You are here

Algemene voorwaarden Carrefour Bonus Card, geldig vanaf 25 mei 2018

1. Inleiding

Binnen Carrefour, willen wij u een optimale ervaring en beleving aanbieden van onze producten en diensten. Om die reden hebben wij dan ook ons Carrefour Bonus Card programma aangepast en dit ten einde u de beste, de strafste en meest interessante voordelen, promoties en acties te kunnen aanbieden, aangepast aan uw interesse en voorkeuren. Hoe beter wij je leren kennen door de informatie die je met ons deelt, hoe beter wij kunnen zorgen voor een Carrefour-ervaring die echt bij je past. Ontdek de tal van voordelen gekoppeld aan de Carrefour Bonus Card.

1.1. Het Programma wordt geëxploiteerd in België door Carrefour Belgium NV, Da Vincilaan 3 bus 3 te 1930 Zaventem, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0448.826.918 en met BTW nummer [BE 448.826.918]. (hierna Carrefour Belgium). Carrefour Bonus Card is een gedeponeerd merk en een origineel programma, waarvan Carrefour Belgium houder is van de rechten in de Benelux.

1.2. Het Programma laat aan de Kaarthouders toe om voordelen te bekomen op basis van de tegenwaarde van de Carrefour Bonus Card-punten verzameld bij de deelnemende verkoopspunten van Carrefour Belgium en de Partnerbedrijven.

1.3. Het Programma laat aan de Kaarthouders toe om specifieke (en eventueel gepersonaliseerde) voordelen en aanbiedingen te bekomen gekoppeld aan het gebruik van Carrefour Bonus Card of om toegang te verkrijgen tot specifieke acties georganiseerd door Carrefour of haar Partnerbedrijven. Deze voordelen en aanbiedingen worden bepaald op basis van een analyse van alle aankopen geregistreerd op de Rekening door het gebruik van de Carrefour Bonus Card, als tevens op basis van alle diensten waarvan u gebruik heeft gemaakt middels het gebruik van uw Carrefour Bonus Card. Deze voordelen en aanbiedingen alsook eventuele specifieke acties worden steeds door Carrefour Belgium bepaald samen met de voorwaarden waaraan zal moeten worden voldaan om te kunnen genieten van deze voordelen en aanbiedingen of om toegang te verkrijgen tot de acties. Indien men de Carrefour Bonus Card gebruikt bij online aankopen (Drive, Webshop, …) zullen de de Carrefour Bonus Card geregistreerde aankopen eveneens gebruikt worden om uw ervaring op deze verschillende platformen te verbeteren, zoals bijvoorbeeld het bijhouden van een “shopping list” op basis van de aankopen geregistreerd op de Rekening waaraan de Carrefour Bonus Card gekoppeld is.

1.4. Gebruikers van de Carrefour Bonus Card hebben eveneens de mogelijkheid om gebruik te maken van self-scan aanwezig in de Carrefour winkels. De voorwaarden voor het gebruik van de self scan kan u hier terugvinden.

1.5. De Kaarthouders kunnen eveneens, op vertoon van hun Carrefour Bonus Card, verschillende voordelen bekomen zoals kortingen of bijkomende Bonus punten bij Partnerbedrijven.

1.6. De inschrijving door de Kaarthouders in het Programma houdt de aanvaarding van onderhavige contractuele voorwaarden in.

2. Definities

Carrefour Belgium: de onderneming beschreven in artikel 1.1 van deze algemene voorwaarden.

Carrefour Bonus Card: getrouwheidskaart nodig om toe te treden tot het Carrefour Bonus Card-Programma en die de Kaarthouder specifieke (en eventueel gepersonaliseerde) voordelen biedt.

Gezin : groep van personen die samen sparen voor privé-doeleinden.

Hoofdkaarthouder: De persoon die de Carrefour Bonus Card initieel heeft aangevraagd en geregistreerd en het beslissingsrecht heeft om Kaarthouder(s) toe te voegen aan of te schrappen van zijn Rekening.

Kaarthouder : Fysieke persoon die minimum de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, in België verblijvend of vertegenwoordiger van een Onderneming gevestigd in België, die toetreedt tot het Carrefour Bonus Card-Programma en titularis of, indien er meerdere Kaarthouders zijn, co-titularis is van een Rekening.

