You are here

VOORWAARDEN « Ik wil Mijn Folder van Carrefour België ontvangen»

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de postbedeling van de Carrefour Folder die wordt georganiseerd door Carrefour Belgium N.V., met maatschappelijke zetel gelegen in de Da Vincilaan 3 bus 3 te 1930 Zaventem, met als ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna genoemd « Carrefour »). Voor de uitvoering van deze dienst (registratie van de inschrijving, leveringen van de folder, uitschrijving), doet Carrefour een beroep op de onderneming Touch Agency, met maatschappelijke zetel gelegen in de Terhulpsesteenweg 185, 1170 Watermaal-Botsvoorde met als ondernemingsnummer 0875.525.364 (hierna genoemd « Touch Agency »).

2. Inschrijving op de Carrefour houdt de uitdrukkelijke aanvaarding in van deze voorwaarden, zonder enig voorbehoud. De niet-naleving van dit reglement door de ingeschrevene kan leiden tot automatische schrapping van deze dienst die wordt aangeboden aan de ingeschrevene, zonder dat de verantwoordelijkheid van Carrefour daardoor kan worden ingeroepen en zonder recht op enige schadevergoeding.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.ikwilmijnfolder.be.

Artikel 2: Inschrijvingsmodaliteiten en -voorwaarden

1. Inschrijvingen op de Folder van Carrefour België zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke meerderjarige personen met verblijfplaats in België die ingeschreven zijn op het Carrefour Bonus Card-programma.

2. Er mag slechts één enkele inschrijving per Carrefour Bonus Card-account zijn. De verschillende kaarten van eenzelfde account zijn gelinkt aan één enkele inschrijving.

3. De Carrefour Folder wordt wekelijks bedeeld door de post. Eén week op twee wordt deze folder verdeeld via de Direct Mailing “Bonus Time”.

4. Om geldig in te schrijven op de Carrefour Folder moet de klant die houder is van een Carrefour Bonus Card:

- zich authentificeren op de website www.ikwilmijnfolder.be door middel van de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card, zijn geboortedatum en zijn postcode of door middel van zijn gebruikersnaam en wachtwoord van Carrefour Connect. Deze authentificatiegegevens worden niet geregistreerd. Om zich in te schrijven op de Carrefour Folder moet de klant:

- (indien dit nog niet gebeurd is) de algemene voorwaarden van de Carrefour Bonus Card aanvaarden, raadpleegbaar op de website https://bonuscard.be.carrefour.eu/

- deze algemene voorwaarden aanvaarden met betrekking tot de verdeling van de Carrefour Folder

- zijn postadres opgeven voor de verzending van de Carrefour Folder en desgevallend zijn persoonsgegevens aanvullen m.b.t. zijn Carrefour Bonus Card-account zoals geslacht, geboortedatum, naam, voornaam en e-mailadres.

Het moment waarop de klant zich inschrijft op de Carrefour Folder wordt geregistreerd. De klant waarborgt dat de door hem overgemaakte gegevens correct, bijgewerkt en volledig zijn.

5. Door zijn inschrijving zal de klant de Carrefour Folder gratis ontvangen via de post en dit gedurende onbepaalde tijd.

6. Uitschrijving. De klant kan ten allen tijde beslissen om z’n Carrefour Folder niet meer te ontvangen. Er is een termijn van ongeveer 1 maand nodig om de klant te verwijderen uit de verzendlijst. Uitschrijving op deze Carrefour Folder heeft geen betrekking op andere vormen van communicatie vanwege Carrefour.

7. Elk (schriftelijk) verzoek betreffende de verdeling van deze Carrefour Folder moet worden verstuurd via ons contactformulier beschikbaar op https://support.carrefour.eu/hc/nl.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

1. Aangezien de inschrijving uitsluitend gebeurt op basis van een computerproces, kan Carrefour niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen in het netwerk, verlies, vertraging of technische gebreken veroorzaakt door het Internet of de technische dienstverleners die betrokken zijn bij het doorsturen van de gegevens en het hosten van de website.

