You are here

Voorwaarden van de aanbieding “-10% op alle BIO, elke dag”

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding "-10% op alle BIO, elke dag" van het Carrefour Bonus Card-programma georganiseerd door Carrefour Belgium N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan 20, met ondernemingsnummer BE0448.826.918 (hierna "Carrefour").

2. De inschrijving op de aanbieding "-10% op alle BIO, elke dag" impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van deze voorwaarden, zonder enig voorbehoud. De niet-naleving van het genoemde reglement door de inschrijver kan automatisch leiden tot de annulering van de aan de inschrijver aangeboden dienst, zonder dat Carrefour hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden en zonder enig recht op schadevergoeding. Inschrijving op de aanbieding "-10% op alle BIO, elke dag" kan enkel op de manier zoals beschreven in dit reglement

3. De aanbieding "-10% op alle BIO, elke dag" is geldig van 5 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Indien de geldigheidsduur van deze specifieke aanbieding bij besluit van Carrefour zou worden verlengd, blijft de aanvaarding van deze voorwaarden van toepassing voor de volledige geldigheidsduur van de aanbieding indien er zich geen andere wijzigingen voordoen dan de duur, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze uitbreiding zal in voorkomend geval aan de deelnemers worden meegedeeld in de winkel, en via digitale kanalen (e-mail, websites, APP). De aanbieding "-10% op alle BIO, elke dag" wordt verlengd tot 30 september 2021. Ze wordt opnieuw verlengd tot 31 december 2021.

4. De aanbieding "-10% op alle BIO, elke dag" is geldig in alle Carrefour-winkels in België, en op boodschappen die worden voorbereid op Carrefour.be, met betaling en afhaling in de winkel. Deze aanbieding kan niet worden toegepast op aankopen met online betaling.

5. De aanbieding "-10% op alle BIO, elke dag" wordt automatisch toegepast op vertoon van de Carrefour Bonus Card zodra de registratie van de klant volledig is voltooid. Er zit een termijn van maximaal 1 week (7 dagen) tussen de inschrijving op de aanbieding en de automatische toepassing ervan in de winkel.

Artikel 2: Modaliteiten en voorwaarden van inschrijving

1. De inschrijving op de aanbieding "-10% op alle BIO, elke dag" is uitsluitend voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen die in België gedomicilieerd zijn en die zijn aangesloten bij het Carrefour Bonus Card-programma.

2. Er kan slechts één inschrijving per Carrefour Bonus Card-account zijn. De verschillende kaarten van eenzelfde account zijn gekoppeld aan één enkele inschrijving.

3. De medewerkers en personeelsleden van Carrefour die hebben meegewerkt aan de organisatie van de aanbieding "-10% op alle BIO, elke dag" kunnen zich inschrijven voor de aanbieding op voorwaarde dat zij dit doen in overeenstemming met de voorwaarden van dit reglement.

4. Om geldig in te schrijven op deze aanbieding "-10% op alle BIO, elke dag", moet de Carrefour Bonus Card-klant:

- zich authenticeren op de website https://bonuscard.be.carrefour.eu met zijn Carrefour Connect gebruikersnaam en wachtwoord. Deze verificatiegegevens worden niet geregistreerd. Zij kunnen dit ook doen via de mobiele applicatie van Carrefour of de terminals in de winkel.

- (indien dit nog niet werd gedaan) de algemene voorwaarden van de Carrefour Bonus Card aanvaarden, die kunnen worden geraadpleegd op de website https://bonuscard.be.carrefour.eu/nl/terms-and-conditions/bonuscard

- de huidige algemene voorwaarden met betrekking tot de aanbieding "-10% op alle BIO, elke dag" aanvaarden.

De datum en het tijdstip van inschrijving op deze aanbieding "-10% op alle BIO, elke dag" worden geregistreerd.

5. Door zich in te schrijven schrijft de klant zich gratis in voor de aanbieding "-10% op alle BIO, elke dag" van zijn Carrefour Bonus Card voor de duur van de aanbieding zoals vermeld in artikel 1, §4 van dit reglement.

6. Uitschrijven. De klant kan op elk moment beslissen om niet langer te genieten van de voordelen van de aanbieding "-10% op alle BIO, elke dag" door contact op te nemen met de klantendienst op het nummer 0 800 9 10 11 of op support.carrefour.eu. Het duurt ongeveer 15 dagen voordat deze afmelding van kracht wordt.

