You are here

REGLEMENT VAN HET SPEL “Delacre Weg naar Lambermont

Artikel 1: Algemeen

⦁ Huidige voorwaarden van het spel “Delacre – Weg naar lambermont” (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Leonardo Da Vincilaan 3 , Bus 3, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour beroep op Shelf Service met als maatschappelijke zetel Z1 ResearchPark 50, 1731 Zellik, en ondernemingsnummer 0445.834.269 (hierna ‘Shelf Service).

⦁ Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

⦁ Het reglement is beschikbaar op de website www.bonusland.be

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

⦁ Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium ingeschreven aan het Carrefour Bonus Card-programma.

⦁ Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

⦁ Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

⦁ De werknemers en medewerkers van Carrefour en Shelf Service, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 3: Deelnameregels en -voorwaarden

⦁ De Actie is enkel geldig op de website www.bonusland.be.

⦁ De Actie begint op 01/05/2023 (startdatum van de Actie) en eindigt op 28/05/2023 om middernacht (einddatum van de actie).

⦁ Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website www.bonusland.be. ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect, en de aankoop doen van 2 deelnemende producten (zie artikel 3), nadat hij zijn Carrefour Bonus Card aan de kassa heeft gescand, van 01/05/2023 tot en met 21/05/2023.

⦁ Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

⦁ De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be.

⦁ Deze algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd zijn gegevens vervolledigen: geslacht, naam, voornaam en e-mailadres.

⦁ De algemene voorwaarden aanvaarden van de Carrefour Bonus Card.

⦁ Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

⦁ Deelnemende producten zijn alle producten van de merken Marquisette, Matadi, Nordica, Biarritz, Gâteau en Délichoc (met uitzondering van Choco'bar) die bij Carrefour België worden verkocht.

⦁ De deelnames zijn niet onbeperkt per Carrefour Bonus Card. De verschillende kaarten die behoren tot hetzelfde account, spelen mee voor hetzelfde spel. Het is niet mogelijk om meer dan één prijs te winnen per Carrefour Bonus Card-rekening.

Artikel 4: Het spel

⦁ De aankoop van de deelnemende producten tussen 01/05/2023 en 21/05/2023 geeft recht op deelnames aan de wedstrijd:

⦁ Bij aankoop van 2 deelnemende producten : 1 deelname

⦁ Bij aankoop van 4 deelnemende producten : 2 deelnames

⦁ Bij aankoop van 6 deelnemende producten : 3 deelnames

⦁ ENZ...

Enkel de aankoop van de deelnemende producten waarvoor de Carrefour Bonus Card gescand werd, komen in aanmerking.

⦁ De extra deelnames kunnen gebruikt worden door in te loggen op www.bonusland.be.

⦁ Het kan tot 28/05/2023 middernacht worden deelgenomen aan de wedstrijd.

⦁ Elke deelnemer verklaart de volledige regels en de principes van het spel te hebben gelezen en verklaart deze te hebben geaccepteerd.

⦁ Deze wedstrijd is geen kansspel in de betekenis van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Het is ook geen loterij in de zin van artikel 301 van het Wetboek van Strafrecht.

⦁ Het doel van het spel is om de race van de fietser zo dicht mogelijk bij het Delacre gebouw te stoppen. De deelnemers zullen daarna aan een schiftingsvraag moeten antwoorden.

De winnaar is de persoon die voldoet aan alle wedstrijdvoorwaarden:

⦁ Hij of zij moet correct ingeschreven zijn op de website van de wedstrijd door zijn/haar gegevens in te vullen en minstens twee deelnemende producten hebben gekocht.

⦁ Hij of zij moet de hoogste score in het spel hebben behaald en correct geantwoord hebben op de schiftingsvraag. Als niemand de schiftingsvraag correct heeft beantwoord, is de winnaar de persoon van wie het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst bij het juiste antwoord ligt. In geval van ex aequo wordt de winnaar de persoon die de eerst aan de schiftingsvraag heeft beantwoord.

Artikel 5: De winsten

⦁ In totaal is er 1 winnaar.

⦁ De te winnen prijs is als volgt:

Een elektrische fiets GRANVILLE E-legance ter waarde van €3.499

⦁ De winnaar wordt vanaf 05/06/2023 per e-mail gecontacteerd en wordt uitgenodigd contact op te nemen met Delacre, die verantwoordelijk is voor de levering van de prijs.

