You are here

Voorwaarden van de actie “Carrefour pakt uit »

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de "Carrefour pakt uit" actie van het Carrefour Bonus Card-programma georganiseerd door Carrefour Belgium N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 3, met ondernemingsnummer BE0448.826.918 (hierna "Carrefour").

2. De inschrijving op de "Carrefour pakt uit" actie impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van deze voorwaarden, zonder enig voorbehoud. De niet-naleving van het genoemde reglement door de inschrijver kan automatisch leiden tot de annulering van de aan de inschrijver aangeboden dienst, zonder dat Carrefour hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden en zonder enig recht op schadevergoeding. Inschrijving op de "Digitale stempelactie" kan enkel op de manier zoals beschreven in dit reglement

3. De "Actie" is geldig van 03 april tot 12 mei 2024 in alle Carrefour-winkels (Hyper, Market & Express) in België. Indien de geldigheidsduur van deze specifieke actie bij besluit van Carrefour zou worden verlengd, blijft de aanvaarding van deze voorwaarden van toepassing voor de volledige geldigheidsduur van de actie indien er zich geen andere wijzigingen voordoen dan de duur, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt. Deze uitbreiding zal in voorkomend geval aan de deelnemers worden meegedeeld in de winkel, en via digitale kanalen (e-mail, websites, Carrefour mobiele applicatie ).

4. De actie is geldig in alle Carrefour-winkels in België , en op boodschappen die worden voorbereid op Carrefour.be, met betaling en afhaling in de winkels. Deze aanbieding kan niet worden toegepast op aankopen met online betaling.

5. De actie wordt automatisch toegepast op vertoon van de Carrefour Bonus Card bij per aankoop van 20€ in de Carrefour Hyper en Market-winkels en in de Carrefour Express winkels en zodra de registratie van de klant volledig is voltooid. De inschrijving wordt onmiddellijk geregistreerd.

Artikel 2: Modaliteiten en voorwaarden van inschrijving

1. De inschrijving op de actie is uitsluitend voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen die in België gedomicilieerd zijn en die zijn aangesloten bij het Carrefour Bonus Card-programma.

2. Er kan slechts één inschrijving per Carrefour Bonus Card-account zijn. De verschillende kaarten van eenzelfde account zijn gekoppeld aan één enkele inschrijving.

3. Om geldig in te schrijven op deze " actie, moet de Carrefour Bonus Card-klant:

- zich authenticeren

°ofwel op de Carrefour App

°ofwel op de site http://bonusland.be

°ofwel op de terminals in de winkel

met zijn Carrefour Connect gebruikersnaam en wachtwoord of met zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode.

- de huidige algemene voorwaarden met betrekking tot de actie aanvaarden.

- Elke deelname via de website bonusland.be of de terminals impliceert dat de deelnemer vooraf de algemene voorwaarden van het Bonusland-platform beschikbaar op www.bonusland.be heeft aanvaard, evenals de algemene voorwaarden van de Carrefour Bonus Card beschikbaar op de website https://bonuscard.carrefour.be/nl/terms-and-conditions/bonuscard en/of de algemene voorwaarden van Carrefour Connect.

De datum en het tijdstip van inschrijving op deze actie worden geregistreerd.

4. Door zich in te schrijven schrijft de klant zich gratis in voor de actie van zijn Carrefour Bonus Card voor de duur van de aanbieding zoals vermeld in artikel 1, §3 van dit reglement.

5. Elk ander (schriftelijk) verzoek betreffende deze actie van het Carrefour Bonus Card-programma moet worden verstuurd via ons contactformulier dat beschikbaar is op support.carrefour.eu.

6. De klant garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens juist, up-to-date en volledig zijn.

Artikel 3: Hoe de "Carrefour pakt uit" actie werkt

1. Per aankoopschijf van 20€ in de Carrefour Hyper en Market-winkels in de Carrefour Express winkels (Niet geldig voor alcohol, leeggoed, tabak, sigaretten, gemeentelijke vuilniszakken, telefoonkaarten, prepaid SIM-kaarten en herlaadkaarten & betaalwijzen (type: Paysafecard), elektronische kaarten, geschenkkaarten, voorbereidings- en leveringskosten bij online boodschappen en andere wettelijke uitzonderingen) ontvangt de klant een gedematerialiseerde zegel zodra hij/zij zich heeft ingeschreven voor de actie in overeenstemming met de voorwaarden in dit reglement.

2. De digitale spaarkaart van de klant op zijn Bonus Card-account heeft verschillende niveaus. Elk niveau is bedoeld om 25 digitale zegels te verzamelen. Wanneer een niveau volledig is ingevuld met 25 digitale zegels, zal een coupon worden uitgegeven op de kassabon / wallet van de klant in de Carrefour app de volgende keer dat de klant de kassa van een deelnemende Carrefour winkel bezoekt (hierna de "Coupon").

Deze Coupon kan vervolgens worden ingewisseld bij een deelnemende Carrefour-winkel om een pakket met verschillende gratis producten van partnermerken (ter waarde van minimaal € 30) te ontvangen.

