You are here

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE Carrefour “De Lente” S12-S22/2024

Artikel 1: Algemeen

Huidige voorwaarden van de spaaractie «De Lente» (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 3, bus 3, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour beroep op Shelf Service met als maatschappelijke zetel Z1, ResearchPark 50, 1731 Zellik en ondernemingsnummer 0875.535.364 (hierna ‘Shelf Service), en aan Unlimitail Belgium, met maatschappelijke zetel te Boudewijnlaan 29, bus 3B, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 1002.221.024 (hierna "Unlimitail").

Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

Het reglement is beschikbaar op de website www.bonusland.be.

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium ingeschreven aan het Carrefour Bonus Card-programma.

Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

De werknemers en medewerkers van Carrefour, Shelf Service en Unlimitail die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 3: Deelnameregels en -voorwaarden

De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market, de buurtwinkels Carrefour express alsook de online boodschappen op carrefour.be.

De Actie begint op 18/03/2024 (startdatum van de Actie) en eindigt op 02/06/2024 om middernacht. Voor bestellingen op carrefour.be moeten afhalingen of leveringen in dezelfde periode plaatsvinden. De coupons, om de gespaarde Bonuspunten te krijgen op het einde van de actie, kunnen worden gedownload in een e-mail verzonden vanaf 17/06/2024 en bruikbaar tot de datum die op de coupon zelf geschreven staat, namelijk 28/07/2024 om middernacht (einddatum van de actie).

Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website bonusland.be ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 18/03/2024 tot en met 02/06/2024.

Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

- De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be.

- Deze algemene voorwaarden aanvaarden

- De algemene voorwaarden aanvaarden van de Carrefour Bonus Card

De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

Dankzij zijn inschrijving kan de deelnemer sparen voor Bonuspunten door deelnemende producten (zie Art 3.7) te kopen. De deelnemer moet zijn Carrefour Bonus Card tonen en scannen bij aankoop van de producten van de deelnemende merken aan de kassa van de deelnemende Carrefourwinkels. Alleen de boodschappen tussen 18/03/2024 en 02/06/2024 waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd, zullen in rekening genomen worden.

Als een deelnemer zich inschrijft na het begin van de Actie, zullen alle deelnemende producten die gekocht zijn sinds het begin van de Actie in de Carrefourwinkels in rekening genomen worden, voor zover de Carrefour Bonus Card was gescand aan de kassa bij de aankoop.

Het is niet toegestaan om meer dan 1 keer deel te nemen per Carrefour Bonus Card. De verschillende kaarten die behoren tot hetzelfde account, sparen mee voor dezelfde rekening.

7. Het aantal deelnemende merken kan toenemen tijdens de actie. De wijzigingen zullen meegedeeld worden aan de deelnemer. De deelnemende producten zijn alle producten van de volgende merken: Lenor, Nestlé Granen Lion, Charles Liégeois, Aubel, Becel, Becel ProActiv en Gimber die bij Carrefour Belgium verkocht zijn.

8. De waarde die wordt meegeteld voor de actie is deze die effectief betaald wordt aan de kassa. In het geval van een samengesteld aanbod zoals “1 product gratis bij aankoop van 2 producten”, zal enkel de waarde van de 2 betalende producten worden meegeteld. Het gratis product wordt niet meegeteld.

9. Het spaarniveau van de deelnemer wordt gedurende de actie door Carrefour gevolgd. Om de 2 weken wordt de deelnemer op de hoogte gebracht van de status van zijn spaarniveau via mail.

Artikel 4: Winsten

De winsten worden uitgekeerd volgens het bereikte spaarniveau op het einde van de spaaractie (02/06/2024). De mogelijke winsten zijn de volgende:

-Bij aankoop van € 15 aan deelnemende producten spaart de deelnemer 150 Bonuspunten;

-Bij aankoop van € 25 aan deelnemende producten spaart de deelnemer 350 Bonuspunten;

-Bij aankoop van € 35 aan deelnemende producten spaart de deelnemer 600 Bonuspunten;

-Bij aankoop van € 50 aan deelnemende producten spaart de deelnemer 900 Bonuspunten;

-Bij aankoop van € 65 aan deelnemende producten spaart de deelnemer 1.500 Bonuspunten;

De winsten zijn niet cumulatief.

De winsten worden in de vorm van een coupon per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de deelnemer bij de registratie heeft meegedeeld. Er wordt slechts één e-coupon per gewonnen prijs en per inzending gekoppeld aan een Carrefour Bonus Card verzonden. De coupon kan slechts eenmaal per account worden gebruikt.

De coupon wordt per e-mail verstuurd vanaf 17/06/2024.

Om de coupon te verzilveren toont de deelnemer, bovenop zijn Carrefour Bonus Card, zijn coupon aan de kassa wanneer hij voor de tegenwaarde in euro aan deelnemende producten heeft gekocht. Voor de verschillende spaarniveaus zijn dit:

-Bij 150 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een bedrag van € 1,5;

-Bij 350 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een bedrag van € 3,5;

-Bij 600 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een bedrag van € 6;

-Bij 900 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een bedrag van € 9.

-Bij 1.500 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een bedrag van € 15;

De Bonuspunten worden op die manier op de rekening van de deelnemer bijgeschreven.

Als het opgegeven e-mailadres niet correct blijkt gaat de coupon terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, onder welk vorm ook. Carrefour kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

Iedere coupon is strikt persoonlijk en kan niet overdragen worden aan derden en niet ingeruild worden tegen geld of producten.

Iedere coupon is, in combinatie met zijn Carrefour Bonus Card, geldig in de winkels Carrefour hypermarkt, Carrefour market en buurtwinkel Carrefour express in België, zoals vermeld op de coupon zelf, tot en met de datum die vermeld staat op de coupon.

Iedere (schriftelijke) vraag omtrent de Actie dient te worden verstuurd via dit contactformulier: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen.

Bij weigering van de coupon of het niet-toekennen van de coupon aan de winnaar om andere redenen, gaat de coupon terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welk vorm ook.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

De winnaars worden uitsluitend bepaald op basis van een computerprocedé. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

Carrefour kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde identifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

Carrefour behoudt zich het recht voor om het reglement en de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen.

De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

De deelnamekosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Carrefour de deelnemingskosten van de Actie terugbetaalt.

Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

De deelnemer kan niet vragen om de coupons in te ruilen voor andere goederen dan de winsten.

De deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de bon.

Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden. Carrefour kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor technische problemen.

Artikel 6: Persoonsgegevens

In het kader van het beheer van de “De Lente” actie, verwerk Carrefour, als verwerking, en Shelf en Unlimitail, als verwerkers, de gegevens van de conform de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en conform haar rivacy, beschikbaar op

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van deze Actie: achternaam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord, postcode, Bonus Card nummer, datum en tijdstip van , postadres, op de algemene voorwaarden van de Actie en van de Carrefour Bonus Card, e-mail statistieken, in aanmerking komende consumptiegewoonten, datum, tijdstip aantal gespaarde Bonuspunten

Deelnemers worden geïnformeerd dat hun persoongegevens zullen worden verwerkt door Carrefour Belgium NV en Shelf Service met het oog op de uitvoering van deze Actie.

Carrefour zal de persoonsgegevens van de niet aan derden de deelnemer hiervoor zijn voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de gegevens te houden..

kan contact op te nemen met Carrefour Belgium NV:

-ons contactformulier beschikbaar op ;

-op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Corporate Village, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.