You are here

REGLEMENT VAN HET BONUSLAND WEDSTRIJD “NAKD”

Artikel 1: Algemeen

Huidige voorwaarden van de wedstrijd “Nakd” (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 3, bus 3, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, setup digitale platform) doet Carrefour beroep op Shelf Service met als maatschappelijke zetel Z1 ResearchPark 50, 1731 Zellik en ondernemingsnummer 0445.834.269 (hierna ‘Shelf Service’).

Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

Het reglement is beschikbaar op de website www.bonusland.be

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium ingeschreven aan het Carrefour Bonus Card-programma.

Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

De werknemers en medewerkers van Carrefour en Shelf Service, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 3: Deelnameregels en -voorwaarden

De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market, de buurtwinkels Carrefour express alsook de online boodschappen op carrefour.be.

De Actie begint op 14/08/2023 (startdatum van de Actie) en eindigt op 01/10/2023 om middernacht. Alleen de boodschappen tussen 14/08/2023 en 24/09/2023 waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd, zullen in rekening genomen worden. Voor bestellingen op carrefour.be moeten afhalingen of leveringen in dezelfde periode plaatsvinden.

Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website www.bonusland.be ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 14/08/2023 tot en met 24/09/2023.

Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

- De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be.

- Deze algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd zijn gegevens vervolledigen: geslacht, naam, voornaam en e-mailadres.

- De algemene voorwaarden aanvaarden van de Carrefour Bonus Card

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

Dankzij zijn inschrijving kan de deelnemer sparen voor deelnames aan de wedstrijd door deelnemende producten (zie Art 3.7) te kopen. De deelnemer moet zijn Carrefour Bonus Card tonen en scannen bij aankoop van de producten van de deelnemende merken aan de kassa van de deelnemende Carrefourwinkels. Alleen de boodschappen tussen 14/08/2023 en 24/09/2023 waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd, zullen in rekening genomen worden.

Als een deelnemer zich inschrijft na het begin van de Actie, zullen alle deelnemende producten die gekocht zijn sinds het begin van de Actie in de Carrefourwinkels in rekening genomen worden, voor zover de Carrefour Bonus Card was gescand aan de kassa bij de aankoop.

Het is toegestaan om meer dan één keer deel te nemen per Carrefour Bonus Card. De verschillende kaarten die behoren tot hetzelfde account, sparen mee voor dezelfde rekening.

Het aantal deelnemende merken kan toenemen tijdens de actie. De wijzigingen zullen meegedeeld worden aan de deelnemer. De deelnemende producten zijn alle producten van het merk NAKD beperkt tot multipacks

De waarde die wordt meegeteld voor de actie is deze die effectief betaald wordt aan de kassa. In het geval van een samengesteld aanbod zoals “1 product gratis bij aankoop van 2 producten”, zal enkel de waarde van de 2 betalende producten worden meegeteld. Het gratis product wordt niet meegeteld.

Het aantal aankopen van de deelnemer wordt gedurende de actie door Carrefour gevolgd.

Artikel 4: De wedstrijd

Elke aankoop van 1 deelnemend product tussen 14/08/2023 en 24/09/2023 geeft recht op een deelname voor het wedstrijd.

- Bij aankoop van 1 Nakd multipack product : 1 deelname aan het wedstrijd

- Bij aankoop van 2 Nakd multipack producten : 2 deelnames aan het wedstrijd

- Bij aankoop van 3 Nakd multipack producten : 3 deelnames aan het wedstrijd

- enz…

Enkel de aankoop van de deelnemende producten waarvoor de Carrefour Bonus Card gescand werd, komen in aanmerking.

Deelnames worden maximaal 48 uur na aankoop van deelnemende producten automatisch toegekend. Deelnemers ontvangen een e-mail om hen te informeren dat ze deelnames hebben om te gebruiken. Deelnemers ontvangen ook elke 2 weken een e-mail om hen te informeren over hun deelnamestatus.

De deelname aan het wedstrijdspel moet gebeuren tussen de data zoals vastgesteld in artikel 3. Alleen deelnames die tussen beide data worden geregistreerd, zijn toegelaten. Op de website www.bonusland.be wordt de Deelnemer uitgenodigd mee te doen aan de Actie door op de knop ‘Ik doe mee” te klikken.

Elke deelnemer verklaart de volledige regels en de principes van het spel te hebben gelezen en verklaart deze te hebben geaccepteerd.

Artikel 5: Toewijzing van de winst

De winnaar is de persoon die voldoen aan alle wedstrijdvoorwaarden:

- Ze moeten correct ingeschreven zijn op de website van de wedstrijd door hun gegevens in te vullen en minstens één deelnemend product hebben gekocht.

- Hij of zij moet zowel de hoofdvraag als de tiebreakervraag juist hebben beantwoord. Als niemand de beslissingsvraag juist heeft beantwoord, is de winnaar de persoon die de hoofdvraag juist heeft beantwoord en wiens antwoord op de beslissingsvraag het dichtst bij het juiste antwoord ligt. Bij een gelijke stand wordt de persoon die als eerste het juiste antwoord heeft gegeven als winnaar aangewezen. Er wordt rekening gehouden met de tijd van het antwoord op de beslissende vraag.

