You are here

REGLEMENT VAN DE BONUSLAND ACTIE “Carrefour : Vrijgevigemaand” S05

Artikel 1: Algemeen

1. Huidige voorwaarden van de actie “Carrefour : Vrijgevigemaand” (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 3, bus 3, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, setup digitale platform) doet Carrefour beroep op Shelf Service met als maatschappelijke zetel Z1 ResearchPark 50, 1731 Zellik en ondernemingsnummer 0445.834.269 (hierna ‘Shelf Service’).

2. Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.bonusland.be

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1. Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium ingeschreven aan het Carrefour Bonus Card-programma.

2. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

4. De werknemers en medewerkers van Carrefour en Shelf Service, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen aan deze actie onder voorbehoud dat de deelname in overeenstemming is met de voorwaarden van de actie die in deze regels worden gespecificeerd.

Artikel 3: Deelnameregels en -voorwaarden

1. De Actie is alleen geldig in België voor volwassenen die in het bezit zijn van een Carrefour Bonus Card account.

2. De Actie begint op 31/01/2024 (startdatum van de Actie) en eindigt op 01/03/2024 om middernacht.

3. Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website www.bonusland.be of op terminals in de winkels ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 31/01/2024 tot en met 01/03/2024.

Om aan de actie te kunnen deelnemen moet de deelnemer :

° De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op www.bonusland.be.

° Deze algemene voorwaarden aanvaarden

° De algemene voorwaarden aanvaarden van de Carrefour Bonus Card

° De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

4. Door zich te registreren kan de deelnemer tijdelijke promoties activeren die op bepaalde data beschikbaar zijn en waarmee hij/zij Bonuspunten kan verdienen. Elke dag, van 01/02/2024 tot en met 29/02/2024, zal er een nieuwe promotie beschikbaar zijn. De promoties zullen geldig zijn in alle Carrefour Hypermarkets, Carrefour Market en Carrefour Express winkels.

5. Klanten moeten inloggen op Bonusland of op de terminals in de winkels en hun promotie activeren. Deze promotie zal automatisch worden toegepast aan de kassa bij aankoop van de producten vermeld op de promotie, op voorwaarde dat ze hun Carrefour Bonus Card hebben gescand.

6. Consumenten kunnen zich inschrijven voor de promotie van de dag vanaf 18.00 uur op de vorige dag, maar de promotie moet in de winkel worden gebruikt op de dag dat deze op de actiekalender staat en niet later dan 23.59 uur op de volgende dag. (voorbeeld: de actie die beschikbaar is op 01/02/2024 kan op 31/01 vanaf 18.00 uur geactiveerd worden en alleen op 01/02 en 02/02/2024 in de winkel gebruikt worden).

7. Als een klant zich tijdens de actie registreert, heeft hij geen toegang meer tot promoties waarvan de geldigheidsdatum is verstreken.

8. In het kader van deze actie zijn er in totaal 29 promoties die dag na dag toegankelijk zijn door aan te sluiten bij de actie op Bonusland of op de terminals in de winkels, van 01/02/2024 tot en met 29/02/2024. De promotie toegankelijk op 29/02/2024 kan gebruikt worden in de winkel tot 01/03/2024 om 23:59.

9. Elke actie kan maar één keer per consument worden gebruikt. Verschillende Carrefour Bonus kaarten op dezelfde rekening dragen bij tot dezelfde actie. Er wordt slechts één prijs toegekend per gezin met dezelfde Carrefour Bonus Card.

10. Het aantal deelnames wordt gedurende de actie door Carrefour gevolgd.

Artikel 4: Voorwaarden van de Actie

1.Elke inschrijving voor de actie tussen 31/01/2024 en 29/02/2024 geeft toegang tot promoties. Deze promoties geven recht op Bonuspunten bij aankoop van de producten die in de promotie worden genoemd en in overeenstemming met de voorwaarden in deze regels.

