You are here

REGLEMENT VAN HET BONUSLAND WEDSTRIJD “Delacre : Geniet van Belgïe” S17

Artikel 1: Algemeen

1. Huidige voorwaarden van de wedstrijd “Delacre : Geniet van Belgïe” (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 3, bus 3, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, setup digitale platform) doet Carrefour beroep op Shelf Service met als maatschappelijke zetel Z1 ResearchPark 50, 1731 Zellik en ondernemingsnummer 0445.834.269 (hierna ‘Shelf Service’) en aan Unlimitail Belgium, met maatschappelijke zetel te Boudewijnlaan 29, bus 3B, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 1002.221.024 (hierna "Unlimitail").

2. Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.bonusland.be

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1. Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium ingeschreven aan het Carrefour Bonus Card-programma.

2. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

4. De werknemers en medewerkers van Carrefour, Unlimitail en Shelf Service, die aan de organisatie van deze actie hebben meegewerkt, mogen aan de actie deelnemen zolang deze strikt volgens deze regels wordt uitgevoerd.

Artikel 3: Deelnameregels en -voorwaarden

1. De Actie is alleen geldig in België voor volwassenen die in het bezit zijn van een Carrefour Bonus Card account.

2. De Actie begint op 22/04/2024 (startdatum van de Actie) en eindigt op 19/05/2024 om middernacht.

3. Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website www.bonusland.be ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 22/04/2024 tot en met 19/05/2024.

Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

° De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be.

° Deze algemene voorwaarden aanvaarden

° De algemene voorwaarden aanvaarden van de Carrefour Bonus Card

De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

4. Dankzij zijn inschrijving kan de deelnemer een deelname aan de wedstrijd krijgen. De deelnemer moet zijn deelname tussen 22/04/2024 en 19/05/2024 om 23u59 gebruiken.

5. Het is niet toegestaan om meer dan één keer deel te nemen per Carrefour Bonus Card. De verschillende kaarten die behoren tot hetzelfde account, sparen mee voor dezelfde rekening. Er wordt maar één prijs toegekend per familie die titularis is van dezelfde Carrefour Bonus Card.

Artikel 4: De wedstrijd

1. Elke inschrijving voor de wedstrijd tussen 22/04/2024 en 19/05/2024 geeft recht op één deelname..

2. De deelname aan het wedstrijdspel moet gebeuren tussen de data zoals vastgesteld in artikel 3.4. Alleen deelnames die tussen beide data worden geregistreerd, zijn toegelaten. Op de website www.bonusland.be wordt de Deelnemer uitgenodigd mee te doen aan de Actie door op de knop ‘Ik doe mee” te klikken.

3. Elke deelnemer verklaart de volledige regels en de principes van het spel te hebben gelezen en verklaart deze te hebben geaccepteerd.

Artikel 5: Toewijzing van de winst

1. De winnaar is de persoon die voldoet aan alle wedstrijdvoorwaarden:

° Hij of Zij moet correct ingeschreven zijn op de website van de wedstrijd door zijn/haar gegevens in te vullen.

° Hij of Zij moet zowel de hoofdvragen als de tiebreakervraag juist hebben beantwoord.

Als niemand de beslissingsvraag juist heeft beantwoord, is de winnaar de persoon die de hoofdvragen juist heeft beantwoord en wiens antwoord op de beslissingsvraag het dichtst bij het juiste antwoord ligt.

Bij een gelijke stand wordt de persoon die als eerste het juiste antwoord heeft gegeven als winnaar aangewezen. Er wordt rekening gehouden met de tijd van het antwoord op de beslissende vraag.

2. In totaal zal er 1 winnaar zijn.

3. De te winnen prijs voor de Winnaar is :

● 1 x cadeaubon voor een overnachting bij Martin's Rentmeesterij, voor twee personen in een Charming kamer inclusief dubbel ontbijt + Een 3-gangenmenu met wijn, water en koffie geserveerd in hun Akko-restaurant.