2. Carrefour behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, de voorwaarden of de inschrijving uit te stellen, te wijzigen of te annuleren zonder dat haar aansprakelijkheid daardoor kan worden ingeroepen. Carrefour kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of kosten, van eender welk aard, die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg zijn van het al dan niet ontvangen van een Carrefour Folder. De aansprakelijkheid van Carrefour kan daarvoor niet worden ingeroepen.

3. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor foutieve, onvolledige of verkeerde gegevens die door klanten worden meegedeeld en die aanleiding zouden geven tot een verkeerd of onbekend adres.

4. Mocht de verdeling worden geannuleerd wegens overmacht, kan Carrefour daar geenszins aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 4: Persoonsgegevens

In het kader van het beheer van de folderverdeling, verwerken CARREFOUR, als verwerkingsverantwoordelijke, en de onderneming Touch, als onderaannemer, de gegevens van de klanten overeenkomstig de geldende toepasbare wetgevingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met haar privacy beleid, dat beschikbaar is via https://www2.be.carrefour.eu/fr/content/protection-de-la-vie-privee.

In het kader van het beheer van deze inschrijving zullen de volgende gegevens worden verwerkt: de taal, het geslacht, de naam, de voornaam en het volledige postadres voor de adressering. Op het ogenblik van authentificatie heeft men ook toegang tot de volgende gegevens: gebruikersnaam (e-mail), wachtwoord (alternatief: postcode, nummer van de Bonus Card, geboortedatum), datum en tijdstip van de inschrijving, de aanvaarding van het reglement IkWilMijnCarrefour folder, het antwoord op de algemene voorwaardenvan de Carrefour Bonus Card (in voorkomend geval) en de instemming met elektronische communicatie.

De tijdens deze aanvraag opgegeven gegevens (volledig postadres) worden ook verwerkt om het adres van de klant bij te werken dat gekend is in het Carrefour Bonus Card-profiel.

De klanten worden erover ingelicht dat hun persoonsgegevens het voorwerp zullen uitmaken van een verwerking door Carrefour Belgium N.V en de onderneming Touch ter uitvoering van deze inschrijving. De onderneming Atelier 3000 (VZW), gelegen aan Avenue de Heppignies 42 in 6220 Fleurus, met bedrijfsnummer BE0677.438.102, ontvangt trouwens uw adresgegevens die nodig zijn voor het drukwerk en de postbedeling van de Carrefour Folder.

Carrefour zal de persoonsgegevens van de ingeschrevene niet doorgeven aan derden, behalve in geval van uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de ingeschrevene.

Carrefour zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De inschrijver erkent echter dat het versturen van deze gegevens via internet nooit zonder risico is.

Zolang de klant ingeschreven is om z’n Carrefour Folder te ontvangen, worden zijn gegevens bewaard. In geval van uitschrijving worden zijn gegevens uiterlijk twee maanden na ontvangst van het verzoek van de klant, verwijderd.

De klant heeft recht op toegang tot de hem betreffende gegevens en kan desgevallend rectificatie, beperking of schrapping ervan vragen door contact op te nemen met Carrefour Belgium N.V.:

● via ons contactformulier dat beschikbaar is op https://support.carrefour.eu/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360000049249 ;

● telefonisch via 0800/9.10.11 ;

● schriftelijk naar het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Da Vincilaan 3 bus 3 – 1930 Zaventem"

U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. In geval van verwijdering van uw gegevens of in geval van verzet tegen de verwerking ervan, zult u de Carrefour Folder niet meer kunnen ontvangen. Gelieve voor de uitoefening van uw rechten ons privacy beleid te raadplegen dat beschikbaar is via de link: https://www2.be.carrefour.eu/fr/content/protection-de-la-vie-privee.

De klanten stemmen in met alle controles van hun identiteit en contactgegevens, Iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of vals of foutief adres leidt automatisch tot uitsluiting van inschrijving.

Artikel 5: Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgische recht. Alle eventuele geschillen die daaruit voortvloeien of betrekking hebben op de verdeling van de Carrefour folder en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend worden gebracht voor de bevoegde rechtbanken van Brussel.