2. Deelname aan de Actie moet plaatsvinden tussen de datums genoemd in artikel 3.4. Alleen inschrijvingen geregistreerd tussen deze datums worden geaccepteerd. Eenmaal op de website www.bonusland.be of op de terminals in de winkels, wordt de Deelnemer uitgenodigd om deel te nemen aan de Actie door op de knop "Ik neem deel" te klikken.

3. Elke Deelnemer verklaart dat hij/zij de volledige Regels en de beginselen van de Actie heeft gelezen en deze accepteert.

4. De Deelnemer dient de acties die elke dag beschikbaar zijn te activeren door te klikken op de actieknop en vervolgens op "Ik activeer deze promo".

5. Promoties worden automatisch toegepast bij het afrekenen, bij aankoop van de producten vermeld op de promotie en op voorwaarde dat de Carrefour Bonus Card gekoppeld aan de actieregistratie wordt gescand.

6. Promoties zijn alleen geldig binnen de grenzen van de ingevoerde geldigheidsdata, d.w.z. op de dag dat ze worden weergegeven op de actiekalender, en uiterlijk de volgende dag tot 23.59 uur.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1.Voor zover bevorderingen uitsluitend op basis van een geautomatiseerd proces worden voorgesteld, Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2.De organisator kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat hij verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd systeem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde identifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

3.De organisator behoudt zich het recht voor om het reglement en de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie.

4.De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5.De deelnamekosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Carrefour de deelnemingskosten van de Actie terugbetaalt.

6.De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

7.Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden.

8.De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor:

● elk geval van overmacht of een beslissing van de overheid waardoor de klant niet van de promotie kan genieten,

● ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en schade van welke aard of oorzaak ook, als gevolg van de deelname aan de Actie, de toekenning van de promotie, de ontvangst of het gebruik van de promotie, in welke vorm dan ook

● verliezen en/of vertragingen veroorzaakt door derden, in welke vorm dan ook.

Artikel 7: Persoonlijke gegevens

In het kader van het beheer van de “Carrefour Vrijgevigemaand” actie, verwerkt Carrefour, als verwerkingsverantwoordelijke, en Shelf, als verwerker, de persoonsgegevens van de deelnemers conform de wetgeving met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en conform haar P rivacyverklaring , beschikbaar op https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van deze Actie : achternaam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord, postcode, Bonus Card nummer, datum en tijdstip van participatie , postadres, het antwoord op de algemene voorwaarden van de Actie, en op de Carrefour Bonus Card , e-mail statistieken, het aantal gespaarde Bonuspunten, de in aanmerking komende consumptiegewoonten, datum, tijdstip, activatie van de promoties en hun gebruik.

Deelnemers worden geïnformeerd dat hun persoons gegevens zullen worden verwerkt door Carrefour Belgium NV en haar verwerker Shelf Service met het oog op de uitvoering van deze Actie.

Carrefour en haar verwerker zullen de persoonsgegevens van de deelnemer niet aan andere derden doorgeven, tenzij de deelnemer hiervoor zijn voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens vertrouwelijk te houden. .

De deelnemer heeft recht om toegang tot zijn persoonsgegevens, correctie, beperking, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid ervan te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking. Hou er rekening mee dat in het geval van verwijdering van hun gegevens of bezwaar tegen de verwerking, deelnemers niet langer het recht hebben om aan de actie te deelnemen. Om hun rechten uit te oefenen, kunnen deelnemers onze Privacyverklaring raadplegen die beschikbaar is op de volgende link : https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

De deelnemer kan ook contact op te nemen met Carrefour Belgium NV via :

° ons contactformulier beschikbaar op https://support.carrefour.be/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360000049249 ;

° op het volgende adres : Carrefour Belgium – Klantendienst – Corporate Village, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem

° op het volgende e-mailadres : [email protected]

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (01/03/2024), zijnde 01/05/2024. Bepaalde beperkte gegevens (deelname aan de actie en het totaal aantal gespaarde punten tijdens de actie) worden gedurende een periode van 18 maanden (01/09/2025) bewaard op het Bonusland platform met als strikt doel de historiek van de klant bij te houden.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.