You are here

Reglement Bonus Challenge-acties VAN 27 FEBRUARI 2023 TOT 10 DECEMBER 2023 - [laatste update 20/02/2023]

Artikel 1 : Algemeen

1.1. Deze Actie wordt georganiseerd door Carrefour Belgium N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Da Vincilaan 3 bus 3 te 1930 Zaventem (België) (KBO 0448.826.918) (hierna “Carrefour”). Voor de uitvoering van deze Actie (in het bijzonder de organisatie van de Actie en de berekening van de punten) doet Carrefour een beroep op de onderneming UntieNots, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Allée Santos Dumont te Suresnes (92150), Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) van Nanterre onder het nummer 812 492 767 (hierna « UntieNots »). Ten slotte heeft Carrefour voor de integratie van deze wedstrijd in zijn platform Bonusland" een beroep gedaan op de diensten van Shelf Service met als maatschappelijke zetel Z1, Research Park 50, 1731 Zellik en ondernemingsnummer 0875.535.364 (hierna ‘Shelf Service).

1.2. De actie verloopt in zes (6) golven. Hieronder de duurtijd van de zes golven. Carrefour behoudt het recht om deze te veranderen doorheen het jaar.

Golf 1: van 27/02/2023 tot en met 09/04/2023

Golf 2: van 17/04/2023 tot en met 28/05/2023

Golf 3: van 05/06/2023 tot en met 16/07/2023

Golf 4: van 25/07/2023 tot en met 03/09/2023

Golf 5: van 11/09/2023 tot en met 22/10/2023

Golf 6: van 30/10/2023 tot en met 10/12/2023

1.3. Deze Actie wordt in geen geval ondersteund, gesponsord of beheerd door Apple of Google.

Artikel 2: Voorwaarden en modaliteiten voor deelnemers

2.1. Deelnemen aan deze Actie betekent de uitdrukkelijke aanvaarding, zonder voorbehoud, van dit reglement dat beschikbaar is op https://bonusland.win.carrefour.eu/nl en op https://bonuscard.be.carrefour.eu/nl/terms-and-conditions/bonuschallenge2023 (hierna de « Website » genoemd).

2.2. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat de organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder recht op enige schadevergoeding. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

2.3. Carrefour Bonus Card stelt aan de Deelnemers van het Carrefour Bonus Card Getrouwheidsprogramma (hierna het « Getrouwheidsprogramma » genoemd) voor om bijkomende Bonuspunten te verwerven genaamd « Bonus Challenge » zoals beschreven in artikel 4, geldig in de volgende winkels: de Carrefour hypermarkten, de Carrefour markets en Carrefour Express winkels in België, alsook op carrefour.be, de online Boodschappen, bij betaling en afhaling van een bestelling in een Carrefour in België (hierna de « Deelnemende Winkels »).

Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen die klant zijn bij Carrefour Belgium NV, ingeschreven zijn voor het Carrefour Bonus Card programma en gedomicilieerd zijn in België. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden. Er wordt slechts één enkele deelname per Carrefour Bonus Card account in aanmerking genomen.

De medewerkers en personeelsleden van Carrefour Belgium N.V., alsook de betrokken promotieagentschappen en hun gezinsleden, die meegewerkt hebben aan de organisatie van deze Actie, mogen deelnemen aan deze actie op voorwaarde dat ze zich ingeschreven hebben overeenkomstig de voorwaarden van dit reglement.

Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organisator.

Artikel 3: Inschrijving

3.1. De Actie is enkel geldig in België op de Website https://bonusland.win.carrefour.eu/nl, Carrefour App en bornes.

Op de Website Bonusland:

Ten eerste, moeten de gebruikers de algemene voorwaarden van de actie via het platform op www.bonusland.be aanvaarden. Daarna, om aan deze Actie deel te nemen, melden gebruikers zich aan via het platform op de website www.bonusland.be , ofwel met de pincode (Carrefour Bonus Card nummer, geboortedatum en postcode) of met de Login/het Password Carrefour Connect om de challenge(s) te selecteren die ze willen uitvoeren, gedurende de Periode, binnen de grens van tien challenges per golf. Na de beëindiging van een golf kan men zich niet meer voor deze golf inschrijven.

