You are here

REGLEMENT VAN DE CASHBACK-ACTIE “Gratis Doritos actie”

ARTIKEL 1: REGLEMENT EN ORGANISATOR

1. Dit reglement beschrijft de regels die van toepassing zijn op de Cashback-actie “Gratis Doritos actie” (hierna “de Actie”). Deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen. Door zijn deelname aan de Actie stemt de deelnemer onvoorwaardelijk in met dit reglement. Geen enkele betwisting terzake zal in aanmerking worden genomen.

2. De Actie wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Da vincilaan 3, bus  3, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour') en door PepsiCo Belux, handelend in eigen naam, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 3, 1935 Zaventem (Belgïe) , en met ondernemingsnummer BE 0448.207.405 (hierna ‘de organisator'), in samenwerking met Shelf Service NV, met maatschappelijke zetel te Z1 Research Park 50, 1731 Zellik in België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0445.834.269 (hierna: “Shelf Service”) verantwoordelijk voor de creatie van de actie op het digitale platform Bonusland en verantwoordelijk voor de terugbetalingen en Unlimitail Belgium, met maatschappelijke zetel te Boulevard Baudouin 29, boîte 3B, 1000 Bruxelles en ondernemingsnummer 1002.221.024 (Hierna “Unlimitail ») , als onderaannemer.

3. Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn terugbetaling in voorkomend geval, zonder dat de partijen verantwoordelijk kunnen worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

4. Het reglement is beschikbaar op de website bonusland.win.carrefour.eu/nl/doritos-terugbetaling

ARTIKEL 2: ACTIE -EN DEELNAMEVOORWAARDEN

1. De Actie neemt aanvang op 08/07/2024 en eindigt op 04/08/2024 om 23u59. Aankopen van het in artikel 2.8 genoemde artikel moeten plaatsvinden tussen 08/07/2024 en 04/08/2024. De Actie is geldig zolang de voorraad strekt (er wordt een maximum van 10.000 cashbacks voorzien en dit over de periode van de actie).

2. Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium en ingeschreven op het Carrefour Bonus Card-programma en met een geldig Belgisch IBAN-rekeningnummer, die zich tussen de 08/07/2024 en 04/08/2024op de actie site bonusland.win.carrefour.eu/nl/ geregistreerd hebben en die het product uit artikel 2.8 hebben gekocht.

3. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

4. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

5. De werknemers en medewerkers van Carrefour, PepsiCo Belux, Shelf Service en Unlimitail, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze Actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van dit reglement.

6. Er kan slechts één (1) deelnemend product per Carrefour Bonus Card-account worden terugbetaald voor de duur van de promotie, afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad.

7. Deze Actie kent een terugbetaling van 100% in Euros(€) op onderstaand artikel en dit met een maximum van 10.000 cashbacks mits naleving van de voorwaarden van dit reglement.

8. De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market, de buurtwinkels Carrefour express alsook de online boodschappen op carrefour.eu bij aankoop van tenminste een artikel van de deelnemende producten hieronder in de periode van 08/07/2024 t.e.m. 04/08/2024:

° Doritos Flamin’ Hot 160g (EAN: 08710398530011)

° Doritos Whopper 170g (EAN: 08710398529923)

9. Betreffende de online terugbetalingsprocedure dienen onderstaande stappen nauwgezet gevolgd te worden, zoniet zal de terugbetaling in Euros(€) niet kunnen doorgaan:

1. Surf naar www.bonusland.win.carrefour.eu/nl/doritos-terugbetaling

2. Schrijf u in op de Actie vóór 04/08/2024.

3. Carrefour is niet verantwoordelijk voor de gegevens die door de klant worden doorgestuurd en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten bij het doorsturen van deze gegevens. Alle velden moeten worden ingevuld voor een geldige deelname.

4. Koop het deelnemende product vóór 04/08/2024 om 23u59 en laat uw Carrefour Bonus Card scannen bij het afrekenen in uw Hypermarkt Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express of in de Carrefour webshop.

5. Klanten ontvangen een e-mail in de dagen na hun aankoop van een deelnemend product, waarin hen wordt gevraagd hun bankrekeningnummer (IBAN) op te geven. Alleen Belgische IBAN-nummers komen in aanmerking voor terugbetaling.

6. Als de klant aan alle voorwaarden voldoet, Shelf Service zal 100% van de aankoopwaarde van het deelnemend product in euro's (€) bijschrijven op de bankrekening die gekoppeld is aan de registratie en aankoop van het deelnemende product, tot maximaal 1 maand na het einde van de actie (04/08/2024), d.w.z. 04/09/2024. Voorbeeld: als het product €2,29 kost, wordt de rekening van de klant gecrediteerd met €2,29.