Coupons kunnen tot 12/05/2024 worden ingewisseld tot een half uur voor sluitingstijd van de deelnemende winkels en binnen de voorraad die in elke winkel beschikbaar is voor deze actie.

Klanten kunnen de voortgang van hun stempelteller zien op hun kassabon, op de website bonusland.be, op de mobiele applicatie van Carrefour of op de terminal in de winkel.

Eenzelfde klant (zelfde Bonuskaartrekening) kan maximaal twee (2) Coupons ontvangen, en dus ook maar twee (2) pakjes in het kader van deze Actie.

De pakketten mogen niet worden overhandigd aan kinderen jonger dan 16 jaar omdat ze alcohol kunnen bevatten. Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor om een bewijs van leeftijd te vragen alvorens de pakketten uit te reiken.

Het aantal pakketten is beperkt tot 80.000 en als de campagne een groot succes is, is het niet meer mogelijk om een pakket te ontvangen als de voorraad op is.

Artikel 4: Verantwoordelijkheden

1 In zoverre de inschrijving uitsluitend gebeurt op basis van een geïnformatiseerd proces, kan Carrefour niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in de computernetwerken, verlies, vertragingen of technische gebreken die worden veroorzaakt door Internet of de technische dienstverleners die tussenkomen in de gegevensoverdracht en de hosting van de website.

2. Carrefour Belgium N.V. behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, de voorwaarden of de inschrijving op te schorten, te wijzigen of te annuleren zonder dat haar aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Carrefour kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het al dan niet ontvangen van de voordelen of promoties die gelinkt zijn aan de "Carrefour pakt uit" actie. Carrefour kan daar niet aansprakelijk voor worden gehouden.

3. Indien de actie zou worden geannuleerd wegens overmacht, kan Carrefour daar in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld.

4. Carrefour kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele foutieve, onvolledige of gebrekkige gegevens die door de deelnemers worden meegedeeld en die resulteren in een foutief e-mail- of postadres.

5. De inschrijver erkent dat de inschrijving volledig op zijn/haar eigen risico gebeurt.

Artikel 5: Communicatie naar de klanten toe

De klant die is ingeschreven voor de actie kan per e-mail worden gecontacteerd. Het enige doel van deze communicatie is om geregistreerde klanten op de hoogte te brengen via deze e-mail bijvoorbeeld, wat de stand van de dankzij de aanbieding verzamelde winst is of op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen in de aanbieding.

Indien de klant dit soort sporadische communicatie uitsluitend gekoppeld aan deze actie niet wenst te ontvangen, zal hem/haar worden gevraagd zich uit te schrijven uit de aanbieding (op de in artikel 6 aangegeven wijze).

Artikel 6: Persoonsgegevens

In het kader van het beheer van de "Carrefour pakt uit" actie verwerkt Carrefour, als verwerkingsverantwoordelijke, en Shelf Service, als verwerker, de persoonsgegevens van de deelnemersconform de wetgeving met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en conform haar Privacyverklaring, beschikbaar op https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van deze Actie (afhankelijk van de wijze waarop de deelnemer zich authentiseert): naam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, e-mailadres (optioneel), gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour-platforms, postcode, Bonuskaartnummer, datum en tijdstip van deelname, reactie op de algemene voorwaarden van de Actie, van het Bonusland platform en de Carrefour Bonus Card, e-mailstatistieken, in aanmerking komende consumptiegewoonten, datum, tijdstip, targeting naam, in aanmerking komende deelnemer, klant ID, aantal uitgegeven coupons en verkregen stempels, vooruitgang en bereikte niveaus en de betrokken winkel.

Deelnemers worden geïnformeerd dat hun persoonsgegevens zullen worden verwerkt door Carrefour Belgium NV en haar onderaannemer Shelf Service met het oog op de uitvoering van deze Actie.

Carrefour zal de persoonsgegevens van de deelnemer niet aan andere derden doorgeven, tenzij de deelnemer hiervoor zijn voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens vertrouwelijk te houden..

De deelnemer heeft recht om toegang tot zijn persoonsgegevens, correctie, beperking, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid ervan te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking. Hou er rekening mee dat in het geval van verwijdering van hun gegevens of bezwaar tegen de verwerking, deelnemers niet langer het recht hebben om hun winsten op te eisen. Om hun rechten uit te oefenen, kunnen deelnemers onze Privacyverklaring raadplegen die beschikbaar is op de volgende link : https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

De deelnemer kan ook contact op te nemen met Carrefour Belgium NV via :

° ons contactformulier beschikbaar op https://support.carrefour.be/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360000049249 ;

° op het volgende adres : Carrefour Belgium – Klantendienst – Corporate Village, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem

° op het volgende e-mailadres : [email protected]

Carrefour bewaart de verzamelde persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het beheer van deze Actie en tot maximaal twee (2) maanden na afloop van de Actie.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Alle geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op het Carrefour Bonus Card-getrouwheidsprogramma – en meer in het bijzonder op de "Promo-pakje" actie - en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde Brusselse rechtbanken.