You are here

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE Carrefour “Back To School”

Artikel 1: Algemeen

1. Huidige voorwaarden van de spaaractie «Back To School» (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 3, bus 3, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour beroep op Shelf Service met als maatschappelijke zetel Z1, ResearchPark 50, 1731 Zellik en ondernemingsnummer 0875.535.364 (hierna ‘Shelf Service).

2. Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.bonusland.be.

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1. Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium ingeschreven aan het Carrefour Bonus Card-programma.

2. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

4. De werknemers en medewerkers van Carrefour en Shelf Service, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 3: Deelnameregels en -voorwaarden

1. De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market, de buurtwinkels Carrefour express alsook de online boodschappen op carrefour.be.

2. De Actie begint op 21/08/2023 (startdatum van de Actie) en eindigt op 19/11/2023 om middernacht. Voor bestellingen op carrefour.be moeten afhalingen of leveringen in dezelfde periode plaatsvinden. De coupons, om de gespaarde Bonuspunten te krijgen op het einde van de actie, kunnen worden gedownload in een e-mail verzonden vanaf 04/12/2023 en bruikbaar tot de datum die op de coupon zelf geschreven staat, namelijk 14/01/2024 om middernacht (einddatum van de actie).

3. Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website bonusland.be ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 21/08/2023 tot en met 19/11/2023.

Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

° De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be.

° Deze algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd zijn gegevens vervolledigen: geslacht, naam, voornaam en e-mailadres.

° De algemene voorwaarden aanvaarden van de Carrefour Bonus Card

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

4. Dankzij zijn inschrijving kan de deelnemer sparen voor Bonuspunten door deelnemende producten (zie Art 3.7) te kopen. De deelnemer moet zijn Carrefour Bonus Card tonen en scannen bij aankoop van de producten van de deelnemende merken aan de kassa van de deelnemende Carrefourwinkels. Alleen de boodschappen tussen 21/08/2023 en 19/11/2023 waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd, zullen in rekening genomen worden.

5. Als een deelnemer zich inschrijft na het begin van de Actie, zullen alle deelnemende producten die gekocht zijn sinds het begin van de Actie in de Carrefourwinkels in rekening genomen worden, voor zover de Carrefour Bonus Card was gescand aan de kassa bij de aankoop.

6. Het is niet toegestaan om meer dan 1 keer deel te nemen per Carrefour Bonus Card. De verschillende kaarten die behoren tot hetzelfde account, sparen mee voor dezelfde rekening.

7. Het aantal deelnemende merken kan toenemen tijdens de actie. De wijzigingen zullen meegedeeld worden aan de deelnemer. De deelnemende producten zijn alle producten van de volgende merken: Barilla (alleen Pesti), Côte D'Or (met uitzondering van ijs), Philadelphia, Laiterie des Ardennes, Solo (met uitzondering van oliën), Becel (met uitzondering van oliën), Violife.

8. De waarde die wordt meegeteld voor de actie is deze die effectief betaald wordt aan de kassa. In het geval van een samengesteld aanbod zoals “1 product gratis bij aankoop van 2 producten”, zal enkel de waarde van de 2 betalende producten worden meegeteld. Het gratis product wordt niet meegeteld.

9. Het spaarniveau van de deelnemer wordt gedurende de actie door Carrefour gevolgd. Om de 2 weken wordt de deelnemer op de hoogte gebracht van de status van zijn spaarniveau via mail.

Artikel 4: Winsten

1. De winsten worden uitgekeerd volgens het bereikte spaarniveau op het einde van de spaaractie (19/11/2023). De mogelijke winsten zijn de volgende:

° Bij aankoop van € 20 aan deelnemende producten spaart de deelnemer 250 Bonuspunten;

° Bij aankoop van € 30 aan deelnemende producten spaart de deelnemer 400 Bonuspunten;

° Bij aankoop van € 50 aan deelnemende producten spaart de deelnemer 800 Bonuspunten;

° Bij aankoop van € 75 aan deelnemende producten spaart de deelnemer 1.500 Bonuspunten;

° Bij aankoop van € 100 aan deelnemende producten spaart de deelnemer 2.500 Bonuspunten;

De winsten zijn niet cumulatief.