10. Er wordt geen terugbetaling gedaan voor aankopen die buiten de geldigheidsdatums van de actie zijn gedaan.

11. Shelf Service behoudt zich het recht voor om het bedrag niet terug te betalen in geval van bewezen fraudepogingen.

12. Als de winnaar, om welke reden dan ook, de brief van de organisatoren niet binnen de gevraagde termijn beantwoordt, vervalt de mogelijkheid tot terugbetaling en verliest de winnaar alle rechten op welke vergoeding dan ook.

13. Als het meegedeelde adres onjuist blijkt of als een prijs niet wordt opgeëist binnen de maand na het einde van de wedstrijd zonder dat de organisatoren hiervoor verantwoordelijk zijn, verliest deze winnaar zijn recht op de prijs en blijft deze laatste de eigendom van de organisatoren. In dit geval verliest de winnaar het recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

14. De terugbetaling in het kader van de Actie kan enkel verkregen worden via het platform www.bonusland.win.carrefour.eu/nl/doritos-terugbetaling en niet via de Carrefour-filialen. Deze Actie is niet combineerbaar met andere promotionele acties.

ARTIKEL 3: UITSLUITING, WIJZIGING OF ANNULATIE VAN DE ACTIE

De organiserende partijen kunnen de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat ze verantwoordelijk kunnen worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde identifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

De organiserende partijen behouden voor om het reglement en de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. De organiserende partijen kunnen geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen. De aansprakelijkheid van de organiserende partijen kan hiervoor niet ingeroepen worden.

De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt. De deelnemingskosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat de organiserende partijen de deelnemingskosten van de Actie terugbetalen.

De organiserende partijen kunnen geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kunnen de organiserende partijen geenszins aansprakelijk worden gehouden.

De organiserende partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld:

- in geval van overmacht of een beslissing van de autoriteiten waardoor de winnaar niet van de prijs kan genieten;

- voor ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en alle schade, van welke aard of oorzaak dan ook, door deelname aan deze actie; de uitreiking van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs, in welke vorm dan ook;

- schade en/of vertraging veroorzaakt door derden, in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 4: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van het beheer van de “Gratis Doritos actie” cashback-actie, verwerkt Carrefour, als verwerkingsverantwoordelijke, en Shelf Service en Unlimitail, als verwerkers, de persoonsgegevens van de deelnemers conform de wetgeving met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en conform haar P rivacyverklaring , beschikbaar op https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van deze Actie: achternaam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord, postcode, Bonus Card nummer, datum en tijdstip van deelname , postadres, het antwoord op de algemene voorwaarden van de Actie, en van de digitale platform Bonusland, en op de Carrefour Bonus Card (indien van toepassing) , e-mail statistieken, in aanmerking komende consumptiegewoonten, aantal gespaarde Bonuspunten gedurende de actie, de IBAN-rekening en het terugbetalingsbedrag in euro's (alleen voor winnaars).

Deelnemers worden geïnformeerd dat hun persoons gegevens zullen worden verwerkt door Carrefour Belgium NV en haar onderaannemers Shelf Service en Unlimitail met het oog op de uitvoering van deze Actie.

Carrefour zal de persoonsgegevens van de deelnemer niet aan andere derden doorgeven, tenzij de deelnemer hiervoor zijn voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.

De deelnemer heeft recht om toegang tot zijn persoonsgegevens, correctie, beperking, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid ervan te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking. Hou er rekening mee dat in het geval van verwijdering van hun gegevens of bezwaar tegen de verwerking, deelnemers niet langer het recht hebben om hun winsten op te eisen. Om hun rechten uit te oefenen, kunnen deelnemers onze Privacyverklaring raadplegen die beschikbaar is op de volgende link : https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

De deelnemer kan ook contact op te nemen met Carrefour Belgium NV via :

° ons contactformulier beschikbaar op https://support.carrefour.be/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360000049249 ;

° op het volgende adres : Carrefour Belgium – Klantendienst – Corporate Village, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem

° op het volgende e-mailadres : [email protected]

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (04/08/2024), zijnde 04/10/2024. Bepaalde beperkte gegevens (deelname aan de actie en het totaal aantal gespaarde punten tijdens de actie) worden gedurende een periode van 6 maanden (04/02/2025) bewaard op het Bonusland platform met als strikt doel de historiek van de klant bij te houden.

ARTIKEL 5: KLACHTEN EN GESCHILLENREGELING

Ingeval van betwistingen zijn de rechtbanken bij wet aangewezen bevoegd. Bij gebreke van een specifiek aangewezen rechtbank bij de wet of indien de partijen in onderlinge overeenstemming daartoe besluiten, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd Deze Actie en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen of geschillen wordt beheerst door het Belgisch recht.