Deelnemers die hun e-mail, e-consent gegeven hebben en die de algemene gebruiksvoorwaarden van de Carrefour Bonus Card hebben aanvaard zullen enkele dagen voor elke golf, op het door hen aangegeven hoofd e-mailadres in het kader van het Getrouwheidsprogramma, om hen in te lichten over de lancering van deze commerciële actie. Daartoe moeten ze surfen naar de website https://bonusland.win.carrefour.eu/nl via een in de e-mail verstrekte gepersonaliseerde link, zich inschrijven voor de Actie en de gepersonaliseerde challenge(s) selecteren die ze willen uitvoeren, gedurende de Periode, binnen de grens van tien challenges per golf.

Om zich in te schrijven moet de deelnemer deze voorwaarden aanvaarden. Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft, wordt geregistreerd.

Inschrijvingen voor deze Actie via post of telefoon worden niet in aanmerking genomen. Na elk bezoek aan de Website worden de datum en het tijdstip van het bezoek en het type browser bewaard in het kader van de wettelijke verplichtingen van Carrefour.

3.2. Bij het selecteren van een eerste challenge wordt de Deelnemer verzocht kennis te nemen van dit reglement en het te aanvaarden. De aanvaarding van dit reglement is verplicht om de deelname aan de Actie te kunnen voortzetten.

De Deelnemer kan kiezen om via e-mail op de hoogte te worden gehouden over de vooruitgang van de actie.

De Deelnemer kan maximaal tien van de twintig voorgestelde challenges selecteren, en dit voor elk van de Bonus Challenge-golven die hem zullen worden voorgesteld. Voor klanten die de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Carrefour Bonus Card minstens 3 weken voor het begin van elke golf hebben aanvaard, zullen de twintig aangeboden challenges gebaseerd zijn op hun aankopen in het verleden. Alle andere klanten krijgen algemene challenges op basis van de voorkeursmerken en -categorieën van de klanten van Carrefour. Iedere Deelnemer moet zijn challenge(s) uiterlijk op de laatste dag van elke Bonus Challenge golf hebben gerealiseerd.

Nadat de Deelnemer zijn challenge(s) gevalideerd heeft, kan hij deze niet meer wijzigen of verwijderen op de Website eens hij de betrokken Challenge aangevat heeft.

De datum en het tijdstip van aanvaarding van het reglement worden bewaard in het kader van het Carrefour Bonus Card programma. De wijzigingen bij de selectie van een challenge worden bewaard in het kader van het beheer van deze Actie.

3.3. Als de deelnemer beslist zich uit te schrijven voor de e-mails die hij in verband met deze Actie ontvangt (via de opt-out in deze e-mails), wordt zijn deelname aan de Actie geannuleerd en heeft hij geen recht meer op enige gewonnen prijs zoals beschreven in Artikel 4.

Artikel 4: De « Bonus Challenge » Voordelen

4.1. Om z’n challenge(s) te winnen en het daarmee overeenstemmend aantal Bonuspunten te ontvangen, moet de Deelnemer bepaalde producten die vallen onder de challenge, kopen in de Deelnemende Winkels waarbij hij zijn Carrefour Bonus Card ter scanning moet aanbieden vóór betaling van z’n aankopen in de winkel, om zo een minimaal aankoopbedrag voor deze producten te bereiken tijdens de Periode (of Golf).

De lijst van de producten die in aanmerking komen voor iedere challenge en het minimale te bereiken aankoopbedrag zijn beschikbaar op de Website, alsook op de Carrefour App.

