You are here

REGLEMENT VAN HET SPEL “Spel-catalogus »

Artikel 1: Algemeen

⦁ Huidige voorwaarden van het spel “Spel-catalogus” (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te The Corporate Village, Bayreuth Building, Leonardo Da Vincilaan 3 , Bus 3, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour beroep op Shelf Service met als maatschappelijke zetel Z1 ResearchPark 50, 1731 Zellik, en ondernemingsnummer 0445.834.269 (hierna ‘Shelf Service).

⦁ Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

⦁ Het reglement is beschikbaar op de website www.bonusland.be

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

⦁ Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

⦁ Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

⦁ De werknemers en medewerkers van Carrefour en Shelf Service, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen niet deelnemen.

Artikel 3: Deelnameregels en -voorwaarden

⦁ De Actie is enkel geldig op de website www.bonusland.be.

⦁ De Actie begint op 16/10/2023 (startdatum van de Actie) en eindigt op 06/12/2023 om middernacht (einddatum van de actie).

⦁ Om geldig deel te nemen aan de Actie moet de deelnemer een van de QR-codes scannen die aan de Wedstrijd zijn gewijd, zoals gepubliceerd op de pagina's van de catalogus Spelen 2023 van Carrefour België. In totaal zijn er acht (8) verschillende QR-codes in deze catalogus. Elk van de acht QR-codes leidt naar de Bonusland pagina die gewijd is aan het winnen van een andere prijs in deze wedstrijd.

De deelnemer moet dan zich kenbaar maken op de website www.bonusland.be:

ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode

ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect

ofwel met geldig mailadres en door een persoonlijke wachtwoord te crëeren en dit vanaf 16/10/2023 tot en met 06/12/2023.

Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Deze inloggegevens worden niet opgeslagen. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

⦁ De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be.

⦁ Deze algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd zijn gegevens vervolledigen: geslacht, naam, voornaam en e-mailadres.

⦁ De algemene voorwaarden aanvaarden van de Carrefour Bonus Card

Minderjarige deelnemers mogen deelnemen aan de actie als ze hun deelname onder toezicht van een volwassene hebben gevalideerd door het juiste vakje aan te vinken.

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

Deelnames zijn beperkt tot één (1) voor elk van de acht verschillende QR-codes, evenals per Carrefour Bonus Card-account of per e-mailadres, afhankelijk van de door de deelnemer gekozen authenticatiemethode. Het is niet mogelijk om meer dan één prijs te winnen per Carrefour Bonus Card-rekening en per email adres.

Artikel 4: Het spel

⦁ De deelname aan het wedstrijdspel moet gebeuren tussen de data zoals vastgesteld in artikel 3. Alleen deelnames die tussen beide data worden geregistreerd, zijn toegelaten. Op de website www.bonusland.be wordt de Deelnemer uitgenodigd mee te doen aan de Actie door op de knop ‘Ik speel mee’ te klikken.

⦁ Elke deelnemer verklaart de volledige regels en de principes van het spel te hebben gelezen en verklaart deze te hebben geaccepteerd.

⦁ Deze wedstrijd is geen kansspel in de betekenis van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Het is ook geen loterij in de zin van artikel 301 van het Wetboek van Strafrecht.

⦁ Met elk van de acht verschillende QR Codes kun je een andere prijs winnen door specifieke vragen te beantwoorden. Voor elk van de acht verschillende QR Codes is het de bedoeling om de twee hoofdvragen en de bijvraag correct te beantwoorden. Voor elk van de acht QR-codes wordt een andere lijst met winnaars opgesteld.

⦁ Voor elk van de acht verschillende QR-codes is de winnaar de persoon die beide hoofdvragen en de schiftingsvraag juist heeft beantwoord. Als niemand de schiftingsvraag juist heeft beantwoord, is de persoon wiens antwoord het dichtst bij het juiste antwoord op de schiftingsvraag ligt de winnaar. Bij een gelijke stand wordt de persoon die als eerste heeft ingeschreven als winnaar aangewezen. Het moment waarop het antwoord wordt geregistreerd, bepaalt de winnaar.