7. Elk ander (schriftelijk) verzoek betreffende deze aanbieding "-10% op alle BIO, elke dag" van het Carrefour Bonus Card-programma moet worden verstuurd via ons contactformulier dat beschikbaar is op support.carrefour.eu.

8. De klant garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens juist, up-to-date en volledig zijn.

Artikel 3: Verantwoordelijkheden

1 In zoverre de inschrijving uitsluitend gebeurt op basis van een geïnformatiseerd proces, kan Carrefour niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in de computernetwerken, verlies, vertragingen of technische gebreken die worden veroorzaakt door Internet of de technische dienstverleners die tussenkomen in de gegevensoverdracht en de hosting van de website.

2. Carrefour Belgium N.V. behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, de voorwaarden of de inschrijving op te schorten, te wijzigen of te annuleren zonder dat haar aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Carrefour kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het al dan niet ontvangen van de voordelen of promoties die gelinkt zijn aan de aanbieding “-10% op alle BIO, elke dag”. Carrefour kan daar niet aansprakelijk voor worden gehouden.

3. Indien de aanbieding "-10% op alle BIO, elke dag" zou worden geannuleerd wegens overmacht, kan Carrefour daar in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld.

4. Carrefour kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele foutieve, onvolledige of gebrekkige gegevens die door de deelnemers zijn verstrekt en die zouden resulteren in een foutief of onbekend e-mailadres.

5. De inschrijver erkent dat de inschrijving volledig op zijn/haar eigen risico gebeurt.

Artikel 4: Communicatie naar de klanten toe

De klant die is ingeschreven voor de aanbieding "-10% op alle BIO, elke dag" kan per e-mail of via gewone gepersonaliseerde post worden gecontacteerd. Via deze e-mail kan de geregistreerde klant bijvoorbeeld de stand van de dankzij de aanbieding verzamelde winst nagaan of op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen in de aanbieding.

Indien de klant dit soort occasionele communicatie niet wenst te ontvangen, zal hem/haar worden gevraagd zich uit te schrijven uit de aanbieding.

Artikel 5: Persoonsgegevens

In het kader van het beheer van de aanbieding “-10% op alle BIO, elke dag”, verwerkt Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, de gegevens van de klanten conform de toepasbare wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens en conform haar privacybeleid, beschikbaar op https://www2.be.carrefour.eu/nl/content/bescherming-van-de-privacy.

De persoonsgegevens die gebruikt worden voor het beheer van de aanbieding "-10% op alle BIO, elke dag" zijn dezelfde als deze voorzien voor het standaardgebruik van de Carrefour Bonus Card en in overeenstemming met de algemene voorwaarden beschikbaar op https://bonuscard.be.carrefour.eu/nl/terms-and-conditions/bonuscard. Alleen de informatie over uw inschrijving op de aanbieding "-10% op alle BIO, elke dag" en het moment (de tijdstip en de datum) van inschrijving worden extra verwerkt.

Carrefour zal de persoonsgegevens van de inschrijver niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor z’n voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

De klant heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan desgevallend vragen deze te corrigeren, beperken of schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium N.V.:

.via ons contactformulier beschikbaar op https://support.carrefour.eu/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360000049249

.telefonisch op het nummer 0800/9.10.11;

.schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Olympiadenlaan, 20 – 1140 Brussel

De klant kan zich ook verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Gelieve te noteren dat in geval van verwijdering van zijn/haar gegevens of in geval van verzet tegen de verwerking ervan, de klant niet langer de voordelen zal kunnen genieten die verbonden zijn aan de Carrefour Bonus Card. Gelieve voor de uitoefening van uw rechten ons privacybeleid te raadplegen dat beschikbaar is op de link: https://www2.be.carrefour.eu/nl/content/bescherming-van-de-privacy.

De klanten staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, elke valse of foutieve vermelding van identiteit of adres zal automatisch leiden tot eliminatie van deelname.

Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Alle geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op het Carrefour Bonus Card-getrouwheidsprogramma – en meer in het bijzonder op de aanbieding “-10% op alle BIO, elke dag” - en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde Brusselse rechtbanken.