsessies als volgt:

● Periode 1 (van 11/09/2023 tot 17/09/2023): 50 terugbetalingen in Bonuspunten te winnen

● Periode 2 (van 18/09/2023 tot 24/09/2023): 50 terugbetalingen in Bonuspunten te winnen

● Periode 3 (van 25/09/2023 tot 01/10/2023): 50 terugbetalingen in Bonuspunten te winnen

● Periode 4 (van 02/10/2023 tot 08/10/2023): 50 terugbetalingen in Bonuspunten te winnen

De datum van binnenkomst bepaalt de aankoopperiode waarvoor het bedrag van de aankopen kan worden terugbetaald aan de winnaars:

°Inschrijvingen geregistreerd in week 1 (tot middernacht 17/09) = aankopen in aanmerking genomen tussen 11/09 en 17/09

● Inschrijvingen geregistreerd in week 2 (tot middernacht op 24/09) = aankopen in aanmerking genomen tussen 18/09 en 24/09

● Inschrijvingen geregistreerd in week 3 (tot middernacht op 01/10) = aankopen in aanmerking genomen tussen 25/09 en 01/10

● Inschrijvingen geregistreerd in week 4 (tot middernacht op 11/10) = aankopen in aanmerking genomen tussen 02/10 en 08/10

Deelnames kunnen worden gebruikt tot 11/10/2023.

5. De deelnemers worden na afloop van de actie per e-mail op de hoogte gebracht van hun winst en de winnaars ontvangen hun Bonuspunten uiterlijk op 22/10/2023 op hun Carrefour Bonuskaartrekening.

Er wordt slechts één terugbetaling per inschrijving gekoppeld aan een Carrefour Bonuskaart verstuurd. Er is geen terugbetaling mogelijk voor het resterende bedrag, noch in contanten, noch via een waardebon.

6. Als het meegedeelde e-mailadres onjuist blijkt te zijn, gaan de Bonuspunten terug naar Carrefour en verliest de winnaar elk recht op welke vergoeding dan ook, in welke vorm dan ook. Carrefour aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

7. Winsten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan derden of worden ingewisseld voor contant geld of een ander product.

8. Bonuspunten kunnen, in combinatie met de Carrefour Bonus Card, worden gebruikt in Carrefour hypermarkten, Carrefour market en express supermarkten in België.

9. Alle (schriftelijke) verzoeken met betrekking tot deze Actie moeten worden verzonden via ons contactformulier op www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen .

10. Als de prijs om een andere reden wordt geweigerd of niet aan de winnaars wordt toegekend, gaat de prijs terug naar Carrefour en verliest de winnaar elk recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 5: Verantwoordelijkheden

1. Voor zover de bepaling van de winnaars uitsluitend gebaseerd is op een computerproces, kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen in de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische storingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die betrokken zijn bij de gegevensoverdracht en de hosting van de website.

2. De organisator kan de inschrijvingen van een of meer deelnemers opschorten en annuleren, zonder hiervoor aansprakelijk te zijn, in het geval verdacht gedrag wordt waargenomen, waaronder, maar niet beperkt tot: de implementatie van een geautomatiseerd reactiesysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende computerstations met dezelfde identificatiecode, d.w.z. hetzelfde profiel dat geregistreerd staat in de registratiedatabase van de site, een ongebruikelijk winstpercentage, een poging om in te breken in de servers, een vermenigvuldiging van accounts, enz.

3. De organisator behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, het reglement of de Actie in te korten, uit te breiden, te wijzigen of te annuleren zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid voortvloeit. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of kosten, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg zijn van deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen. De organisator kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

4. De deelnemer erkent dat deelname geheel op eigen risico is.

5. De kosten van deelname worden uitsluitend gedragen door de deelnemers. Deelnemers kunnen in geen geval van de organisator verlangen dat deze de kosten van hun deelname aan de Actie vergoedt.

6. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste, onvolledige of foutieve informatie verstrekt door deelnemers, wat resulteert in een onjuist of onbekend e-mailadres.

7. De deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van Bonuspunten.

8. Indien de Actie zou worden geannuleerd of gewijzigd (evenals de mogelijke winsten) als gevolg van overmacht of om redenen die verband houden met de maatregelen van de overheid in het kader van de Covid-19 pandemie, kan de organisator in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6: Persoonsgegevens

In het kader van het beheer van deze Actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, en het bedrijf Shelf Service, als gegevensverwerker, de gegevens van de deelnemers in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met haar privacybeleid, dat beschikbaar is op https://www.carrefour.be/nl/privacy.html.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van deze Actie: naam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord van de Carrefour-platforms, postcode, Bonuskaartnummer, datum en uur van inschrijving, reactie op de algemene voorwaarden van de Actie, Carrefour Bonuskaart (indien van toepassing), het platform van deelname, e-mailstatistieken, totaalbedrag van de aankopen tijdens de actieperiode, aantal inschrijvingen voor de actie, antwoorden op de hoofd- en aanvullende vragen.

Deelnemers worden geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt door Carrefour Belgium S.A. en het bedrijf Shelf Service met het oog op het uitvoeren van deze Actie en het verstrekken van de klantgeschiedenis (zie laatste paragraaf over dit onderwerp).

In geval van uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de deelnemer, door hem/haar aan te duiden door het daartoe voorziene vakje op de inschrijvingspagina aan te kruisen, kan Carrefour Belgium N.V. zijn/haar persoonsgegevens gebruiken om hem/haar op de hoogte te brengen van zijn/haar komende wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet doorgeven aan derden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de deelnemer.

De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het versturen van dergelijke gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en kan, indien nodig, vragen deze te corrigeren, te beperken of te verwijderen door contact op te nemen met Carrefour Belgium N.V. :

°via ons contactformulier op www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen;

°schriftelijk naar het volgende adres Carrefour België - Klantendienst - Da Vincilaan 3, bus 3, 1930 Zaventem

Deelnemers hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens. Er zij op gewezen dat in geval van verwijdering van hun gegevens of in geval van verzet tegen de verwerking, hun deelname aan deze actie zal worden geannuleerd. Om hun rechten uit te oefenen, kunnen deelnemers het privacybeleid van Carrefour raadplegen, dat beschikbaar is op https://www.carrefour.be/nl/privacy.html.

Deelnemers geven toestemming voor alle controles van hun identiteit en contactgegevens. Elke valse of foutieve opgave van identiteit of adres zal automatisch leiden tot uitsluiting van deelname.

De organisator bewaart de verzamelde persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het beheer van deze Actie en tot maximaal twee maanden na afloop van deze Actie (11/10/2023), d.w.z. 11/12/2023. Bepaalde beperkte gegevens (deelname aan de Actie) worden gedurende een periode van 18 maanden (11/04/2025) bewaard op het Bonusland-platform met als strikt doel de historiek van de klant.

Artikel 7: Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze regels zijn onderworpen aan het Belgisch recht en zullen worden geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Actie en die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Brusselse rechtbanken.