You are here

REGLEMENT SPAARACTIE ‘MY BABY LOVE 23-24’

Artikel 1: Algemeen

1. Huidige voorwaarden van het platform ‘MY BABY LOVE’ (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium N.V., met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan3, bus 3, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour een beroep op Shelf Service met als maatschappelijke zetel Z1 ResearchPark 50, 1731 Zellik en ondernemingsnummer 0445.834.269 (hierna ‘Shelf Service’).

2. Deelname aan de Actie impliceert de expliciete aanvaarding van dit reglement zonder voorbehoud. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.mybabylove.be.

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1. Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, gedomicilieerd in België en ingeschreven op het Carrefour Bonus Card-programma.

2. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

4. De werknemers en medewerkers van Carrefour en Shelf Service, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van dit reglement.

Artikel 3: Deelnemingsregels en voorwaarden

1. De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market, de buurtwinkels Carrefour express en voor de online aankopen op carrefour.be.

2. De Actie begint op 02/10/2023 (startdatum van de Actie) voor een onbepaalde duur. De spaaractie duurt 1 jaar en wordt jaarlijks op 0 teruggezet (oktober). Carrefour behoudt zich echter het recht voor om de Actie op elk moment te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Carrefour kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval de Actie eindigt. Voor bestellingen gedaan op carrefour.eu, moeten afhalingen of leveringen tijdens dezelfde periode plaatsvinden.

3. De coupons waarmee tijdens de Actie Bonuspunten gespaard kunnen worden, kunnen gedownload worden via een e-mail die iedere 6 maanden wordt verstuurd. Het staat de deelnemer vrij te kiezen of hij zijn coupon wil downloaden of verder wil sparen. De eerste coupons worden verstuurd vanaf 22/04/2024 en zijn geldig tot de datum, aangegeven op de coupon. Op het einde van de spaaractie, zijnde na 1 jaar (29/09/2024), moeten de coupons ingewisseld zijn. Die coupons worden verstuurd vanaf 14/10/2024. Vervolgens kan de deelnemer opnieuw beginnen sparen gedurende een periode van 1 jaar.

4. Om geldig deel te nemen aan de Actie moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website www.mybabylove.be, ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, zijn geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 02/10/2023. Deze identificatiegegevens worden niet opgeslagen.

Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Deze worden niet opgeslagen. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook

- de algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be;

- deze algemene voorwaarden aanvaarden

- De algemene voorwaarden aanvaarden van de Carrefour Bonus Card

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

5. Dankzij zijn inschrijving kan de deelnemer sparen voor Bonuspunten door deelnemende producten (zie art 3.8) te kopen. De deelnemer moet bij aankoop van de producten van de deelnemende merken zijn Carrefour Bonus Card tonen aan de kassa van de deelnemende Carrefourwinkels. Alleen de aankopen vanaf 02/10/2023 waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd die gelinkt is aan de inschrijvingsgegevens, zullen in rekening genomen worden.

6. Als een deelnemer zich inschrijft na het begin van de Actie, zullen alle deelnemende producten (zie art. 3.8) die gekocht zijn sinds het begin van de Actie in de Carrefourwinkels in rekening genomen worden, voor zover bij de aankoop de Carrefour Bonus Card werd gescand aan de kassa.

7. Het is niet toegestaan om meer dan 1 keer deel te nemen per Carrefour Bonus Card. De verschillende kaarten die behoren tot dezelfde account, sparen mee voor dezelfde rekening.

8. Het aantal deelnemende merken kan uitbreiden tijdens de actie. De wijzigingen zullen meegedeeld worden aan de deelnemer. De deelnemende producten zijn alle producten van de volgende merken (actueel overzicht van deelnemend producten): Pampers, Nestlé Baby, Nestlé Groeimelk, Organix, Hero baby, Huggies (aankopen in aanmerking genomen vanaf 10/06/2024) die verkocht worden door Carrefour België.

Tijdens de actie kan de lijst van deelnemende producten wijzigen. De deelnemers worden hiervan via e-mail op de hoogte gebracht. Met de aankoop van deze nieuwe producten wordt geen rekening gehouden vanaf het begin van de actie maar vanaf een op voorhand aan de deelnemer meegedeelde datum.

9. De waarde die wordt meegeteld voor de Actie is deze die effectief betaald wordt aan de kassa. In het geval van een samengesteld aanbod zoals “1 product gratis bij aankoop van 2 producten”, zal enkel de waarde van de 2 betalende producten worden meegeteld. Het gratis product wordt niet meegeteld.

10. Carrefour volgt tijdens de Actie het aantal aankopen van de deelnemer. Om de twee weken ontvangt de deelnemer een e-mail met een overzicht van zijn spaarniveau.

11. Gedurende en na de Actie kan de deelnemer meerdere keren (maximaal 1 keer per maand) promoties ontvangen voor acties, gelijkaardig aan My Baby Love. Als de deelnemer besluit om deze niet meer te ontvangen, kan hij zijn voorkeuren wijzigen op de website www.bonusland.be zonder zich te moeten uitschrijven van de Actie My Baby Love.

12. Elk jaar wordt de deelnemer automatisch opnieuw ingeschreven en per e-mail op de hoogte gebracht. In deze e-mail krijgen ze de mogelijkheid om zich niet opnieuw in te schrijven.

