You are here

Voorwaarden van de actie “Digitale stempelactie”

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de "Digitale stempelactie" van het Carrefour Bonus Card-programma georganiseerd door Carrefour Belgium N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 3, met ondernemingsnummer BE0448.826.918 (hierna "Carrefour").

2. De inschrijving op de "Digitale stempelactie" impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van deze voorwaarden, zonder enig voorbehoud. De niet-naleving van het genoemde reglement door de inschrijver kan automatisch leiden tot de annulering van de aan de inschrijver aangeboden dienst, zonder dat Carrefour hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden en zonder enig recht op schadevergoeding. Inschrijving op de "Digitale stempelactie" kan enkel op de manier zoals beschreven in dit reglement

3. De "Digitale stempelactie" is geldig van 1 november 2023 tot 17 december 2023 in alle Carrefour-winkels (Hyper, Market & Express) in België. Indien de geldigheidsduur van deze specifieke actie bij besluit van Carrefour zou worden verlengd, blijft de aanvaarding van deze voorwaarden van toepassing voor de volledige geldigheidsduur van de actie indien er zich geen andere wijzigingen voordoen dan de duur, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt. Deze uitbreiding zal in voorkomend geval aan de deelnemers worden meegedeeld in de winkel, en via digitale kanalen (e-mail, websites, Carrefour mobiele applicatie ).

4. De "Digitale stempelactie" is geldig in alle Carrefour-winkels in België , en op boodschappen die worden voorbereid op Carrefour.be, met betaling en afhaling in de winkels. Deze aanbieding kan niet worden toegepast op aankopen met online betaling.

5. De "Digitale stempelactie" wordt automatisch toegepast op vertoon van de Carrefour Bonus Card bij per aankoop van 20€ in de Carrefour Hyper en Market-winkels en per aankoop van 10€ in de Carrefour Express winkels en zodra de registratie van de klant volledig is voltooid. De inschrijving wordt onmiddellijk geregistreerd.

6. Deze Actie wordt in geen geval ondersteund, gesponsord of beheerd door Apple of Google.

Artikel 2: Modaliteiten en voorwaarden van inschrijving

1. De inschrijving op de "Digitale stempelactie" is uitsluitend voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen die in België gedomicilieerd zijn en die zijn aangesloten bij het Carrefour Bonus Card-programma.

2. Er kan slechts één inschrijving per Carrefour Bonus Card-account zijn. De verschillende kaarten van eenzelfde account zijn gekoppeld aan één enkele inschrijving.

3. De medewerkers en personeelsleden van Carrefour die hebben meegewerkt aan de organisatie van de "Digitale stempelactie" kunnen zich inschrijven voor de actie op voorwaarde dat zij dit doen in overeenstemming met de voorwaarden van dit reglement.

4. Om geldig in te schrijven op deze "Digitale stempelactie", moet de Carrefour Bonus Card-klant:

- zich authenticeren op de website Carrefour.be of op http://bonusland.be met zijn Carrefour Connect gebruikersnaam en wachtwoord of met zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode. Zij kunnen dit ook doen via de mobiele applicatie van Carrefour of de terminals in de winkel door authenticatie op dezelfde manier als hierboven

- de huidige algemene voorwaarden met betrekking tot de aanbieding "Digitale stempelactie" aanvaarden.

- Elke deelname via de website bonusland.be impliceert dat de deelnemer vooraf de algemene voorwaarden van het Bonusland-platform beschikbaar op www.bonusland.be heeft aanvaard, evenals de algemene voorwaarden van de Carrefour Bonus Card beschikbaar op de website https://bonuscard.carrefour.be/nl/terms-and-conditions/bonuscard en/of de algemene voorwaarden van Carrefour Connect.

- Elke deelname via de website Carrefour.be impliceert dat de deelnemer vooraf de algemene voorwaarden van de Carrefour Bonus Card beschikbaar op de website https://bonuscard.carrefour.be/nl/terms-and-conditions/bonuscard en/of de algemene voorwaarden van Carrefour Connect.

De datum en het tijdstip van inschrijving op deze "Digitale stempelactie" worden geregistreerd.

5. Door zich in te schrijven schrijft de klant zich gratis in voor de "Digitale stempelactie" van zijn Carrefour Bonus Card voor de duur van de aanbieding zoals vermeld in artikel 1, §3 van dit reglement.

6. Elk ander (schriftelijk) verzoek betreffende deze “Digitale stempelactie" van het Carrefour Bonus Card-programma moet worden verstuurd via ons contactformulier dat beschikbaar is op support.carrefour.eu.

7. De klant garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens juist, up-to-date en volledig zijn.

Artikel 3: Hoe de “Digitale stempelactie" werkt

1. Per aankoop van 20€ in de Carrefour Hyper en Market-winkels en per aankoop van 10€ in de Carrefour Express winkels (Niet geldig voor alcohol, leeggoed, tabak, sigaretten, gemeentelijke vuilniszakken, telefoonkaarten, prepaid SIM-kaarten en herlaadkaarten & betaalwijzen (type: Paysafecard), elektronische kaarten, geschenkkaarten, voorbereidings- en leveringskosten bij online boodschappen en andere wettelijke uitzonderingen) ontvangt de klant een gedematerialiseerde zegel zodra hij/zij zich heeft ingeschreven voor de “Digitale stempelactie" in overeenstemming met de voorwaarden in dit reglement.