In totaal zullen er 3 winnaars zijn.

De te winnen prijs per winnaar is: 1 voucher ter waarde van €245 voor een avontuurlijke vakantie beschikbaar op www.cabiner.com

De winnaars worden vanaf 09/10/2023 per e-mail gecontacteerd door Carrefour. In deze e-mail ontvangen de winnaars een unieke code en de gegevens van een contactpersoon bij Lotus Bakeries Belgium SA. Zij zullen dan worden verzocht contact op te nemen met Lotus Bakeries, die voor de levering van de prijs zal zorgen.

Bij weigering, niet-afhaling of niet-toekennen van een prijs of als de mail van de organisatoren niet binnen de gevraagde termijn is beantwoord, om welke reden ook, gaat de prijs terug naar de organisatoren en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke aard ook.

Als het meegedeelde adres onjuist blijkt of als een prijs niet wordt opgeëist binnen de maand na het einde van de wedstrijd zonder dat de organisatoren hiervoor verantwoordelijk zijn, verliest deze winnaar zijn recht op de prijs en blijft deze laatste de eigendom van de organisatoren. In dit geval verliest de winnaar het recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

Er wordt niet gecommuniceerd over dit reglement of over de resultaten van de wedstrijd.

Er wordt maar één prijs toegekend per familie die titularis is van dezelfde Carrefour Bonus Card.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

De winnaars worden uitsluitend bepaald op basis van een computerprocedure. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

De organisator kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat hij verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde identifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

De organisator behoudt zich het recht voor om het reglement en de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen.

De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

De deelnamekosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Carrefour de deelnemingskosten van de Actie terugbetaalt.

De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden.

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor:

- elk geval van overmacht of een beslissing van de overheid waardoor de winnaar niet van de prijs kan genieten,

- ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en schade van welke aard of oorzaak ook, als gevolg van de deelname aan de Actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs, in welke vorm dan ook

- verliezen en/of vertragingen veroorzaakt door derden, in welke vorm dan ook.

- Eventuele extra kosten en/of verblijfs- of vervoerskosten - anders dan de kosten die in dit reglement uitdrukkelijk ten laste van de Organisator komen - die de winnaar moet dragen als gevolg van deelname aan de Actie, het in ontvangst nemen van de prijs en het gebruik ervan.

Artikel 8: Persoonlijke gegevens

In het kader van deze Actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en Shelf Service, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

In het kader van het beheer van deze Actie worden de volgende gegevens verwerkt: naam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, e-mailstatistieken, gebruikersnaam, wachtwoord, postcode, Bonuskaartnummer, datum en tijdstip van inschrijving, reactie op de voorwaarden van de Actie, reactie op de voorwaarden van de Carrefour Bonuskaart (indien van toepassing), het antwoord op de toestemming voor elektronische communicatie, de in aanmerking komende consumptiegewoonten, het totale aantal Carrefour Bonus Card punten, het aantal, de datum en het tijdstip van deelname(s) aan het wedstrijd, het aantal gespaarde bonuspunten tijdens het spel, het antwoord op de principale en subsidiaire vragen en een unieke code (voor de winnaars).

De deelnemers worden geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens door Carrefour Belgium N.V. en de onderneming Shelf Service zullen worden verwerkt voor de uitvoering van deze Actie, alsook voor het invullen van de historiek van de klant (zie laatste paragraaf hierover).

Het bedrijf Lotus Bakeries Belgium SA verwerkt ook de persoonsgegevens van de winnaars. Om hun prijs te ontvangen, ontvangt de winnaar via Bonusland een verklarende e-mail om contact op te nemen met het partnermerk, evenals een unieke code. De winnaar voert deze unieke code vervolgens in bij Lotus Bakeries, dat de levering van de prijs regelt.

In geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, die hij heeft gegeven door het daartoe voorziene vakje op het inschrijvingsformulier aan te kruisen, kan Carrefour Belgium N.V. de persoonsgegevens van de deelnemer gebruiken om hem op de hoogte te brengen van toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

De Organisator zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:

- Via ons contactformulier, beschikbaar op: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen;

- Schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Da Vincilaan 3, bus 3, 1930 Zaventem.

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Gelieve te noteren dat in geval van schrapping van zijn gegevens of verzet tegen de verwerking, zijn deelname aan deze Actie geannuleerd zal worden. Om zijn rechten uit te oefenen kan hij de privacy policy van Carrefour raadplegen die beschikbaar is via deze link: https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische eliminatie van de deelname tot gevolg.

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (01/10/2023), zijnde 01/12/2023. Na deze periode zijn klachten niet meer mogelijk. Bepaalde beperkte gegevens (deelname aan de actie en het totaal aantal gespaarde punten tijdens de actie) worden gedurende een periode van 18 maanden (01/04/2025) bewaard op het Bonusland platform met als strikt doel de historiek van de klant bij te houden.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.