Elke aankoop van een te selecteren product in het kader van de challenge wordt door Carrefour Belgium N.V. in aanmerking genomen op voorwaarde dat de Carrefour Bonus Card wordt gescand vóór betaling van de aankopen in de winkel. De indicatieve stand van voortgang van iedere challenge kan door de Deelnemer worden geraadpleegd op de Website en op de Carrefour App. Deze stand wordt binnen de 48u tot maximum 72u na aankoop bijgewerkt. De aankopen van de in aanmerking komende producten worden geteld vanaf de selectie van de challenge en niet over de volledige periode van de Actie.

Het bedrag van de in aanmerking genomen aankopen tijdens de voortgang van de challenge is het netto bedrag na aftrek van de kortingen, op de datum van bijwerking die rechts bovenaan de Website wordt weergegeven..

Bijvoorbeeld, wanneer een product X wordt verkocht aan 2 € met 0.20 € onmiddellijke kassakorting, dan zal Carrefour Belgium N.V. het bedrag in aanmerking nemen dat werkelijk werd betaald door de Deelnemer voor de berekening van de challenge, namelijk 1.80€.

4.2. Voor iedere challenge die wordt voorgesteld aan de Deelnemer, zal Carrefour Belgium N.V. vooraf de hoeveelheid Bonuspunten bepalen die zal worden toegekend voor een aankoopbedrag dat overeenstemt met de drempel van de challenge. De hoeveelheid Bonuspunten en de drempel van iedere aan de Deelnemer voorgestelde challenge worden op de Website en op de Carrefour App vermeld.

Na afloop van de Periode zullen de door de Deelnemer verworven Bonuspunten worden gecrediteerd op de Carrefour Bonus Card account. Het aantal Bonuspunten dat de Deelnemer kan verdienen onder de Bonus Challenge-actie, met al zijn challenges samen, is beperkt tot 5 000 Bonuspunten per Bonus Challenge-golf.

● Voorbeeld 1:

Deelnemer Z selecteert een challenge voor merk X. Voor die challenge moet Deelnemer Z voor 50 € aan producten van merk X kopen. Indien de challenge niet bereikt is op het einde van de Periode krijgt Deelnemer Z geen enkel bijkomend Bonuspunt ten aanzien van wat al voorzien is in het Getrouwheidsprogramma voor de verrichte aankopen.

● Voorbeeld 2:

Deelnemer Z selecteert een challenge voor merk A. Bij die challenge ontvangt hij 100 Bonuspunten per aankoopschijf van 10 euro met een maximum van 50 euro aan aankopen. Deelnemer Z heeft over de volledige Periode voor 27 euro aan producten van merk A gekocht. Bijgevolg krijgt hij 200 Bonuspunten voor deze challenge.

● Voorbeeld 3:

Deelnemer Z selecteert een challenge voor merk X en een challenge voor merk Y waarmee hij telkens 200 Bonuspunten kan verdienen. Voor deze challenge moet Deelnemer Z voor 50 € aan producten van merk X kopen en voor 50 € aan producten van merk Y. Op het einde van de Periode kwam Carrefour Belgium N.V. aan 200 € voor merk X en 80 € voor merk Y. Beide challenges zijn dus bereikt. Er zullen 400 Bonuspunten worden bijgezet op de Carrefour Bonus Card account van Deelnemer Z, in de maand na afloop van de challenge.

4.3. Voor de challenge “frequentie” zijn het aantal te verrichten bezoeken, het minimale te bereiken aankoopbedrag per bezoek evenals de maximale winst beschikbaar op de Website en op de App. Alle klanten die zich hebben geregistreerd conform Artikel 6 en die het in de challenge opgegeven aantal aankopen hebben verricht (x aantal geregistreerde passages aan de kassa x aantal afgeleverde kastickets) in een deelnemende Carrefour winkel in België, of die hun aankopen deden op carrefour.be, via de online Boodschappen met een betaling in de winkels zelf, gedurende de Periode en mits gebruik van hun Carrefour Bonus Card vóór betaling van de aankopen, hebben recht op het saldo gewonnen Bonuspunten dat zal worden gecrediteerd op hun Carrefour Bonus Card account. De in aanmerking genomen datum voor de Simply Your Box is de datum van de bestelling, de in aanmerking genomen datum voor de online Boodschappen op carrefour.be met een betaling in de winkels zelf is de datum van levering van de bestelling.

