You are here

REGLEMENT VAN HET BONUSLAND WEDSTRIJD “Lotus® Biscoff®: De smaak van…” S16

Artikel 1: Algemeen

1. Huidige voorwaarden van de wedstrijd “Lotus® Biscoff® : De smaak van…” (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 3, bus 3, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour' of ‘de organisator’). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, setup digitale platform) doet Carrefour beroep op Shelf Service met als maatschappelijke zetel Z1 ResearchPark 50, 1731 Zellik en ondernemingsnummer 0445.834.269 (hierna ‘Shelf Service’) en aan Unlimitail Belgium, met maatschappelijke zetel te Boudewijnlaan 29, bus 3B, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 1002.221.024 (hierna "Unlimitail") .

2. Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.bonusland.be

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1. Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium ingeschreven aan het Carrefour Bonus Card-programma.

2. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstka

4. De werknemers en medewerkers van Carrefour, Unlimitail en Shelf Service, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen niet deelnemen aan deze actie.

Artikel 3: Deelnameregels en -voorwaarden

1. De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market, de buurtwinkels Carrefour express alsook de online boodschappen op carrefour.be.

2. De Actie begint op 15/04/2024 (startdatum van de Actie) en eindigt op 26/05/2024 om middernacht. Alleen de boodschappen tussen 15/04/2024 en 19/05/2024 waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd, zullen in rekening genomen worden. Voor bestellingen op carrefour.be moeten afhalingen of leveringen in dezelfde periode plaatsvinden.

3. Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website www.bonusland.be ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 15/04/2024 tot en met 19/05/2024.

° Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

° Deze algemene voorwaarden aanvaarden

° De algemene voorwaarden aanvaarden van de Carrefour Bonus Card

De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

4. Dankzij zijn inschrijving kan de deelnemer sparen voor deelnames aan de wedstrijd door deelnemende producten (zie Art 3.7) te kopen. De deelnemer moet zijn Carrefour Bonus Card tonen en scannen bij aankoop van de producten van de deelnemende merken aan de kassa van de deelnemende Carrefourwinkels. Alleen de boodschappen tussen 15/04/2024 en 19/05/2024 waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd, zullen in rekening genomen worden.

5. Als een deelnemer zich inschrijft na het begin van de Actie, zullen alle deelnemende producten die gekocht zijn sinds het begin van de Actie in de Carrefourwinkels in rekening genomen worden, voor zover de Carrefour Bonus Card was gescand aan de kassa bij de aankoop.

6. Het is toegestaan om meer dan één keer deel te nemen per Carrefour Bonus Card. De verschillende kaarten die behoren tot hetzelfde account, sparen mee voor dezelfde rekening. Er wordt maar één prijs toegekend per familie die titularis is van dezelfde Carrefour Bonus Card.

7. Het aantal deelnemende merken kan toenemen tijdens de actie. De wijzigingen zullen meegedeeld worden aan de deelnemer. De deelnemende producten zijn alle speculoos-koekjes en speculoos-pasta van het merk Lotus® Biscoff® verkocht in de Carrefour winkels in Belgïe.

8. De waarde die wordt meegeteld voor de actie is deze die effectief betaald wordt aan de kassa. In het geval van een samengesteld aanbod zoals “1 product gratis bij aankoop van 2 producten”, zal enkel de waarde van de 2 betalende producten worden meegeteld. Het gratis product wordt niet meegeteld.

9. Het aantal aankopen van de deelnemer wordt gedurende de actie door Carrefour gevolgd.

Artikel 4: De wedstrijd

1. Elke aankoop van 1 deelnemend product tussen 15/04/2024 en 19/05/2024 geeft recht op een deelname voor de wedstrijd.

- Bij aankoop van 1 deelnemend Lotus® Biscoff® product : 1 deelname aan het wedstrijd

- Bij aankoop van 2 deelnemende Lotus® Biscoff® producten : 2 deelnames aan het wedstrijd

- Bij aankoop van 3 deelnemende Lotus® Biscoff® producten : 3 deelnames aan het wedstrijd

- enz…

Enkel de aankoop van de deelnemende producten waarvoor de Carrefour Bonus Card gescand werd, komen in aanmerking.

2. Deelnames worden maximaal 48 uur na aankoop van deelnemende producten automatisch toegekend. Deelnemers ontvangen elke 2 weken een e-mail om hen te informeren over hun deelnamestatus.

3. Er kan tot 26/05/2024 middernacht worden deelgenomen aan het wedstrijd.

De deelname aan het wedstrijdspel moet gebeuren tussen de data zoals vastgesteld in artikel 3. Alleen deelnames die tussen beide data worden geregistreerd, zijn toegelaten. Op de website www.bonusland.be wordt de Deelnemer uitgenodigd mee te doen aan de Actie door op de knop ‘Ik doe mee” te klikken.

Elke deelnemer verklaart de volledige regels en de principes van het spel te hebben gelezen en verklaart deze te hebben geaccepteerd.

Artikel 5: Toewijzing van de winst

1. De winnaars zijn de personen die voldoen aan alle wedstrijdvoorwaarden:

° Ze moeten correct ingeschreven zijn op de website van de wedstrijd door hun gegevens in te vullen en minstens één deelnemend product hebben gekocht.

° Hij of zij moet de hoofdvraag antwoorden en de tiebreakervraag juist hebben beantwoord.