My Carrefour-account: Portaal die de gebruikers van Carrefour Connect toelaat te genieten van een persoonlijke pagina met verschillende functies verbonden aan de verschillende deelnemende sites, deelnemende Carrefour Connect kanalen en online diensten. Meer informatie hierover kan u hier bekomen

My invoice: Dienst van Carrefour Belgium om facturen op te vragen voor je aankopen.

Rekening: Een Carrefour Bonus Card-rekening waarmee de verschillende Carrefour Bonus Cards van de Kaarthouder(s) van eenzelfde Gezin (hierna ‘Particulier Rekening’) of Onderneming (hierna ‘Professionele Rekening’) verbonden zijn, en waarop de Carrefour Bonus Card-punten worden verzameld.

Onderneming: Elke organisatie die in hoofd of in bijkomende orde een winstgevende activiteit voert, beschikt over een exploitatiezetel in België en in het bezit is van aan Belgisch BTW-nummer en/of ondernemingsnummer. Hieronder eveneens begrepen alle natuurlijke personen die een vrij beroep uitoefenen.

Partnerbedrijven : Bedrijven die contractueel met Carrefour Belgium verbonden zijn en samenwerken in het kader van het Programma.

Partnerbedrijven : Bedrijven die contractueel met Carrefour Belgium verbonden zijn en samenwerken in het kader van het Programma.

3. Voorwaarden voor toetreding tot het Programma

3.1. Om te kunnen toetreden tot het Programma dient men zijn Carrefour Bonus Card online te registreren op www.carrefour.eu of via de Carrefour app, na het aanmaken van een My Carrefour-account. U kan zich ook nog steeds offline registreren via het papieren formulier in de winkel, via het callcenter Carrefour 08009.10.11., en via de bornes aanwezig in onze winkels. Zolang u uw Carrefour Bonus Card niet heeft geregistreerd, zal de Rekening niet worden geactiveerd en kan men derhalve niet genieten van de voordelen gekoppeld aan het Programma zoals verduidelijkt hierboven. De Carrefour Bonus Card zal door de Kaarthouder kunnen gebruikt worden vanaf de ontvangst ervan en de Rekening zal geactiveerd worden zodra de noodzakelijke gegevens met betrekking tot de Kaarthouder(s) en/of de Onderneming verwerkt zijn in het Programma. Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor de Rekening te sluiten en de aanvraag tot toetreding niet verder te behandelen indien zij zes (6) maanden na het eerste gebruik van de Carrefour Bonus Card nog steeds niet over alle nodige gegevens beschikt. De Carrefour Bonus Card-punten verworven tot aan het ogenblik van de sluiting van de Rekening, zullen vervolgens geannuleerd worden.

3.2. Er wordt één Rekening geopend voor de Hoofdkaarthouder of de mede-Kaarthouders die deel uitmaken van hetzelfde Gezin of vertegenwoordiging van een Onderneming (maximum 9 personen of vertegenwoordigers). Op deze Rekening worden de Carrefour Bonus Card-punten verzameld. Een Hoofdkaarthouder kan zowel een Particuliere Rekening als een Professionele Rekening openen, doch kan deze twee Rekeningen niet samenvoegen. Elke Kaarthouder is gerechtigd om alleen alle rechten verbonden aan de Rekening uit te oefenen, met uitzondering van de rechten exclusief toegewezen aan de Hoofdkaarthouder zoals het afsluiten van de Rekening, de samenvoeging ervan met een andere Rekening ( Particuliere Rekeningen kunnen enkel samengevoegd worden met een Particuliere Rekening en Professionele Rekeningen kunnen enkel samengevoegd worden met een Professionele Rekening op voorwaarde dat zij hetzelfde btw nummer of ondernemingsnummer hebben) of de splitsing van de Rekening. In deze gevallen is de schriftelijke goedkeuring van elke Hoofdkaarthouder verbonden aan een Rekening vereist.