13. De deelnemer kan op elk moment beslissen om zich uit te schrijven voor de Actie via zijn account op Bonusland.be

Artikel 4: Winsten

1. De winsten worden uitgekeerd volgens het bereikte spaarniveau. De mogelijke winsten zijn de volgende:

°Bij aankoop van 70 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 750 Bonuspunten

°Bij aankoop van 140 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 1.600 Bonuspunten

°Bij aankoop van 220 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 3.000 Bonuspunten

°Bij aankoop van 300 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 4.500 Bonuspunten

°Bij aankoop van 400 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 7.000 Bonuspunten

°Bij aankoop van 500 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 9.000 Bonuspunten

°Bij aankoop van 750 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 15.000 Bonuspunten

De winsten zijn niet cumulatief.

De coupons waarmee tijdens de Actie Bonuspunten gespaard kunnen worden, kunnen gedownload worden in een e-mail die elke 6 maanden wordt verstuurd. Het staat de deelnemer vrij te kiezen of hij zijn coupon wil downloaden of verder wil sparen. De eerste coupons worden vanaf 22/04/2024 verstuurd en zijn geldig tot de datum, aangegeven op de coupon. Na 1 jaar (29/09/2024) moeten de coupons ingewisseld zijn. Die coupons worden verstuurd vanaf 14/10/2024. Vervolgens kan de deelnemer opnieuw beginnen sparen.

2. De winsten worden in de vorm van een coupon per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de deelnemer bij de registratie heeft meegedeeld. Er wordt slechts één e-coupon verzonden per gewonnen prijs en per inzending gekoppeld aan een Carrefour Bonus Card. De coupon kan slechts eenmaal per account worden gebruikt.

3. De eerste coupon zal verstuurd worden vanaf 22/04/2024.

4. Om de coupon te verzilveren toont de deelnemer, bovenop zijn Carrefour Bonus Card, zijn coupon aan de kassa van een Carrefourwinkel wanneer hij voor de tegenwaarde in euro aan deelnemende producten koopt of heeft gekocht. Voor de verschillende spaarniveaus zijn dit:

° bij 750 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 7,5 €;

°bij 1.600 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 16 €;

° bij 3.000 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 30 €;

° bij 4.000 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 40 €;

° bij 7.000 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 70 €;

° bij 9.000 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 90 €;

° bij 15.000 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 150 €;

Zo worden de Bonuspunten op de rekening van de deelnemer bijgeschreven.

5. Als het opgegeven adres niet correct blijkt, gaat de cheque terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, onder welke vorm ook. Carrefour kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

6. De coupons zijn strikt persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden aan derden en niet ingeruild worden tegen geld of producten.

7. Elke coupon is, in combinatie met de Carrefour Bonus Card, geldig in de winkels Carrefour hypermarkten, Carrefour market en Carrefour express in België of online op de website carrefour.eu tot en met de datum die vermeld staat op de coupon.

8. Iedere (schriftelijke) vraag omtrent de Actie dient te worden verstuurd via dit contactformulier: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen.

9. Bij weigering van de coupon of het niet-toekennen van de coupon aan de winnaar om andere redenen, gaat de coupon terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke vorm ook.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. De winnaars worden uitsluitend bepaald op basis van een computerprocedé. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2. Carrefour kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde indentifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

3. Carrefour behoudt zich het recht voor om het reglement en de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen. De organisator kan in dit verband niet aansprakelijk worden gesteld. In geval van vroegtijdige beëindiging van de Actie, zullen de Bonuspunten die de deelnemer reeds heeft verzameld, niet worden beïnvloed en aan hem/haar worden teruggegeven.

4. De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5. De deelnemingskosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Carrefour de deelnemingskosten van de Actie terugbetaalt.

6. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

7. De deelnemer kan zijn coupon enkel inruilen voor de cadeaus zoals hierboven beschreven.

8. De deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de bon.

9. Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden. Carrefour kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor technische problemen.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens

In het kader van deze Actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en Shelf Service, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van deze Actie: naam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord op de Carrefour-platformen, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, datum en uur van inschrijving, reactie op de algemene voorwaarden, van de Carrefour Bonus Card (indien van toepassing) en toestemming voor elektronische communicatie, e-mailstatistieken, in aanmerking komende consumptiegewoonten, totaal aantal gespaarde Bonuspunten tijdens de actie.

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv en Shelf Service voor de uitvoering van huidige Actie, en om toe te voegen aan de geschiedenis van de klant (zie laatste paragraaf over dit onderwerp). In het geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, door laatstgenoemde het daarvoor bestemde vakje op het registratieformulier hebben aangevinkt, kan Carrefour Belgium nv zijn persoonlijke gegevens gebruiken om hem op de hoogte te houden van de toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer ekent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:

- Via ons contactformulier, beschikbaar op: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen ;

- Schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Da Vincilaan 3, bus 3, 1930 Zaventem.

De consument zal, twee jaar na de inschrijvingsdatum en als hij geen babyproducten heeft gekocht bij Carrefour, een e-mail ontvangen met de vraag of hij zijn deelname aan de Actie My Baby Love wil verderzetten. Indien hij niet antwoord of weigert, zal hij uit de Actie verwijderd worden.

De deelnemer heeft tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. In geval van schrapping van zijn gegevens of in geval van verzet tegen de verwerking ervan, wordt zijn deelname aan deze Actie geannuleerd. Gelieve voor de uitoefening van deze verschillende rechten ons privacybeleid te raadplegen dat beschikbaar is op de link https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische uitsluiting van de deelname tot gevolg.

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (29/09/2024), zijnde 29/11/2024. Bepaalde beperkte gegevens (deelname aan de actie en het totaal aantal gespaarde punten tijdens de actie) worden gedurende een periode van 18 maanden (29/05/2026) bewaard op het Bonusland platform met als strikt doel de historiek van de klant bij te houden.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.