Als niemand de beslissingsvraag juist heeft beantwoord, is de winnaar de persoon die de hoofdvraag heeft beantwoord en wiens antwoord op de beslissingsvraag het dichtst bij het juiste antwoord ligt.

Bij een gelijke stand wordt de persoon die als eerste het juiste antwoord heeft gegeven als winnaar aangewezen. Er wordt rekening gehouden met de tijd van het antwoord op de beslissende vraag.

2. In totaal zal er 1 winnaar zijn.

3. De te winnen prijs per winnaar is:

° 1 KitchenAid keukenrobot artisan (code 5KSM175) met kleur naar keuze.

4. De winnaar zal vanaf 03/06/2024 per e-mail gecontacteerd worden door Bonusland. In deze e-mail wordt de winnaar uitgenodigd contact op te nemen met Lotus Bakeries om de levering van de prijs te organiseren. Lotus Bakeries zal de prijs bij de winnaar bezorgen.

5. Bij weigering, niet-afhaling of niet-toekennen van een prijs of als de mail van de organisatoren niet binnen de gevraagde termijn is beantwoord, om welke reden ook, gaat de prijs terug naar de organisatoren en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke aard ook.

6. Als het meegedeelde adres onjuist blijkt of als een prijs niet wordt opgeëist binnen de maand na het einde van de wedstrijd zonder dat de organisatoren hiervoor verantwoordelijk zijn, verliest deze winnaar zijn recht op de prijs en blijft deze laatste de eigendom van de organisatoren. In dit geval verliest de winnaar het recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

7. Er wordt niet gecommuniceerd over dit reglement of over de resultaten van de wedstrijd.

8. Er wordt maar één prijs toegekend per familie die titularis is van dezelfde Carrefour Bonus Card.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. De winnaars worden uitsluitend bepaald op basis van een computerprocedure. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2. De organisator kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat hij verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde identifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

3. De organisator behoudt zich het recht voor om het reglement en de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen.

4. De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5. De deelnamekosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Carrefour de deelnemingskosten van de Actie terugbetaalt.

6. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

7. Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden.

8. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor:

● elk geval van overmacht of een beslissing van de overheid waardoor de winnaar niet van de prijs kan genieten,

● ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en schade van welke aard of oorzaak ook, als gevolg van de deelname aan de Actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs, in welke vorm dan ook

● verliezen en/of vertragingen veroorzaakt door derden, in welke vorm dan ook.

Eventuele extra kosten en/of verblijfs- of vervoerskosten - anders dan de kosten die in dit reglement uitdrukkelijk ten laste van de Organisator komen - die de winnaar moet dragen als gevolg van deelname aan de Actie, het in ontvangst nemen van de prijs en het gebruik ervan.

Artikel 7: Persoonlijke gegevens

In het kader van het beheer van de “Lotus® Biscoff® : de smaak van”-actie, verwerkt Carrefour, als verwerkingsverantwoordelijke, en Shelf en Unlimitail, als verwerkers, de persoonsgegevens van de deelnemers conform de wetgeving met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en conform haar Privacyverklaring, beschikbaar op https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van deze Actie : achternaam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord, postcode, Bonus Card nummer, datum en tijdstip van participatie , het antwoord op de algemene voorwaarden van de Actie, en op de Carrefour Bonus Card , e-mail statistieken, in aanmerking komende consumptiegewoonten, datum, tijdstip en aantal deelnames, antwoorden op de hoofd- en schiftings-vraag, de winst.

Deelnemers worden geïnformeerd dat hun persoons gegevens zullen worden verwerkt door Carrefour Belgium NV en haar onderaannemers Shelf Service en Unlimitail met het oog op de uitvoering van deze Actie.

Lotus Bakeries Belgïe NV en Kitchenaid Europa Inc. Verwerken de persoonsgegevens van de winnaars ook (naam, voornaam, mail, postadres) uitsluitend om de levering van de prijs aan de winnaars te organiseren. Alle gegevens van winnaars worden verwijderd zodra de prijs is overhandigd.

Carrefour zal de persoonsgegevens van de deelnemer niet aan andere derden doorgeven, tenzij de deelnemer hiervoor zijn voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens vertrouwelijk te houden. .

De deelnemer heeft recht om toegang tot zijn persoonsgegevens, correctie, beperking, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid ervan te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking. Hou er rekening mee dat in het geval van verwijdering van hun gegevens of bezwaar tegen de verwerking, deelnemers niet langer het recht hebben om hun winsten op te eisen. Om hun rechten uit te oefenen, kunnen deelnemers onze Privacyverklaring raadplegen die beschikbaar is op de volgende link : https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

De deelnemer kan ook contact op te nemen met Carrefour Belgium NV via :

° ons contactformulier beschikbaar op https://support.carrefour.be/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360000049249 ;

° op het volgende adres : Carrefour Belgium – Klantendienst – Corporate Village, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem

° op het volgende e-mailadres : [email protected]

De verzamelde persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de Actie te beheren en tot maximaal twee maanden na afloop van de Actie (26/05/2024), zijnde 26/07/2024. Bepaalde beperkte gegevens (deelname aan de actie) worden gedurende een periode van 18 maanden (26/11/2025) bewaard op het Bonusland platform met als strikt doel de historiek van de klant bij te houden.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.