You are here

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD “Maak kans op duo-tickets voor de wedstrijd Belgïe – Montenegro“ S18-S21/2024

Artikel 1: Algemeen

1. De huidige voorwaarden van de wedstrijd “Maak kans op duo-tickets voor de wedstrijd Belgïe – Montenegro” (hierna de 'Actie'), zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium N.V. met als maatschappelijke zetel, Da Vincilaan, 3, bus 3, 1930 Zaventem en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering van de prijs) doet Carrefour beroep op Shelf Service N.V. met als maatschappelijke zetel, Z1 Research Park 50, te 1731 Zellik en met ondernemingsnummer 0445.834.269 (hierna ‘Shelf Service’).

2. Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn/haar deelname evenals het verlies van zijn/haar winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan deze beschreven in het huidig reglement.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.bonusland.be.

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1. De deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klanten van Carrefour Belgium ingeschreven voor het Carrefour Bonus Card-programma.

2. De deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

4. De werknemers en medewerkers van Carrefour en Shelf Service, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 3: Deelnameregels en -voorwaarden

1. De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market en de buurtwinkels Carrefour express.

2. De Actie begint op 29/04/2024 (startdatum van de Actie) en eindigt op 26/05/2024 om middernacht. Aankopen van deelnemende producten die recht geven op deelname aan de wedstrijd moeten hebben plaatsgevonden tussen 29/04/2024 en 19/05/2024 en op voorwaarde dat de Carrefour Bonus Card werd gescand aan de kassa.

3. Van 29/04/2024 tot 19/05/2024 wordt één deelname aan de wedstrijd toegekend per aankoop van € 10 op vertoon van een Carrefour Bonus Card, met uitzondering van tabak, alcohol, sigaretten, huisvuil, gemeentelijke vuilniszakken, prepaid herlaadkaarten, cadeaukaarten, vervoersbewijzen, postzegels, betaalmiddelen (type Paysafecard) en andere wettelijke uitzonderingen.

4. Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website www.bonusland.be ofwel via de combinatie van zijn/haar Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 29/04/2024 tot en met 19/05/2024.

Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

° De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be.

° Deze algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd zijn/haar gegevens vervolledigen: geslacht, naam, voornaam en e-mailadres.

° De algemene voorwaarden aanvaarden van de Carrefour Bonus Card

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

5. Als een deelnemer zich inschrijft na het begin van de Actie, zullen alle deelnemende producten die gekocht zijn sinds het begin van de Actie in de Carrefour winkels in rekening genomen worden, voor zover de Carrefour Bonus Card werd gescand aan de kassa bij de aankoop.

6. Het is toegestaan om meer dan één keer per Carrefour Bonus Card deel te nemen. Verschillende kaarten op dezelfde rekening dragen bij tot dezelfde Actie. Er wordt slechts één prijs toegekend per gezin met dezelfde Carrefour Bonus Card-account.

7. Het aantal deelnemende merken kan toenemen tijdens de actie. De wijzigingen zullen meegedeeld worden aan de deelnemer. De deelnemende producten zijn alle producten die door Carrefour verkocht worden, met uitzondering van tabak, alcohol, leeggoed, gemeentelijke vuilniszakken, postzegels en andere wettelijke uitzonderingen.

8. Het aantal aankopen van de deelnemer wordt gedurende de Actie door Carrefour gevolgd. Elke 2 weken wordt de deelnemer op de hoogte gebracht van de status van zijn/haar aankopen via mail. Deelnames mogen tot 26/05/2024 gebruikt worden.

Artikel 4: De wedstrijd

Bij elke aankoop van €10 tussen 29/04/2024 en 19/05/2024, met uitzondering van vuilnis, tabak, sigaretten, gemeenschappelijke vuilniszakken, voorafbetaalde herlaadkaarten, cadeaukaarten, vervoersbewijzen, postzegels, betaalmethoden (zoals Paysafecard) en andere wettelijke uitzonderingen, heeft de houder recht op één deelname aan de wedstrijd. Alleen aankopen die worden gedaan na het scannen van de Carrefour Bonus Card worden in aanmerking genomen.

° Deelnemers ontvangen 1 deelname per aankoopschijf van 10€

° (10€= 1 deelname / 20€= 2 deelnames / 30€= 3 deelnames / enz...)

1. De extra deelnames kunnen gebruikt worden door in te loggen op Bonusland . Elke 2 weken zal er in de statusmail van Bonusland de extra deelnames vermeld worden met een link naar de wedstrijdvragen.

2. Deelnames kunnen tot 26/05/2024 om 23u59 gebruikt worden.

Artikel 5: Toewijzing van de winst

1. De winnaar is de persoon die voldoet aan alle wedstrijdvoorwaarden:

- Hij of zij moet correct ingeschreven zijn op de website van de wedstrijd door zijn/haar gegevens in te vullen en minstens €10 aan deelnemend product te kopen.

- Hij of zij moet correct geantwoord hebben op de hoofdvraag van de wedstrijd alsook op de schiftingsvraag. Als niemand de schiftingsvraag correct heeft beantwoord, is de winnaar de persoon die de hoofdvraag correct beantwoord heeft en van wie het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst bij het juiste antwoord ligt.

