You are here

REGLEMENT VAN HET PLATFORM “BONUSLAND”

Artikel 1: Algemeen

1. Huidige voorwaarden van het platform “Bonusland” (hierna het 'Platform') zijn van toepassing op het Platform ter beschikking gesteld door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 3 bus 3 te 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om dit Platform uit te voeren doet Carrefour beroep op Shelf Service met als maatschappelijke zetel Z1 ResearchPark 50 te 1731 Zellik en ondernemingsnummer 0445.834.269 (hierna ‘Shelf Service).

2. De inschrijving en de toegang tot het Platform houdt de expliciete aanvaarding in van dit reglement zonder voorbehoud. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn inschrijving evenals het verlies van zijn winst op een van de acties waarop hij in voorkomend geval zou meegedaan hebben via het Platform, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan het Platform dan die beschreven in huidig reglement.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.bonusland.be.

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1. De inschrijving en deelname aan het Platform is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium en ingeschreven aan het Carrefour Bonus Card-programma.

2. Inschrijving is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van het Platform: personen die deelnemen aan de er aanwezige acties via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

4. De werknemers en medewerkers van Carrefour en Shelf Service, die hebben meegewerkt aan de organisatie van dit Platform, mogen zich inschrijven en aan de er aanwezige acties deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 3: Deelnemingsregels en voorwaarden

1. Het Platform is enkel geldig in België via de website www.bonusland.be.

2. Het Platform begint op 03/02/2020 en is geldig voor onbepaalde duur. Carrefour en Shelf Service behouden zich recht voor om het Platform stop te zetten zonder opzeggingstermijn of verantwoording.

3. Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website www.bonusland.be, ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect. Deze authentificatiegegevens worden niet opgeslagen. Om zich in te schrijven moet de deelnemer de algemene voorwaarden van Bonusland aanvaarden en desgevallend bepaalde persoonsgegevens invullen: geslacht, naam, voornaam en e-mail adres.

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

4. Door zich te registreren, kan de deelnemer meedoen aan spaaracties, wedstrijden en spelletjes die op het Platform worden aangeboden. Via het Platform kan hij gemakkelijk deelnemen aan nieuwe acties, de historiek bekijken van acties waaraan hij deelneemt of heeft deelgenomen, zijn winsten raadplegen, zijn coupons afdrukken en zijn communicatiemiddelen beheren.

5. Het is niet toegestaan om zich meer dan 1 keer in te schrijven per Carrefour-account en per Carrefour Bonus Card. De verschillende kaarten die behoren tot dezelfde account, sparen mee voor dezelfde rekening.

6. Om de twee (2) weken ontvangt de deelnemer een status-e-mail met een samenvatting van alle acties waaraan hij deelneemt en de voortgang van zijn spaartegoed, wedstrijd of spel. De deelnemer kan, indien hij dit wenst, de frequentie van deze e-mails beheren in de accountinstellingen of besluiten te stoppen met het ontvangen van deze e-mails. Als hij besluit om deze status-e-mails niet meer te ontvangen, zal hij op het einde van iedere actie alsnog een e-mail ontvangen met een link naar zijn winnende coupons (zie artikel 4.2) zodat hij deze kan laten scannen in de winkel en op die manier zijn winst ontvangen. Indien het gaat om een fysieke prijs zal de winnaar uitgenodigd worden om zijn postadres te geven.

Artikel 4: Winsten

1. Winsten zijn afhankelijk van spaaracties, wedstrijden en spellen waaraan de deelnemer deelneemt. De winsten kunnen gedetailleerd worden bekeken op de websites van de betreffende acties.

2. De winsten worden naar de winnaars via e-mail verstuurd onder de vorm van een coupon (een winnende coupon genoemd) zodra de actie is afgelopen. In deze e-mail verwijst een link naar de plaats waar de deelnemer zijn winnende coupon kan downloaden of, indien van toepassing, een uitleg vindt over hoe hij zijn winst kan ontvangen.