⦁ Indien het opgegeven e-mailadres niet correct blijkt te zijn, wordt de prijs teruggestuurd naar Delacre en verliest de winnaar elk recht op een vergoeding in welke vorm dan ook. Carrefour kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

⦁ Iedere prijs is strikt persoonlijk en zijn niet overdraagbaar aan derden, noch inwisselbaar voor geld of andere producten.

⦁ Iedere (schriftelijke) vraag omtrent de Actie dient te worden verstuurd via dit contactformulier: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen.

⦁ Bij weigering van de prijs of het niet-toekennen van de prijs aan de winnaar om andere redenen, gaat de prijs terug naar Delacre en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke vorm ook.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

⦁ De winnaar word uitsluitend bepaald op basis van een computerprocedé. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

⦁ Carrefour kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde indentifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

⦁ Carrefour behoudt zich het recht voor om het reglement en de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen.

⦁ De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

⦁ De deelnamekosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Carrefour de deelnemingskosten van de Actie terugbetaalt.

⦁ Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

⦁ De deelnemer kan zijn winst niet inruilen voor de andere cadeaus dan de ene die hierboven beschreven is.

⦁ Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden.

⦁ De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor:

⦁ elk geval van overmacht of een beslissing van de overheid die het de winnaar onmogelijk maakt om van de prijs te genieten, hetzij op het vlak van transport, hetzij op het vlak van welke andere gebeurtenis dan ook.

⦁ ongevallen, verliezen, late leveringen, kosten en schade van welke aard of oorzaak dan ook, als gevolg van de deelname aan deze wedstrijd, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs in welke vorm dan ook.

⦁ verliezen en/of vertragingen veroorzaakt door derden in welke vorm dan ook.

Artikel 7: Persoonlijke gegevens

In het kader van deze Actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en Shelf Service, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op https://www.carrefour.be/nl/privacy.html.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van de Actie: naam, voornaam, taal, geslacht, e-mailadres, statistieken gelinkt aan de e-mail, gebruikersnaam, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en uur van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden, op de Carrefour Bonus Card (indien nodig) en op het akkoord voor de elektronische berichten, datum en uur van iedere deelname, de in aanmerking komende consumptiegewoonten, de totaal aantal deelnames, het resultaat van het spel, het totaal aantal gespaarde punten tijdens de actie, een unieke code (alleen voor winnaars).

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv en Shelf Service, voor de uitvoering van huidige Actie, dit geldt ook voor de geschiedenis van de cliënt (zie de laatste alinea van dit deel over dit onderwerp).

Delacre verwerkt ook de persoonsgegevens van de winnaars. Om hun prijs te ontvangen, ontvangt de winnaar via Bonusland een verklarende e-mail om contact op te nemen met het partnermerk (Delacre), evenals een unieke code. De winnaar voert deze unieke code vervolgens in bij Delacre, die de levering van de prijs regelt.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

In het geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, door laatstgenoemde het daarvoor bestemde vakje op het registratieformulier hebben aangevinkt, kan Carrefour Belgium nv zijn persoonlijke gegevens gebruiken om hem op de hoogte te houden van de toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:

⦁ Via ons contactformulier, beschikbaar op: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen;

⦁ Per telefoon op 0800/9.10.11;

⦁ Schriftelijk op hetvolgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Da Vincilaan 3, bus 3, 1930 Zaventem.

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Gelieve te noteren dat in geval van schrapping van zijn gegevens of verzet tegen de verwerking, zijn deelname aan deze Actie geannuleerd zal worden. Om zijn rechten uit te oefenen kan hij de privacy policy van Carrefour raadplegen die beschikbaar is via deze link: https://www.carrefour.be/nl/privacy.html.

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (28/05/2023), zijnde 28/07/2023. Bepaalde beperkte gegevens (deelname aan de actie en het totaal aantal gespaarde punten tijdens de actie) worden gedurende een periode van 18 maanden (28/11/2024) bewaard op het Bonusland platform met als strikt doel de historiek van de klant bij te houden.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische eliminatie van de deelname tot gevolg.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.