3.3. Een klant kan een Professionele Rekening aanmaken op voorwaarde dat hij zich op hetzelfde ogenblik registreert op My Invoice als Onderneming en hij hierbij eveneens zijn Carrefour Bonus Card- nummer en facturatie-gegevens opgeeft. Elk gebruik van de Carrefour Bonus Card gekoppeld aan een Professionele Rekening zal een factuur genereren overeenkomstig de voorwaarden van My Invoice. Uw Carrefour Bonus Card gekoppeld aan een Professionele rekening kan pas gebruikt worden zodra uw registratie op My Invoice voltooid is.

3.4. Elke Kaarthouder is verplicht elke wijziging van zijn persoonlijke gegevens en/of de gegevens van de Onderneming schriftelijk mede te delen aan Carrefour Belgium. Carrefour Belgium zal op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schade te wijten aan een gebrek aan mededeling van deze nieuwe gegevens. De gegevenswijzigingen worden verwerkt binnen de maand volgend op uw aanvraag.

4. Kenmerken van de Carrefour Bonus card

4.1. De Carrefour Bonus Card is steeds gekoppeld aan een Rekening waaraan verschillende Kaarthouders binnen een zelfde Gezin gebruik van kunnen maken.

4.2. De Carrefour Bonus Card is bestemd om de toekenning van Carrefour Bonus Card-punten elektronisch te registreren. Deze Carrefour Bonus Card-punten worden op de Rekening bijgeschreven en geven, op basis van tegenwaarde ervan, recht op voordelen. De voordelen bekomen in het kader van het gebruik van de Particuliere Rekening kunnen niet gebruikt worden voor professionele doeleinden en vice versa.

4.3. De Carrefour Bonus Card is eveneens bestemd voor het toekennen van specifieke of eventueel gepersonaliseerde voordelen en aanbiedingen of om u toegang te verlenen tot specifieke acties georganiseerd door Carrefour of haar Partnerbedrijven. Deze voordelen en aanbiedingen zijn enkel geldig bij aankoop van gebruikelijke hoeveelheden voor een normaal gebruik en tijdens de duur aangegeven in het voordeel of de aanbieding.

4.4. De Carrefour Bonus Card laat de Kaarthouder toe de selfscan te gebruiken in de deelnemende verkooppunten van Carrefour Belgium.

4.5. In geen enkel geval zal de Carrefour Bonus Card gebruikt kunnen worden als kredietkaart of als garantie kunnen dienen.

4.6. De Carrefour Bonus Card wordt aanvaard in de deelnemende verkoopspunten van Carrefour Belgium en van de Partnerbedrijven. Carrefour Belgium en de Partnerbedrijven behouden zich het recht voor om de toekenning van Carrefour Bonus Card-punten, de toekenning van specifieke voordelen of aanbiedingen of de toegang tot specifieke acties niet te cumuleren met sommige andere promotionele acties.

4.7. De Carrefour Bonus Card blijft eigendom van Carrefour Belgium en elk verlies, diefstal, verduistering of andere vorm van frauduleus gebruik dient aan Carrefour Belgium te worden medegedeeld door de Kaarthouder. Bij gebrek hieraan, zal (zullen) de Kaarthouder(s) instaan voor alle eventuele gevolgen van het niet-meedelen.

4.8. In geval van problemen bij het gebruik van de Carrefour Bonus Card kan de Kaarthouder dit telefonisch melden aan het Carrefour klantendienst (0800.9.10.11) die vervolgens de nodige inspanningen zal leveren om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen, zonder dat Carrefour Belgium gehouden kan zijn om tot een bepaalde oplossing te komen.

5. Voorwaarden en modaliteiten voor het verzamelen van Carrefour Bonus Card-punten en het bekomen van specifieke of gepersonaliseerde voordelen en aanbiedingen

5.1. Elke Kaarthouder verzamelt Carrefour Bonus Card-punten op de Rekening waaraan zijn Carrefour Bonus Card is verbonden in overeenstemming met de voorwaarden bepaald door Carrefour Belgium en de Partnerbedrijven.