3. Indien de winst een fysieke prijs is die met de post of koerierdienst wordt verstuurd, zullen de winnaars een e-mail krijgen met een link om het leveradres in te vullen. Deze gegevens dienen enkel voor het versturen van de prijs en worden ten laatste 2 maanden na het einde van de actie verwijderd.

4. De deelnemer kan zich ook aanmelden op het Platform en zijn winnende coupons bekijken en / of downloaden via zijn profiel.

5. De geldigheidsdatums van de verschillende winnende coupons zijn duidelijk zichtbaar op het Platform en op de winnende coupons.

6. Om zijn winst te ontvangen in ruil voor zijn winnende coupon, kan de deelnemer de te volgen stappen raadplegen op de site van elke actie die precies zal beschrijven hoe hij zijn winst kan recupereren op het tabblad "Hoe werkt het?".

7. Als het opgegeven e-mailadres onjuist is en/of de deelnemer de coupon via het platform niet downloadt, gaat de winst naar Carrefour en verliest de winnaar het recht op welke compensatie dan ook. Carrefour kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

8. De winnende coupons zijn strikt persoonlijk en zijn niet overdraagbaar aan derden, noch inwisselbaar voor geld of een ander product.

9. Iedere winnende coupon is geldig, in combinatie met zijn Carrefour Bonus Card, in de winkels Carrefour hypermarkt, Carrefour market (indien van toepassing) en Carrefour express (indien van toepassing) die op de winnende coupon staat, tot en met de datum die vermeld staat op de winnende coupon.

10. Iedere (schriftelijke) vraag omtrent het Platform dient te worden verstuurd via dit contactformulier: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen.

11. Bij weigering van de winnende coupon of het niet-toekennen van de coupon aan de winnaar om andere redenen, gaat de winnende coupon terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welk vorm ook.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. De winnaars worden uitsluitend bepaald op basis van een computerprocedé. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2. Carrefour kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde indentifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

3. Carrefour behoudt zich het recht voor om, als de omstandigheden dit vereisen, het reglement of het Platform te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan het Platform of van de toegekende prijzen. Carrefour kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

4. De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

6. Indien het Platform door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens

In het kader van dit Platform verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en Shelf Service, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan de Privacy Policy van Carrefour, beschikbaar op https://www.carrefour.be/nl/privacy.html.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van het Platform: taal, geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, statistieken gelinkt aan de e-mail, gebruikersnaam, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en uur van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden, op de Carrefour Bonus Card (indien nodig) en op het akkoord voor de electronische berichten, datum en uur van iedere deelname, de in aanmerking komende consumptiegewoonten, het totaal aantal Bonuspunten.

De consumptiegewoonten en de winsten worden bewaard bij Shelf Service voor een periode van 18 maanden. Na deze periode wordt deze informatie geanonimiseerd.

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv en Shelf Service voor de uitvoering van huidig Platform. In het geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, door laatstgenoemde het daarvoor bestemde vakje op het registratieformulier hebben aangevinkt, kan Carrefour Belgium nv zijn persoonlijke gegevens gebruiken om hem op de hoogte te houden van de toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:

- Via ons contactformulier, beschikbaar op: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen;

- Per telefoon op 0800/9.10.11;

- Schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Da Vincilaan 3 bus 3, 1930 Zaventem.

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van het Platform en die noodzakelijk zijn voor het beheer van het Platform tot maximum 2 maanden na het einde van het Platform.

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. In geval van schrapping van zijn gegevens of verzet tegen de verwerking, is zijn deelname aan dit Platform geannuleerd zal worden. Om zijn rechten uit te oefenen kan hij de privacy policy van Carrefour raadplegen die beschikbaar is via deze link: https://www.carrefour.be/nl/privacy.html.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische eliminatie van de deelname tot gevolg.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wet en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op het Platform en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.