2. Elk level bestaat uit 20 stempels. Voor elk level dat met 20 stempels is voltooid, ontvangt de klant een Bonus Points coupon onderaan het ticket. De coupon kan ook worden geactiveerd in de terminal in de winkels of in de Carrefour Mobiele App. Elke gedematerialiseerde spaarkaart bestaat uit 3 niveaus van 20 zegels, zodat de klant in totaal tot 5.000 bonuspunten kan ontvangen, of € 50 per gedematerialiseerde spaarkaart. .

- Zodra het 1e level is bereikt, ontvangt de klant een coupon voor 1.000 Bonuspunten..

- Zodra het 2e level is bereikt, ontvangt de klant een coupon voor nog eens 1.500 Bonuspunten.

- Zodra het 3e level is bereikt, ontvangt de klant een coupon voor nog eens 2.500 Bonuspunten. Door de 3 niveaus te voltooien heeft de klant zijn eerste gedematerialiseerde spaarkaart bereikt. Hij kan de actie voortzetten door een tweede gedematerialiseerde spaarkaart te starten, dat wil zeggen door zijn zegelverzameling op het eerste niveau te hervatten. En zo verder tot het einde van de actie. Er is een limiet van 5 gedematerialiseerde spaarkaarten per klant.

De bonnen zijn geldig vanaf de start van de actie tot en met 31/12/2023.

De klant kan het verloop van zijn zegelteller bekijken op zijn kassaticket, op de website Carrefour.be, op de website bonusland.be, de Carrefour Mobiele applicatie of de in-store terminal.

Artikel 4: Verantwoordelijkheden

1 In zoverre de inschrijving uitsluitend gebeurt op basis van een geïnformatiseerd proces, kan Carrefour niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in de computernetwerken, verlies, vertragingen of technische gebreken die worden veroorzaakt door Internet of de technische dienstverleners die tussenkomen in de gegevensoverdracht en de hosting van de website.

2. Carrefour Belgium N.V. behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, de voorwaarden of de inschrijving op te schorten, te wijzigen of te annuleren zonder dat haar aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Carrefour kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het al dan niet ontvangen van de voordelen of promoties die gelinkt zijn aan de aanbieding “Digitale stempelactie”. Carrefour kan daar niet aansprakelijk voor worden gehouden.

3. Indien de "Digitale stempelactie" zou worden geannuleerd wegens overmacht, kan Carrefour daar in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld.

4. Carrefour kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele foutieve, onvolledige of gebrekkige gegevens die door de deelnemers worden meegedeeld en die resulteren in een foutief e-mail- of postadres.

5. De inschrijver erkent dat de inschrijving volledig op zijn/haar eigen risico gebeurt.

Artikel 5: Communicatie naar de klanten toe

De klant die is ingeschreven voor de "Digitale stempelactie" kan per e-mail of via gewone gepersonaliseerde post worden gecontacteerd. Het enige doel van deze communicatie is om geregistreerde klanten op de hoogte te brengen via deze e-mail bijvoorbeeld, wat de stand van de dankzij de aanbieding verzamelde winst is of op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen in de aanbieding.

Indien de klant dit soort sporadische communicatie uitsluitend gekoppeld aan deze actie niet wenst te ontvangen, zal hem/haar worden gevraagd zich uit te schrijven uit de aanbieding (op de in artikel 6 aangegeven wijze).

Artikel 6: Persoonsgegevens

In het kader van het beheer van de “Digitale stempelactie”, verwerkt Carrefour, als verwerkingsverantwoordelijke, en Shelf, als verwerker, de persoonsgegevens van de deelnemersconform de wetgeving met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en conform haar Privacyverklaring, beschikbaar op https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van deze Actie (afhankelijk van de wijze waarop de deelnemer zich authenticeert): achternaam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, e-mailadres (facultatief), gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Platforms, postcode, Bonus Card nummer, datum en tijdstip van participatie, postadres, het antwoord op de algemene voorwaarden van de Actie, op het Bonusland Platform en op de Carrefour Bonus Card , e-mail statistieken, in aanmerking komende consumptiegewoonten, bereikte level, datum, tijdstip, aantal verkregen Bonuspunten, de naam van het doelwit, of de deelnemer in aanmerking komt, de klant-ID, het aantal uitgegeven coupons en verkregen stempels en de betreffende winkel.

Deelnemers worden geïnformeerd dat hun persoonsgegevens zullen worden verwerkt door Carrefour Belgium NV en haar onderaannemer Shelf Service met het oog op de uitvoering van deze Actie.

Carrefour zal de persoonsgegevens van de deelnemer niet aan andere derden doorgeven, tenzij de deelnemer hiervoor zijn voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens vertrouwelijk te houden..

De deelnemer heeft recht om toegang tot zijn persoonsgegevens, correctie, beperking, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid ervan te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking. Hou er rekening mee dat in het geval van verwijdering van hun gegevens of bezwaar tegen de verwerking, deelnemers niet langer het recht hebben om hun winsten op te eisen. Om hun rechten uit te oefenen, kunnen deelnemers onze Privacyverklaring raadplegen die beschikbaar is op de volgende link : https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

De deelnemer kan ook contact op te nemen met Carrefour Belgium NV via :

° ons contactformulier beschikbaar op https://support.carrefour.be/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360000049249 ;

° op het volgende adres : Carrefour Belgium – Klantendienst – Corporate Village, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem

° op het volgende e-mailadres : [email protected]

Carrefour bewaart de verzamelde persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het beheer van deze Actie en tot maximaal twee (2) maanden na afloop van de Actie.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Alle geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op het Carrefour Bonus Card-getrouwheidsprogramma – en meer in het bijzonder op de “Digitale stempelactie” - en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde Brusselse rechtbanken.