5.2. De toekenning van Carrefour Bonus Card-punten gebeurt in functie van de aankopen van een Kaarthouder, aankopen in eigen naam en voor eigen rekening, of dienstverleningen ten voordele van een Kaarthouder, en conform het rooster van toekenning van Carrefour Bonus Card-punten dat van toepassing is bij het betrokken bedrijf. Carrefour Belgium en de Partnerbedrijven behouden zich het recht voor om op elk ogenblik het rooster van toekenning van Carrefour Bonus Card-punten te wijzigen, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

5.3. Carrefour Belgium en de Partnerbedrijven kunnen tevens extra Carrefour Bonus Card-punten aanbieden onder de vorm van promoties. Deze extra Carrefour Bonus Card-punten hebben dezelfde geldelijke tegenwaarde als Carrefour Bonus Card-punten, tenzij anders bepaald.

5.4. Het rooster van toekenning van Carrefour Bonus Card-punten wordt aan de consument medegedeeld via de aankondigingen in de deelnemende verkooppunten en via de Carrefour Bonus Card internetsite.

5.5.Teneinde de voorziene Carrefour Bonus Card-punten te bekomen , om te kunnen genieten van de specifieke of eventueel gepersonaliseerde voordelen en aanbiedingen of om toegang te verkrijgen tot specifieke acties dient de Carrefour Bonus Card, in het voorliggende geval, aan de kassa te worden aangeboden alvorens afsluiting van de rekening van de verrichte aankopen of de betrokken dienst

5.6. Carrefour Belgium en de Partnerbedrijven behouden zich het recht voor om bij teruggave van goederen de Carrefour Bonus Card-punten af te houden die initieel bij de aankoop werden toegekend.

5.7. Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor om elke Rekening die inactief is gedurende meer dan 36 maanden te sluiten. Voorafgaandelijk zal hiervan de Kaarthouder die op het inschrijvingsformulier als Hoofd-kaarthouder werd aangegeven of die de Carrefour Bonus Card als Hoofd-kaarthouder online geregistreerd heeft, en bij onmogelijkheid de Kaarthouder van de volgende kaart, worden ingelicht via papieren of elektronische post, en dit één maand vóór de sluiting van de Rekening. Het gebruik van de Carrefour Bonus Card gedurende deze maand heractiveert de Rekening en verhindert aldus de afsluiting ervan. De Carrefour Bonus Card-punten die geldig werden bekomen, blijven geldig tot één maand na de sluiting van de Rekening.

6. Boekhoudkundige verwerking van de toegekende Carrefour Bonus Card-punten en consultatie van het puntensaldo

6.1. De toegekende en verwerkte Carrefour Bonus Card-punten worden minstens één maal per maand bijgeschreven op de Rekening waaraan de Kaart verbonden is.

6.2. Het saldo van de verzamelde Carrefour Bonus Card-punten kan geconsulteerd worden (i) op het kasticket bij een aankoop in één van de verkooppunten (zowel fysieke winkel als online) van Carrefour Belgium,(ii) via het Carrefour-callcenter en (iii) via My Carrefour-account binnen het Carrefour-Connect programma indien u uw gegevens van uw Carrefour Bonus Card heeft geregistreerd binnen dit Programma.

7. Geldigheidsduur en verdeling van Carrefour Bonus Card-punten

7.1. Elk Carrefour Bonus Card-punt dat geldig toegekend en gespaard werd, zal gedurende één jaar geldig zijn, bovenop het jaar waarin de punten zijn behaald, te rekenen vanaf de datum van toekenning en voor zover de Rekening niet inactief is in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5.7. In geval van sluiting van de Rekening zal de geldigheid van de Carrefour Bonus Cardpunten beperkt worden tot één maand na de sluiting van de Rekening. Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor de geldigheidsduur van de Carrefour Bonus Card-punten te wijzigen, na de Kaarthouders hiervan voorafgaandelijk te hebben op de hoogte gebracht in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

7.2. Elk Carrefour Bonus Card-punt vertegenwoordigt een nominale waarde van €0,01.

7.3. De Carrefour Bonus Card- punten kunnen, op vertoon van je Carrefour Bonus Card, ingeruild worden in Bonuscheques met een minimumwaarde van €5 bij de deelnemende Carrefour winkels of via My Carrefour-account. Het is mogelijk om een maximum van 25.000 Bonus Punten (ofwel €250 in Bonuscheques) om te wisselen per dag.