Betreffende de Challenge « frequentie » wordt er per dag één enkele passage aan de kassa in aanmerking genomen. Als er op eenzelfde dag meerdere winkelbezoeken plaatsvinden met telkens een minimumaankoop van 20 €, dan zullen deze worden beschouwd als één enkel bezoek voor een bedrag dat overeenstemt met de som van de verschillende op die dag verrichte aankopen. Alleen aankopen van minstens 20€ worden in rekening gebracht voor de Challenge « frequentie », maar alle aankopen zonder minimum tellen mee voor de andere challenges, op voorwaarde dat de Carrefour Bonus Card telkens wordt aangeboden ter scanning.

Enkel de aankopen waarvoor de Carrefour Bonus Card werd gescand, worden in aanmerking genomen.

De aankoop van de volgende producten is uitgesloten van de challenge “frequentie”: tabaksproducten, elektronische sigaretten, alcohol (met uitzondering van wijn, schuimwijn en bier), geschenkkaarten, flessen met statiegeld, vuilniszakken van de gemeente en andere wettelijke uitzonderingen. Deze producten worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de waarde van de te verrichten aankopen in het kader van de challenge frequentie.

4.4. Klanten die willen deelnemen aan de Peterschap Challenge moeten de Challenge “Wordt peter van 3 vriend(inn)en” selecteren en de link delen die hen werd aangeleverd via e-mail of via de sociale netwerken door een eenvoudige klik op één van de iconen. Telkens een van de contactpersonen zich registreert via de door z’n peter aangeleverde link en hij/zij minstens 2€ uitgeeft aan één van z’n challenges, wordt hij/zij petekind van de peter en wint de klant-peter een stap van de Challenge. De maximumwinst van 500 punten is bereikt wanneer het aantal stappen hoger is dan of gelijk is aan 3. De gewonnen punten met deze challenge zullen beschikbaar zijn met de rest van mijn gewonnen punten, binnen de grenzen van het maximumbedrag van 5 000 Bonuspunten voor de cumul van al mijn Challenges.

Artikel 5 : Communicatie naar de klanten toe

De Deelnemers die deelnemen aan de « Bonus Challenge»-Actie en die hun e-mailadres en/of hun gsm-nummer hebben meegedeeld, worden wekelijks gecontacteerd via een gepersonaliseerde e-mail, met een beveiligde URL waarmee ze naar de Website worden geleid.

Met deze e-mail kan de Deelnemer de voortgang van z’n challenge(s) opvolgen enook op de hoogte worden gehouden van toekomstige Bonus Challenge-acties en worden uitgenodigd om daaraan deel te nemen.

Artikel 6: Creditering van de Carrefour Bonus Card account

De Carrefour Bonus Card account van de Deelnemers die hun challenge(s) bereikt hebben op het einde van de Periode, wordt binnen een maand gecrediteerd met de som die op de Website vermeld staat voor iedere challenge.

De toekenning en het gebruik van deze Bonuspunten verlopen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de Carrefour Bonus Card.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Carrefour Belgium N.V. kan de deelnames van een of meerdere Deelnemers opschorten en annuleren, indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zonder dat Carrefour Belgium N.V. verantwoordelijk kan worden gesteld. Verdacht gedrag kan zijn, maar is niet beperkt tot: de opzetting van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde gebruikersidentificatie– d.w.z. hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op basis van de inschrijvingsgegevens op de Website –, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de accounts…

7.2. Carrefour Belgium N.V. behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, het reglement of de Actie te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat haar aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Carrefour Belgium N.V. kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen.

7.3. De Deelnemer aanvaardt dat zijn deelname volledig op eigen risico gebeurt.

7.4. De deelnamekosten zijn volledig ten laste van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Carrefour Belgium N.V hun deelnemingskosten aan de Actie terugbetaalt.