In geval van ex aequo wordt de eerste die het juiste antwoord geeft, als winnaar aangewezen.

2. In totaal zijn er 1.000 winnaars.

3. De te winnen prijzen zijn de volgende:

1.000 duo-tickets met een eenheidswaarde van €55 (Categorie 3) om de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Montenegro bij te wonen op 05/06/2024 om 20u30 in het KoningsBoudewijn stadion.

De tickets worden per e-mail naar de winnaar gestuurd op het adres dat hij/zij eerder heeft opgegeven (geldig voor een thuiswedstrijd / onder voorbehoud van de sportkalender / de beschikbaarheid van plaatsen in het stadion / en de uitgifte van tickets door de RBFA).

4. De winnaars zullen vanaf 30/05/2024 per email gecontacteerd worden door Bonusland die de wedstrijdtickets via een email met een link naar de tickets zal sturen.

5. Bij weigering, niet-afhaling of niet-toekennen van een prijs of als de mail van de organisatoren niet binnen de gevraagde termijn is beantwoord, om welke reden ook, gaat de prijs terug naar de organisatoren en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke aard dan ook.

6. Als het meegedeelde mail-adres onjuist blijkt of als een prijs niet wordt opgeëist binnen de 3 maanden na het einde van de wedstrijd zonder dat de organisatoren hiervoor verantwoordelijk zijn, verliest deze winnaar zijn/haar recht op de prijs en blijft deze laatste de eigendom van de organisatoren. In dit geval verliest de winnaar het recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

7. Er wordt niet gecommuniceerd over dit reglement of over de resultaten van de wedstrijd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. Carrefour kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld indien verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde identifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

2. Carrefour behoudt zich het recht voor om het reglement, de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen.

3. De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig voor zijn eigen risico is.

4. De deelnamekosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers van Carrefour een terugbetaling eisen van de deelnemingskosten aan de Actie.

5. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

6. Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gesteld. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden in geval van annulatie door Covid, of alle andere maatregelen die genomen worden om tegen covid te strijden, op het moment dat de wedstrijd zal plaatsvinden en het onmogelijk is voor een winnaar om bij de wedstrijd aanwezig te zijn.

7. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

° Elk geval van overmacht of een beslissing van de autoriteiten die het de winnaar onmogelijk maakt om van de prijs te genieten, hetzij op het vlak van transport, hetzij op eender welke andere manier.

° Ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en schade van welke aard dan ook en hoe dan ook veroorzaakt, voortvloeiend uit de deelname aan deze wedstrijd, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs in welke vorm dan ook.

° Door derden veroorzaakte verliezen en/of vertragingen in welke vorm dan ook.

Artikel 7: Persoonsgegevens

In het kader van het beheer van de “Maak kans op duo-tickets voor de wedstrijd Belgïe – Montenegro” actie”, verwerkt Carrefour, als verwerkingsverantwoordelijke, en Shelf Service, als verwerker, de persoonsgegevens van de deelnemers conform de wetgeving met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en conform haar P rivacyverklaring , beschikbaar op https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van deze Actie: achternaam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord, postcode, Bonus Card nummer, datum en tijdstip van participatie , postadres, het antwoord op de algemene voorwaarden van de Actie en op de Carrefour Bonus Card (indien van toepassing) , e-mail statistieken, in aanmerking komende consumptiegewoonten, datum, tijdstip, aantal deelnames, de antwoorden op de hoofd- en schiftings-vragen, de winsten.

Deelnemers worden geïnformeerd dat hun persoons gegevens zullen worden verwerkt door Carrefour Belgium NV en haar onderaannemers Shelf Service en Unlimitail met het oog op de uitvoering van deze Actie.

Carrefour zal de persoonsgegevens van de deelnemer niet aan andere derden doorgeven, tenzij de deelnemer hiervoor zijn voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens vertrouwelijk te houden. .

De deelnemer heeft recht om toegang tot zijn persoonsgegevens, correctie, beperking, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid ervan te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking. Hou er rekening mee dat in het geval van verwijdering van hun gegevens of bezwaar tegen de verwerking, deelnemers niet langer het recht hebben om hun winsten op te eisen. Om hun rechten uit te oefenen, kunnen deelnemers onze Privacyverklaring raadplegen die beschikbaar is op de volgende link : https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

De deelnemer kan ook contact op te nemen met Carrefour Belgium NV via :

° ons contactformulier beschikbaar op https://support.carrefour.be/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360000049249

° op het volgende adres : Carrefour Belgium – Klantendienst – Corporate Village, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem

° op het volgende e-mailadres : [email protected]

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (29/05/2024), zijnde 29/07/2024. Bepaalde beperkte gegevens (deelname aan de actie en het totaal aantal gespaarde punten tijdens de actie) worden gedurende een periode van 18 maanden (29/11/2025) bewaard op het Bonusland platform met als strikt doel de historiek van de klant bij te houden.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal uitgevoerd en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.