2. De winsten worden in de vorm van een coupon per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de deelnemer bij de registratie heeft meegedeeld. Er wordt slechts één e-coupon per gewonnen prijs en per inzending gekoppeld aan een Carrefour Bonus Card verzonden. De coupon kan slechts eenmaal per account worden gebruikt.

3. De coupon wordt per e-mail verstuurd vanaf 04/12/2023.

4. Om de coupon te verzilveren toont de deelnemer, bovenop zijn Carrefour Bonus Card, zijn coupon aan de kassa wanneer hij voor de tegenwaarde in euro aan deelnemende producten heeft gekocht. Voor de verschillende spaarniveaus zijn dit:

° Bij 250 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een bedrag van € 2,5;

° Bij 400 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een bedrag van € 4;

° Bij 800 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een bedrag van € 8;

° Bij 1.500 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een bedrag van € 15.

° Bij 2.500 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een bedrag van € 25;

De Bonuspunten worden op die manier op de rekening van de deelnemer bijgeschreven.

5. Als het opgegeven e-mailadres niet correct blijkt gaat de coupon terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, onder welk vorm ook. Carrefour kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

6. Iedere coupon is strikt persoonlijk en kan niet overdragen worden aan derden en niet ingeruild worden tegen geld of producten.

7. Iedere coupon is, in combinatie met zijn Carrefour Bonus Card, geldig in de winkels Carrefour hypermarkt, Carrefour market en buurtwinkel Carrefour express in België, zoals vermeld op de coupon zelf, tot en met de datum die vermeld staat op de coupon.

8. Iedere (schriftelijke) vraag omtrent de Actie dient te worden verstuurd via dit contactformulier: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen.

9. Bij weigering van de coupon of het niet-toekennen van de coupon aan de winnaar om andere redenen, gaat de coupon terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welk vorm ook.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1 De winnaars worden uitsluitend bepaald op basis van een computerprocedé. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2. Carrefour kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde indentifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

3. Carrefour behoudt zich het recht voor om het reglement en de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen.

4. De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5. De deelnamekosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Carrefour de deelnemingskosten van de Actie terugbetaalt.

6. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

7. De deelnemer kan niet vragen om de coupons in te ruilen voor andere goederen dan de winsten.

8. De deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de bon.

9. Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden. Carrefour kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor technische problemen.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens

In het kader van deze Actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en Shelf Service, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van de Actie: taal, geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, statistieken gelinkt aan de e-mail, gebruikersnaam, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en uur van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden, op de Carrefour Bonus Card (indien nodig) en op het akkoord voor de electronische berichten, datum en uur van iedere deelname, de in aanmerking komende consumptiegewoonten, het totaal aantal Bonuspunten.

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv en Shelf Service voor de uitvoering van huidige Actie, alsook om de geschiedenis van de klant te voeden (zie laatste paragraaf over dit onderwerp)

In het geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, door laatstgenoemde het daarvoor bestemde vakje op het registratieformulier hebben aangevinkt, kan Carrefour Belgium nv zijn persoonlijke gegevens gebruiken om hem op de hoogte te houden van de toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:

° Via ons contactformulier, beschikbaar op: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen;

° Schriftelijk op hetvolgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Da Vincilaan, 3, bus 3, 1930 Zaventem.

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Gelieve te noteren dat in geval van schrapping van zijn gegevens of verzet tegen de verwerking, zijn deelname aan deze Actie geannuleerd zal worden. Om zijn rechten uit te oefenen kan hij de privacy policy van Carrefour raadplegen die beschikbaar is via deze link: https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische eliminatie van de deelname tot gevolg.

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (19/11/2023), zijnde 19/01/2024. Bepaalde beperkte gegevens (deelname aan de actie en het totaal aantal gespaarde punten tijdens de actie) worden gedurende een periode van 18 maanden (19/05/2025) bewaard op het Bonusland platform met als strikt doel de historiek van de klant bij te houden.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.