Artikel 5: De winsten

⦁ In totaal zijn er 13 winnaars.

⦁ De te winnen prijzen zijn als volgt:

- Code QR Wit beer : 1x set producten Lego

- Code QR Bruin beer : 5x 2 Funcard ingang voor Plopsa

- Code QR Play Doh : 1x set producten Play Doh

- Code QR Playmobil : 1x aankoopsbon twv €750 bij Playmobil

- Code QR Steffi : 2x set producten Steffi

- Code QR Transformers : 1x Nintendo Switch + draadloze controller

- Code QR Politie-wagen : 1x Playstation 5 + headset gaming + spel FC24

- Code QR Monopoly : 1x Carrefour Reizen bon twv €1.000

⦁ De winnaars zullen vanaf 11/12/2023 gecontacteerd worden door Carrefour die de prijs zal uitreiken.

⦁ Indien het opgegeven e-mailadres niet correct blijkt te zijn, wordt de prijs teruggestuurd naar Carrefour en verliest de winnaar elk recht op een vergoeding in welke vorm dan ook. Carrefour kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

⦁ Iedere prijs is strikt persoonlijk en zijn niet overdraagbaar aan derden, noch inwisselbaar voor geld of andere producten.

⦁ Iedere (schriftelijke) vraag omtrent de Actie dient te worden verstuurd via dit contactformulier: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen.

⦁ Bij weigering van de prijs of het niet-toekennen van de prijs aan de winnaar om andere redenen, gaat de prijs terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke vorm ook.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

⦁ De winnaar word uitsluitend bepaald op basis van een computerprocedé. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

⦁ Carrefour kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde indentifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

⦁ Carrefour behoudt zich het recht voor om het reglement en de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen.

⦁ De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

⦁ De deelnamekosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Carrefour de deelnemingskosten van de Actie terugbetaalt.

⦁ Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

⦁ Deelnemers kunnen niet vragen om hun prijs te ruilen voor andere goederen dan de winst.

⦁ De deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn prijs.

⦁ Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 7: Persoonlijke gegevens

In het kader van deze Actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en Shelf Service, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op https://www.carrefour.be/nl/privacy.html.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van de Actie: naam, voornaam, taal, geslacht, e-mailadres, statistieken gelinkt aan de e-mail, gebruikersnaam, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en uur van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden, op de Carrefour Bonus Card (indien nodig) en op het akkoord voor de elektronische berichten, het antwoord op het formulier voor ouderlijke toestemming (indien van toepassing), datum en uur van iedere deelname, de antwoorden op de vragen, de winst(en), het adres (voor de winnaars).

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv en Shelf Service, voor de uitvoering van huidige Actie, en om de geschiedenis van de klant op te bouwen (zie de laatste paragraaf over dit onderwerp).

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:

⦁ Via ons contactformulier, beschikbaar op: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen;

⦁ Schriftelijk op hetvolgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Da Vincilaan 3, bus 3, 1930 Zaventem.

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Gelieve te noteren dat in geval van schrapping van zijn gegevens of verzet tegen de verwerking, zijn deelname aan deze Actie geannuleerd zal worden. Om zijn rechten uit te oefenen kan hij de privacy policy van Carrefour raadplegen die beschikbaar is via deze link: https://www.carrefour.be/nl/privacy.html.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische eliminatie van de deelname tot gevolg.

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (06/12/2023), zijnde 06/02/2024. Bepaalde beperkte gegevens (deelname aan de actie) worden gedurende een periode van 18 maanden (06/06/2025) bewaard op het Bonusland platform met als strikt doel de historiek van de klant bij te houden, behalve voor deelnemers die de verbindingsmethode Naam/Voornaam/E-mailadres gebruiken.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.