7.5. Carrefour Belgium N.V. kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor foutieve, onvolledige of verkeerde gegevens die door de deelnemers werden meegedeeld en die aanleiding zouden geven tot een verkeerd of onbekend adres.

7.6. Mocht de Actie worden geannuleerd wegens overmacht, kan Carrefour Belgium N.V. daarvoor geenszins aansprakelijk worden gesteld. Carrefour kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen.

7.7. Carrefour Belgium N.V. verzorgt met de grootst mogelijk aandacht de organisatie van de Actie en het beheer van de Website. Desondanks is het mogelijk dat de vermelde informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de Website van Carrefour Belgium N.V. of op ander (promo)materiaal van enigerlei aard dat Carrefour Belgium N.V. publiek maakt, kunnen niet tegen Carrefour Belgium N.V. gebruikt worden of een verplichting scheppen voor Carrefour Belgium NV.

7.8. Deelname aan deze Actie impliceert kennis en aanvaarding van de eigenschappen en de grenzen van het internet, meer bepaald wat betreft het technisch prestatievermogen, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen, de risico’s dat de verbinding wordt verbroken, en meer algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via internet, de afwezigheid van bescherming van bepaalde gegevens tegen eventuele ontvreemdingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen die circuleren op internet.

7.9. Bijgevolg kan Carrefour Belgium N.V. onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk gesteld worden, zonder dat de lijst limitatief is:

- voor de inhoud van de diensten op de Website en algemeen, voor alle inhoud en/of gegevens die verspreid worden op de geraadpleegde diensten op de Website;

- voor de overdracht en/of de ontvangst van elk gegeven en/of informatie op internet;

- voor eender welke storing van de internetverbinding die het goede verloop/de goede werking van de Website onmogelijk maakt;

- voor mankementen aan ontvangstmateriaal of aan de communicatielijnen;

- voor het verlies van brieven of elektronisch papier, en algemener het verlies van gegevens;

- voor problemen van verzending of van verlies van brieven via post of e-mail;

- voor de werking van eender welke software;

- voor de gevolgen van virussen, informaticabugs, onregelmatigheden of technische defecten;

- voor schade veroorzaakt aan de computer van een Deelnemer;

- voor eender welk technisch, materieel of softwarematig defect van welke aard dan ook, dat de mogelijkheid van deelname aan de wedstrijd onmogelijk maakte of beperkte, of dat het systeem van de Deelnemer heeft beschadigd.

7.10. Er wordt op gewezen dat Carrefour Belgium N.V. niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enige (in)directe schade afkomstig van een onderbreking, een mogelijke storing, de opschorting of het einde van een wedstrijd, en dit om eender welke reden, noch voor elke (in)directe schade die zou voortvloeien, op welke manier dan ook, uit een verbinding met de Website. Het is aan de Deelnemers om alle passende maatregelen te nemen om hun eigen gegevens en/of software die werden opgeslagen op hun computeruitrusting te beschermen tegen inbreuken. De verbinding van een persoon met de Website en de deelname van de deelnemers aan deze wedstrijd gebeurt volledig onder hun eigen verantwoordelijkheid.

7..11. De verantwoordelijkheid van Carrefour Belgium N.V. kan in het algemeen niet worden ingeroepen in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden buiten haar wil om. In geen enkel geval zal Carrefour Belgium N.V. aansprakelijk gesteld kunnen worden voor ongevallen, kosten, (in)directe schade van welke aard dan ook die kunnen voortvloeien uit de deelname aan deze Actie. Indien de antwoorden uitsluitend worden doorgestuurd op basis van een geïnformatiseerd proces, zijn de Deelnemers zich ervan bewust en aanvaarden ze dat Carrefour Belgium N.V. niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een storing in de netwerken, verlies, vertragingen of technische gebreken die door Internet worden veroorzaakt of door technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van formulieren en het hosten van de Website. Indien de Actie volledig of gedeeltelijk moet worden uitgesteld, geannuleerd of onderbroken om redenen buiten de wil van Carrefour Belgium N.V. om, dan kan deze laatste hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