4. De winnaar wordt vanaf 27/05/2024 per e-mail gecontacteerd door Bonusland. In deze e-mail ontvangt de winnaar een voucher waarmee hij/zij van zijn/haar prijs kan genieten. Deze bon is 1 jaar geldig; vanaf 1 juni 2024, voor een verblijf dat vóór 1 december 2024 wordt geboekt en dat vóór 1 juni 2025 moet plaatsvinden.

5. Bij weigering, niet-afhaling of niet-toekennen van een prijs of als de mail van de organisatoren niet binnen de gevraagde termijn is beantwoord, om welke reden ook, gaat de prijs terug naar de organisatoren en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke aard ook.

6. Als het meegedeelde adres onjuist blijkt of als een prijs niet wordt opgeëist binnen de maand na het einde van de wedstrijd zonder dat de organisatoren hiervoor verantwoordelijk zijn, verliest deze winnaar zijn recht op de prijs en blijft deze laatste de eigendom van de organisatoren. In dit geval verliest de winnaar het recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

7. Er wordt niet gecommuniceerd over dit reglement of over de resultaten van de wedstrijd.

8. Er wordt maar één prijs toegekend per familie die titularis is van dezelfde Carrefour Bonus Card.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. De winnaars worden uitsluitend bepaald op basis van een computerprocedure. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2. De organisator kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat hij verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde identifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

3. De organisator behoudt zich het recht voor om het reglement en de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen.

4. De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

6. Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden.

7. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor:

● elk geval van overmacht of een beslissing van de overheid waardoor de winnaar niet van de prijs kan genieten,

● ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en schade van welke aard of oorzaak ook, als gevolg van de deelname aan de Actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs, in welke vorm dan ook

● verliezen en/of vertragingen veroorzaakt door derden, in welke vorm dan ook.

Artikel 7: Persoonlijke gegevens

In het kader van het beheer van de “Delacre : Geniet van Belgïe” actie, verwerkt Carrefour, als verwerkingsverantwoordelijke, en Shelf Service en Unlimitail, als verwerkers, de persoonsgegevens van de deelnemers conform de wetgeving met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en conform haar P rivacyverklaring , beschikbaar op https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van deze Actie : achternaam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord, postcode, Bonus Card nummer, datum en tijdstip van participatie , , telefoonnummer, het antwoord op de algemene voorwaarden van de Actie, en op de Carrefour Bonus Card , e-mail statistieken, in aanmerking komende consumptiegewoonten, datum, tijdstip, antwoorden op de hoofd- en schiftings-vragen, de winsten.

Deelnemers worden geïnformeerd dat hun persoons gegevens zullen worden verwerkt door Carrefour Belgium NV en haar onderaannemers Shelf Service en Unlimitail met het oog op de uitvoering van deze Actie.

Carrefour zal de persoonsgegevens van de deelnemer niet aan andere derden doorgeven, tenzij de deelnemer hiervoor zijn voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens vertrouwelijk te houden. .

De deelnemer heeft recht om toegang tot zijn persoonsgegevens, correctie, beperking, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid ervan te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking. Hou er rekening mee dat in het geval van verwijdering van hun gegevens of bezwaar tegen de verwerking, deelnemers niet langer het recht hebben om hun winsten op te eisen. Om hun rechten uit te oefenen, kunnen deelnemers onze Privacyverklaring raadplegen die beschikbaar is op de volgende link : https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

De deelnemer kan ook contact op te nemen met Carrefour Belgium NV via :

° ons contactformulier beschikbaar op https://support.carrefour.be/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360000049249 ;

° op het volgende adres : Carrefour Belgium – Klantendienst – Corporate Village, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem

° op het volgende e-mailadres : [email protected]

De verzamelde persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de Actie te beheren en tot maximaal twee maanden na afloop van de Actie (19/05/2024), zijnde 19/07/2024. Bepaalde beperkte gegevens (deelname aan de actie) worden gedurende een periode van 18 maanden (19/11/2025) bewaard op het Bonusland platform met als strikt doel de historiek van de klant bij te houden.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.