Deze aankoopbonnen kunnen, op vertoon van je Carrefour Bonus Card gekoppeld aan de Rekening waarop de Carrefour Bonus-punten werden verzameld en die werden omgewisseld in de desbetreffende Bonuscheque, gebruikt worden in de deelnemende verkooppunten van Carrefour Belgium. Dientengevolge kan je je Bonuscheque, afkomstig van Carrefour Bonus Card-punten verzameld via je Professionele Rekening, niet gebruiken voor aankopen gerealiseerd via je Particuliere Rekening en vice versa.

Alle Bonuscheques die na 01/02/2013 uitgereikt worden, kunnen bij verlies geannuleerd of opnieuw afgedrukt worden binnen hun geldigheidsperiode. Zodra de geldigheidsdatum verstreken is, worden de Bonuscheques niet terugbetaald en kunnen ze niet opnieuw worden afgedrukt.

8. Bescherming van de private levenssfeer

Deelname aan het Programma impliceert, op basis van deze overeenkomst, een verwerking van uw persoonsgegevens, zijnde uw naam, voornaam, adres, emailadres, telefoonnummer, uw bonus Card nummer, gezinssamenstelling, uw interesses, uw voorkeuren , uw beroep, surfgedrag, met inbegrip van het aankoopgedrag geregistreerd op de Rekening en de diensten en acties waar u gebruik van heeft gemaakt samen met uw Carrefour Bonus Card. Carrefour Belgium verwerkt uw gegevens, als verantwoordelijke voor de verwerking, in het kader van het beheer van het Programma (administratie, toekenning punten, registratie punten, toekenning voordelen en aanbiedingen, automatische besluitvorming, profilering, direct marketing …) in overeenstemming met deze voorwaarden en in overeenstemming met de privacyverklaring van Carrefour Belgium NV die u kan terugvinden op https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw deelname aan het Programma. Na beëindiging van uw deelname aan het Programma worden uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaard, alvorens zij definitief worden verwijderd behoudens in geval van wettelijke verplichting in hoofde van Carrefour Belgium zoals bepaald in onze privacyverklaring.

De verschillende rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn hernomen in onze algemene privacyverklaring https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

Indien een Kaarthouder de schrapping verzoekt van het geheel van zijn persoonsgegevens die weerhouden zijn in het kader van het Carrefour Bonus Card-programma van Carrefour Belgium, zal zijn deelneming aan het Programma beëindigd worden. In het geval dit de enige Kaarthouder is die verbonden is aan de Rekening, zal deze kaart gedeactiveerd worden en de Rekening gesloten. De Carrefour Bonus Card-punten die geldig werden bekomen, blijven geldig tot één (1) maand na de sluiting van de Rekening. In het geval er echter nog één of meerdere andere Carrefour Bonus Cards aan de Rekening verbonden zijn, zal de Rekening open blijven en werkzaam op naam van de andere Kaarthouder(s).

9. Verlies, diefstal, defect, frauduleus gebruik of annulatie van een Carrefour Bonus Card

9.1. Het verlies of de diefstal van de Carrefour Bonus Card dient door de Kaarthouder onmiddellijk telefonisch te worden meegedeeld aan de Carrefour Klantendient (0800.9.10.11-), dat vervolgens zo snel mogelijk de Carrefour Bonus Card zal deactiveren. De Kaarthouder zal in dit geval de geldig verworven en gespaarde Carrefour Bonus Card-punten en toegekende voordelen en aanbiedingen kunnen behouden op voorwaarde dat hij een nieuwe Carrefour Bonus Card aanvraagt. Carrefour Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging of de schade te wijten aan de vervanging van de Carrefour Bonus Card, behalve in geval van bedrog of zware fout in hoofde van Carrefour Belgium.

9.2. In geval van niet-mededeling van verlies of diefstal van de Carrefour Bonus Card wordt Carrefour Belgium ontslagen van alle verantwoordelijkheid.

9.3. Een defecte Carrefour Bonus Card of beschadigde Carrefour Bonus Card kan gratis worden vervangen op voorwaarde dat de Kaarthouder een nieuwe Carrefour Bonus Card aanvraagt. De gespaarde Carrefour Bonus Card-punten kunnen worden overgezet naar deze nieuwe Carrefour Bonus Card via de Carrefour klantendienst (0800.9.10.11).