7..12. Carrefour Belgium N.V. stelt alles in het werk om de toegang tot de Actie en tot de Website op elk ogenblik mogelijk te maken, zonder enige verplichting hiertoe. Carrefour Belgium N.V. kan op elk ogenblik, meer bepaald omwille van technische redenen, updates en onderhoud, de toegang tot de Website en de Actie onderbreken. Carrefour Belgium N.V. kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor deze onderbrekingen en de gevolgen daarvan.

7.13. Carrefour Belgium N.V. verbindt zich ertoe samen met de dienstverleners alle middelen aan te wenden om ervoor te zorgen dat het systeem voor de bepaling en status van de challenges conform verloopt. Indien er desondanks toch een fout zou optreden die het toekenningssysteem beïnvloedt, kan Carrefour Belgium N.V. hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld t.a.v. de Deelnemers.

Artikel 8 : Persoonsgegevens

In het kader van het beheer van deze Actie verwerkt Carrefour Belgium NV, als verantwoordelijke van de verwerking, de gegevens van de deelnemers conform de toepasbare wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform haar Privacy Policy, beschikbaar op https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

De volgende gegevens zullen worden verwerkt in het kader van het beheer van deze Actie: taal, geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, gsm-nummer (indien opgegeven), de unieke peterschapscode, de statistieken gelinkt aan de e-mails, gebruikersnamen, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en tijdstip van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden van de Actie, van de Carrefour Bonus Card (indien nodig) en op het akkoord voor de elektronische berichten (in voorkomend geval), de aangeboden challenges, de geselecteerde challenges, de consumptiegewoonten, het aantal punten per challenge en het totaal aantal punten.

De Deelnemers worden erover ingelicht dat hun persoonsgegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium N.V. en de onderneming Untienots en Shelf Service voor het beheer van deze Actie.

Carrefour zal de persoonsgegevens van de Deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de Deelnemer hiervoor z’n voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour Belgium N.V. zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent evenwel dat de verzending van deze gegevens via internet nooit zonder risico is.

In het kader van de “Peterschap” Challenge kunnen bepaalde cookies worden geïnstalleerd door derden (Facebook, Instagram of Twitter) onder hun eigen verantwoordelijkheid. In dat geval raden wij u aan om aandachtig kennis te nemen van het privacybeleid van deze derden. De peterschapsrelaties worden trouwens enkel gebruikt voor de toekenning van de punten en worden niet gebruikt voor andere doeleinden, noch naderhand bewaard.

De organisator bewaart de verzamelde persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is voor het beheer van deze actie en tot maximaal twee maanden na afloop van deze actie (10/12/2023), d.w.z. 10/02/2024. Bepaalde beperkte gegevens (deelname aan de actie, totaal aantal gespaarde punten tijdens de actie, e-mailadres en toestemmingsinformatie) worden gedurende een maximale periode van 18 maanden bewaard op het Bonusland-platform met het strikte doel de geschiedenis van de klant bij te houden en deelname aan toekomstige edities van de Bonus Challenge te vergemakkelijken.

De Deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te corrigeren of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium N.V.:

• via ons contactformulier beschikbaar op: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen

• telefonisch op het nummer 0800/9.10.11

• schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst –Da Vincilaan 3 bus 3 – 1930 Zaventem

U hebt ook het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

Gelieve op te merken dat uw deelname aan deze Actie wordt geannuleerd in geval van schrapping van uw gegevens of verzet tegen de verwerking ervan. Gelieve voor de uitoefening van uw rechten ons privacy beleid te raadplegen dat beschikbaar is op de link https://www2.be.carrefour.be/nl/content/bescherming-van-de-privacy.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische eliminatie van de deelname tot gevolg.

Artikel 9 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.