9.4. In geval van frauduleus gebruik van de Carrefour Bonus Card, of ernstig vermoeden van frauduleus gebruik van de Carrefour Bonus Card, behoudt Carrefour Belgium zich het recht voor om de Carrefour Bonus Card te deactiveren met verlies van alle voor die Rekening gespaarde Carrefour Bonus Card-punten, evenals om alle nodige maatregelen te nemen ten opzichte van de Kaarthouder die zij noodzakelijk acht om de fraude te beëindigen, onverminderd de mogelijkheid voor Carrefour Belgium om vervolging in te stellen.

9.5. Elke gedeactiveerde Carrefour Bonus Card dient door de Kaarthouder aan Carrefour Belgium te worden teruggegeven of vernietigd te worden.

10. Opzegging en wijziging

10.1. De Carrefour Bonus Card heeft een onbeperkte geldigheidsduur, voor zover het Programma operationeel is. Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het Programma te wijzigingen, bijkomende voorwaarden te stellen of zelfs om het Programma te beëindigen, mits het respecteren van eventuele wettelijke bepalingen ter zake en na de Kaarthouder hiervan te hebben geïnformeerd. Indien de Kaarthouder niet akkoord gaat met de wijzigingen, heeft hij het recht om onmiddellijk en kosteloos een einde te stellen aan zijn deelname aan het Programma.

10.2. De Kaarthouder kan op elk ogenblik zijn deelname aan het Programma beëindigen door middel van een schrijven naar volgend postadres: Carrefour Belgium - Carrefour Bonus Card getrouwheidsprogramma - Postbus 500 – 1070 Brussel of via uw My Carrefour-account

In het geval deze Kaarthouder de enige Kaarthouder is die verbonden is aan de Rekening, zal deze Carrefour Bonus Card gedeactiveerd worden en de Rekening gesloten. De Carrefour Bonus Card-punten die geldig werden bekomen, blijven geldig tot één (1) maand na de sluiting van de Rekening. In het geval er echter nog één of meerdere andere Kaarthouder(s) aan de Rekening verbonden zijn, zal de Rekening open en operationeel blijven op naam van de andere Kaarthouder(s).

10.3. Ingeval een Partnerbedrijf zijn deelname aan het Programma beëindigt, blijven de Carrefour Bonus Card-punten die door de Kaarthouder bij het betrokken bedrijf verzameld werden, geldig.

11. Algemene bepalingen

11.1. Deze Algemene Voorwaarden in hun meest recente versie maar ook alle informatie met betrekking tot de toepasselijke applicaties kunnen op elk moment geraadpleegd worden op www.carrefour.eu. Ze kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden door Carrefour Belgium, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

11.2. Carrefour Belgium stelt alles in het werk om de Kaarthouder de meest complete en correct mogelijke informatie te verschaffen, met name met betrekking tot het Bonuspuntensaldo, de lijst van Bonuspuntentransacties, de lijst van bruikbare Bonuscheques, ….

11.3. Carrefour Belgium is enkel gebonden aan een middelenverplichting. Carrefour Belgium is bovendien niet aansprakelijk voor enige schade die in het kader van dit Programma zou kunnen ontstaan, tenzij deze schade het gevolg is van een zware of opzettelijke fout vanwege Carrefour Belgium .

11.4. Elke briefwisseling met betrekking tot het Programma dient aan Carrefour Belgium te worden geadresseerd op het onderstaande adres: Carrefour Belgium - Carrefour Bonus Card getrouwheidsprogramma - Postbus 500 – 1070 Brussel.

11.5. Elke communicatie door de Kaarthouder in het kader van deze Algemene voorwaarden dient schriftelijk verstuurd te worden naar Carrefour Belgium - Carrefour Bonus Card getrouwheidsprogramma - Postbus 500 – 1070 Brussel

11.6. De Carrefour Klantendienstis bereikbaar op onderstaand telefoonnummer: 0800/9.10.11

11.7. Ontevreden ondanks onze inspanningen? Contacteer de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de handel: www.ombudsmanvoordehandel.be”

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgische recht is van toepassing op het Programma, evenals op deze Algemene Voorwaarden. In geval van betwisting zullen de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.